Tweede Kamer der Staten Generaal

draad08.002 draad plenaire vergadering 8 februari 2000 Gemaakt: 9-2-2000 tijd: 12:58

DRTK046-9900.DOC Draad - 25

Bestandsnaam: \nedantillen\Extern-Steno\docs\DRAAD\DRTK046-9900.DOC

Draadmaker: Jaap

*0: TK

*1: 1999-2000

*2: 46

*3: Word97

*4: 46ste vergadering

*5: Dinsdag 8 februari 2000

*6: 14.00 uur

**

Voorzitter: Van Nieuwenhoven

Tegenwoordig zijn 142 leden, te weten:

Van den Akker, Albayrak, Apostolou, Van Ardenne-van der Hoeven, Arib, Atsma, Augusteijn-Esser, Bakker, Van Baalen, Balkenende, Barth, Van Beek, Belinfante, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, De Boer, Van Bommel, Bos, Brood, Buijs, Bussemaker, Van de Camp, Cherribi, De Cloe, Cornielje, Crone, Dankers, Van Dijke, Dijksma, Dijkstal, Dittrich, Van den Doel, Duijkers, Duivesteijn, Essers, Eurlings, Feenstra, Geluk, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, De Haan, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hessing, Hillen, Hindriks, Van der Hoek, Hoekema, Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kalsbeek, Kamp, Kant, Karimi, Klein Molekamp, Van der Knaap, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Leers, Luchtenveld, Marijnissen, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Melkert, Middel, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oplaat, Oudkerk, Van Oven, Passtoors, Patijn, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Reitsma, Remak, Van 't Riet, Rietkerk, Rijpstra, Rosenmöller, Ross-van Dorp, Rouvoet, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Schreijer-Pierik, Schutte, Smits, Snijder-Hazelhoff, Spoelman, Van der Staaij, Van der Steenhoven, Stellingwerf, Stroeken, Swildens-Rozendaal, Terpstra, Timmermans, Udo, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis, Vendrik, Verbugt, Verburg, Verhagen, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Wagenaar, Van Walsem, Weisglas, Wijn, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra en Van Zuijlen,

en de heren Kok, minister_president, minister van Algemene Zaken, Peper, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Korthals, minister van Justitie, Zalm, minister van Financiën, mevrouw Jorritsma_Lebbink, vice-minister-president, minister van Economische Zaken, de heer De Vries, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw Borst_Eilers, vice-minister-president, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de heer Cohen, staatssecretaris van Justitie, en mevrouw De Vries, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

**

*N

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede, dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Örgü en Wilders, wegens ziekte;

Balemans, wegens ziekte, ook morgen;

Waalkens, wegens verblijf buitenslands;

Van Wijmen en Visser-van Doorn, wegens verblijf buitenlands, de gehele week.

**

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.

De voorzitter. De ingekomen stukken staan op een lijst die op de tafel van de griffier ter inzage ligt. Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.

**

*B

*!Vragenuur*!

Aan de orde is het mondelinge vragenuur, overeenkomstig artikel 136 van het Reglement van Orde.

Vragen van het lid Vendrik aan de minister van Financiën over het plan van de minister om het huurwaardeforfait af te schaffen voor huiseigenaren die hun hypotheek hebben afgelost. (Algemeen Dagblad, 4 februari jl.).

Het woord voeren het lid Vendrik, minister Zalm, het lid Vendrik, minister Zalm, de leden Bos, Reitsma, minister Zalm, de leden Dijkstal, Giskes, minister Zalm, het lid Marijnissen en minister Zalm.

*B

*!Vragenuur*!

Vragen van het lid De Wit aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over uitlatingen van de minister over de bestrijding van de armoedeval.

Het woord voeren het lid De Wit, minister De Vries, het lid De Wit, minister De Vries, de leden Van Zijl, Schimmel, minister De Vries, de leden Harrewijn, Van Dijke, minister De Vries, de leden Marijnissen, Kamp, Rosenmöller, minister De Vries en het lid Kamp.


*B

*!Vragenuur*!

Vragen van het lid Kant aan de minister-president over uitspraken van de minister-president met betrekking tot de Wet openbaarheid bestuur.

Het woord voeren het lid Kant, minister Kok, het lid Kant, minister Kok, het lid Van der Hoeven, minister Kok, het lid De Wit, minister Kok, het lid Scheltema-de Nie, minister Kok, het lid Wagenaar, minister Kok, het lid Luchtenveld en minister Kok.

*B

*!Regeling van werkzaamheden*!
Regeling van werkzaamheden

De
voorzitter: Het woord is aan de heer Geluk.

**

De heer Geluk (VVD): Mevrouw de voorzitter! Eind december van het vorige jaar hebben wij gesproken over de gewasbeschermingsmiddelen. De fractie van de VVD wil beide bewindslieden, mevrouw Faber en de heer Pronk, om een brief vragen over de uitwerking van mijn motie op stuk nr. 44. Deze brief zal met spoed aan de Kamer moeten worden gezonden. Het voorjaar wacht immers niet totdat beide bewindslieden het misschien een keer behaagt om een regeling te treffen.

De voorzitter: Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Van Zuijlen.

**

Mevrouw Van Zuijlen (PvdA): Voorzitter. De PvdA maakt zich zorgen over het gebrek aan voorlichting rondom de fiscalisering van de omroepbijdrage. De afgelopen week zijn wij geconfronteerd met tientallen telefoontjes en brieven van verontruste burgers. Daaruit blijkt dat voor velen de uitwerking van de fiscalisering in het belastingplan onduidelijk is. Daarom vragen wij een brief van de minister van Financiën waarin hij uiteen moet zetten hoe hij op zo kort mogelijke termijn de voorlichting op dit punt ter hand gaat nemen.

De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter. Ik wil mij bij dat verzoek aansluiten, want ook ons bereiken nogal wat signalen daarover. Ook worden veel vragen gesteld over iets wat hier wel is bediscussieerd, maar in de voorlichting eveneens achterblijft, namelijk hoe het toch komt dat mensen die geen televisie en/of radio hebben straks via de fiscus toch aangeslagen worden voor een bijdrage aan dat hele mediabouwsel? Laat dat in de voorlichting worden meegenomen!

De voorzitter: Ik denk dat mevrouw Van Zuijlen daar geen bezwaar tegen heeft. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik hoop dat het u is opgevallen dat de heer Van Heemst weer in ons midden is. Voorlopig zal hij er alleen op dinsdag zijn.

**

*B

*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (26471).

(Zie vergadering van 1 februari 2000).

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

*B

*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche) (26343),

en over:

- de motie-Van der Steenhoven over de wijze waarop belanghebbenden van het begin af aan bij een project zullen worden betrokken (26343, nr. 20).

(Zie vergadering van 1 februari 2000.)

De voorzitter: In de vergadering van 1 februari 2000 zijn het amendement-Ravestein (stuk nr. 15) en het amendement-Feenstra (stuk nr. 19) door de regering overgenomen.

*M

De motie-Van der Steenhoven (26343, nr. 20) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt: roept de regering op om op korte termijn een beleidsnotitie op te stellen over de wijze waarop lokale overheden en belanghebbenden conform het advies van de Raad voor verkeer en waterstaat betrokken zullen worden vanaf het begin van een project.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door het lid Van der Steenhoven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. xx (26343).

De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij er vanmiddag over kunnen stemmen.

**

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A en B worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Poppe (stuk nr. 16, I) tot invoeging van onderdeel Ba.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op dit stuk voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Feenstra (stuk nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.


**

Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Feenstra (stuk nr. 21), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen E t/m G worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigd amendement-Van der Steenhoven tot het laten vervallen van onderdeel H (stuk nr. 18, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op dit stuk voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.


**

Onderdeel H wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I t/m P worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Steenhoven tot het laten vervallen van artikel III (stuk nr. 14, I) .

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op dit stuk voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.


**

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IIIa t/m VII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige ervoor, zodat het is aangenomen.


**

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Steenhoven (26343, nr. XX).

De voorzitter: Ik constateer, dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht (26519).

(Zie vergadering van 2 februari 2000.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.


**

Het woord voert het lid Dittrich.

Artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en Groenlinks tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de evaluatie van de TOG-regeling , te weten:


- de motie-Schimmel c.s. over aanpassingen met terugwerkende kracht (24170, nr. 51).

(Zie vergadering van 1 februari 2000.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Groenlinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de evaluatie (26527),

en over:


- de motie-Hermann over voorwaarden op materieel en personeel gebied (26527, nr. 10).

(Zie vergadering van 3 februari 2000.)

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich tot invoeging van een nieuw onderdeel aA (stuk nr. 8).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.


**

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigd amendement-Van der Hoek tot invoeging van een nieuw onderdeel Aa (stuk nr. 11, I).

De voorzitter: Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigd amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.


**

De onderdelen B en C worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik merk op dat door de aanneming van het gewijzigd amendement-Van der Hoek (stuk nr. 11, II) een nieuw onderdeel Ca is ingevoegd.

De onderdelen D t/m K worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

De motie-Hermann (26527, nr. 10) is ingetrokken, zodat wij daarover niet meer behoeven te stemmen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over vijf moties, ingediend in het debat over het asielbeleid, te weten:


- de motie-Dittrich/Wijn over de overeenkomst met de KLM (19637, nr.
496);


- de motie-Dittrich c.s. over categoriale opvang vluchtelingen (19637, nr. 497);


- de motie-Halsema over de gezinseenheid (19637, nr. 498);


- de motie-Halsema over uitgeprocedeerde asielzoekers uit Sierra Leone (19637, nr. 499);


- de motie-Rouvoet/Van der Staaij over "bekeerlingen" in Iran (19637, nr. 500).

(Zie vergadering van 3 februari 2000.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Rouvoet stel ik voor, de motie-Rouvoet/Van der Staaij (19637, nr. 500) van de agenda af te voeren.


**

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.


**

Het woord voert het lid De Wit.

In stemming komt de motie-Dittrich/Wijn (19637, nr. 496).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (19637, nr. 497).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Halsema (19637, nr. 498).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het GPV en de RPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**

In stemming komt de motie-Halsema (19637, nr. 499).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.


**


*B


*!Stemmingen*!

Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend in het debat over het bordeelverbod, te weten:


- de motie Barth over toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet (25437, nr. 21);


- de motie-Van der Staaij over het toelatingsverbod voor niet-EU/EER-onderdanen (25437, nr. 22).

(Zie vergadering van 3 februari 2000.)


*M

De motie-Van der Staaij (25437, nr. 22) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het ook na inwerkingtreding van de Wet opheffing algemeen bordeelverbod (Stb. 1999, 464) juridisch mogelijk blijft het toelatingsverbod voor niet-EU/EER-onderdanen ten behoeve van de prostitutie in Nederland te laten voortduren;

voorts overwegende, dat de handhaving van dit toelatingsverbod ook beleidsmatig wenselijk is, onder meer omdat dit in de praktijk een belangrijk instrument is om vrouwenhandel tegen te gaan;

van oordeel, dat er onverlet de geplande evaluatie over twee jaar, geen noodzaak is om dit toelatingsverbod op voorhand aan een beperkte periode (in principe twee jaar) te binden;

verzoekt de regering de evaluatie zoals afgesproken te laten plaatsvinden, maar de aangekondigde hernieuwde vaststelling van artikel 3 van het Besluit ter uitvoering van de Wet arbeid vreemdelingen geen voorlopig karakter te geven, en dus uit te gaan van een onbeperkte geldingsduur,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Van der Staaij en Nicolaï. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. xx (25437).

De motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij er thans over kunnen stemmen.


**

In stemming komt de motie-Barth (25437, nr. 21).

De voorzitter: Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.


**

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Staaij/Nicolaï (25437, nr. xx).

De voorzitter: Wij zullen hoofdelijk over deze motie moeten stemmen, omdat de uitslag onduidelijk is.


**

Tegen stemmen de leden:

Hoekema, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper, Lambrechts, Marijnissen, Melkert, Middel, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van Oven, Poppe, Rabbae, Ravestein, Rehwinkel, Van 't Riet, Rosenmöller, Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schoenmakers, Smits, Spoelman, Van der Steenhoven, Swildens-Rozendaal, Timmermans, Valk, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet, M.B. Vos, Wagenaar, Van Walsem, De Wit, Witteveen-Hevinga, Van Zijl, Zijlstra, Van Zuijlen, Albayrak, Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser, Bakker, Barth, Belinfante, De Boer, Van Bommel, Bos, Bussemaker, De Cloe, Crone, Dijksma, Dittrich, Duivesteijn, Duijkers, Feenstra, Van Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn, Van Heemst, Hermann, Herrebrugh, Hindriks en Van der Hoek.

Voor stemmen de leden:

Van der Hoeven, Hofstra, De Hoop Scheffer, Kamp, Klein Molekamp, Van der Knaap, Leers, Luchtenveld, E. Meijer, Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop, Mosterd, Nicolaï, Niederer, Oplaat, Passtoors, Patijn, Reitsma, Remak, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Schutte, Snijder, Van der Staaij, Stellingwerf, Stroeken, Terpstra, Udo, Te Veldhuis, Verbugt, Verburg, Verhagen, Van der Vlies, O.P.G. Vos, Voûte-Droste, De Vries, Weisglas, Wijn, Van den Akker, Van Ardenne-van der Hoeven, Atsma, Van Baalen, Balkenende, Van Beek, Van den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Van Blerck-Woerdman, Blok, Brood, Buijs, Van de Camp, Cherribi, Cornielje, Dankers, Van Dijke, Dijkstal, Van den Doel, Essers, Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing en Hillen,

De voorzitter: Ik constateer, dat de gewijzigde motie met 74 tegen 68 stemmen is verworpen.


*B


*!Voordracht Hoge Raad*!

Aan de orde is het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad (26997).

De voorzitter: Ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in kamerstuk 24663, de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:


1. jhr. mr. B.C. de Savornin Lohman;


2. mr. E.J. Numann;


3. mr. J.C. van Oven.


**

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De vergadering wordt enige ogenblikken geschorst.


*B


*!Fonds economische structuurversterking*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking (26842).

(Zie wetgevingsoverleg van 7 februari 2000.)

De voorzitter: Ik stel de leden ervan op de hoogte dat het ook bij een plenaire afronding gebruikelijk is om op de sprekerslijst in te tekenen. Dat blijkt nog niet bij alle leden bekend te zijn.


**

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voeren de leden Bos, Voûte-Droste, Leers, Van Walsem, Vendrik, de ministers Jorritsma-Lebbink en Zalm.

De voorzitter: Hoewel het hier om een wetsvoorstel gaat, neem ik aan dat er geen tweede termijn nodig is, omdat het de afronding betreft van een debat dat gisteren gevoerd is. Naar mij blijkt, is dit het geval.


**

De algemene beraadslaging wordt gesloten.


*B


*!Xenotransplantatie*!

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 2 februari 2000 over Xenotransplantatie.

De voorzitter: Ik heb begrepen dat er een uitvoerige discussie in de vaste Kamercommissie heeft plaatsgevonden, dus ik zal er streng op letten dat de spreektijd van twee minuten niet wordt overschreden.


**

Het woord voert het lid Ross-van Dorp.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de risico's van klinische toepassing van xenotransplantatie groot zijn en dat de risico's van bioreactoren onvoldoende kunnen worden ingeschat;

verzoekt de regering daartoe een moratorium in te stellen op grond van de Wet bijzondere medische verrichtingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Ross-van Dorp. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 4 (26335).


**

Het woord voert het lid Terpstra.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat preklinisch onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van xenotransplantatie onder strikte voorwaarden, vanuit het "nee, tenzij" principe niet geblokkeerd moet worden;

voorts van mening, dat voor het klinisch onderzoek en de klinische toepassing van xenotransplantatie er zoveel onbekende risico's zijn dat een in tijd begrensd moratorium geboden is;

overigens van mening, dat de twee lopende aanvragen met betrekking tot de klinische toepassing, onder strikte voorwaarden, van kunstlevers niet onder dit moratorium dienen te vallen;

verzoekt de regering een dergelijk moratorium via AMvB ex art. 3, lid
1, Wet op bijzondere medische verrichtingen te realiseren en een wetsvoorstel terzake binnen de in dit artikel in lid 3 genoemde termijn bij de Kamer in te dienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Terpstra en Swildens-Rozendaal. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 5 (26335).


**

Het woord voert het lid Terpstra.

Voorzitter: Weisglas

Het woord voeren de leden Terpstra en Van der Vlies.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er een tekort is aan donororganen;

overwegende, dat de regering zich bij het wegwerken van dit tekort vooral richt op de mogelijkheden die xenotransplantatie op langere termijn kan bieden;

overwegende, dat hiermee te snel voorbijgegaan wordt aan het stimuleren van geloofwaardige alternatieven voor xenotransplantatie;

verzoekt de regering het zoeken naar oplossingsrichtingen voor het orgaantekort allereerst te (doen) richten op het ontwikkelen van deze alternatieven, daarvoor de mogelijkheden helder in kaart te brengen en de Kamer daarover te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van der Vlies, Ross-van Dorp, Rouvoet, Hermann en Kant.

Zij krijgt nr. 6 (26335).

Het woord voert het lid Rouvoet.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van oordeel, dat het gewenst is een breed maatschappelijk debat te voeren over de (ethische) aanvaardbaarheid, de mogelijkheden en de risico's van, alsmede de alternatieven voor xenotransplantatie;

van mening, dat het ongewenst is dat tijdens dit maatschappelijk debat onderzoeken gericht op (de toepassing van) xenotransplantatie plaatsvinden;

verzoekt de regering voor de duur van het maatschappelijk debat op grond van de Wet bijzondere medische verrichtingen een moratorium af te kondigen voor alle klinisch onderzoek en klinische toepassingen inzake xenotransplantatie en tevens een materieel moratorium te bewerkstelligen voor alle vormen van experimenten en preklinisch onderzoek op het terrein van de xenotransplantatie waarbij gebruik gemaakt wordt van proefdieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Rouvoet, Van der Vlies en Kant. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 7 (26335).


**

Het woord voeren de leden Rouvoet, Kant en Hermann.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering onderzoek naar xenotransplantatie met het oog op klinische of preklinische toepassing toelaatbaar acht;

overwegende, dat het houden van dieren ten behoeve van xenotransplantatie ernstig dierenleed met zich mee kan brengen;

verzoekt de regering onderzoek te stimuleren naar zo groot mogelijke beperking van dierenleed bij het houden van dieren ten behoeve van xenotransplantatie;

verzoekt de regering in de Regeling huisvesting verzorging van proefdieren specifieke aandacht te geven aan de huisvesting van donordieren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Hermann. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (26335).


**

Het woord voert het lid Hermann.


*M

De Kamer,

gehoord de beraadslaging;

overwegende, dat over de ethische afwegingen ten aanzien van (pre)klinische toepassing van xenotransplantatie nog geen maatschappelijk debat heeft plaatsgevonden;

van mening, dat een dergelijk debat wenselijk is om tot een goede afweging te komen;

verzoekt de regering de besluitvorming over xenotransplantatie uit te stellen tot de uitkomst van een dergelijk debat duidelijk is en deze uitkomst betrokken is bij een nader debat met de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid Hermann. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (26335).


**

Het woord voeren de leden Hermann en Swildens-Rozendaal.

De voorzitter: Ik geef het woord aan mevrouw Ross die nog een aanvulling heeft op de zojuist door haar ingediende motie op stuk nr.
4.


**

Mevrouw Ross-van Dorp (CDA): Voorzitter. In mijn motie is een zinsnede opgenomen die niet helemaal aansluit bij mijn bedoelingen en mijn inbreng. In de overweging wordt gesproken over klinische toepassing, maar daaraan zou moeten worden toegevoegd: onderzoek.

De voorzitter: Mevrouw Ross heeft haar motie op stuk nr. 4 in die zin aangevuld, dat de overweging thans luidt: overwegende, dat de risico's van klinisch onderzoek en toepassing van xenotransplantatie groot zijn en dat de risico's van bioreactoren onvoldoende kunnen worden ingeschat.


**

Het woord voert minister Borst-Eilers.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel mij voor, aanstaande dinsdag over de ingediende moties te stemmen.


**

De heer Van der Vlies (SGP): Voorzitter! Ongetwijfeld zal de griffie de stemmingslijst voorbereiden. Het verzoek zal zijn om over de moties inzake het in te stellen moratorium in volgorde van verstrekkendheid te stemmen. Laat dat maar direct op de stemmingslijst duidelijk worden, zo is mijn idee. Dit betekent volgens mij dat er eerst over de motie van de heer Rouvoet gestemd wordt, direct gevolgd door de motie van mevrouw Hermann. Misschien kan er tegelijk over deze moties gestemd worden, als die in elkaar zijn geschoven, iets wat nog overwogen wordt. Vervolgens kan er gestemd worden over de motie van mevrouw Ross-van Dorp en ten slotte over de motie van mevrouw Terpstra en mevrouw Swildens.

De voorzitter: De griffie heeft ongetwijfeld meegeluisterd. Ik weet vrijwel zeker dat men daar nu al bezig is met de stemmingslijst.


**

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter: Terpstra


*B


*!Begrip grenscorrectie*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Wijziging van de wet tot wijziging van de Wet algemene regels herindeling, de Provinciewet en de Gemeentewet (Wijziging procedurele bepalingen) (Begrip grenscorrectie) (26655).

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voeren de leden Van Beek, Hoekema, Van der Hoeven, Van den Berg, de Cloe, minister Peper, het lid Van Beek en minister Peper.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt van 18.40 uur tot 20.10 uur geschorst.

Voorzitter: Weisglas


*B


*!Wet verontreiniging oppervlaktewateren*!

Aan de orde is de behandeling van:


- het wetsvoorstel Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (26367).

De algemene beraadslaging wordt geopend.

Het woord voeren de leden Van den Berg, Van Gent, Herrebrugh, Luchtenveld, Biesheuvel en Augusteijn-Esser.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Het woord voeren staatssecretaris J.M. de Vries, de leden Van den Berg, Van Gent, Herrebrugh, Luchtenveld, Biesheuvel, Augusteijn-Esser en staatssecretaris J.M. de Vries.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, aanstaande dinsdag te stemmen.


**

Daartoe wordt besloten.

Sluiting 22.35 uur.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Draad plenaire vergadering Tweede Kamer '
Lees ook