Provincie Drenthe322 miljoen aan subsidies, 1,4 miljard aan investeringen Provincie blikt terug op economisch beleid

Assen, 26 januari 1999
Persberichtnummer 99-011De provincie Drenthe heeft het economisch beleid en de economische ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar tegen het licht gehouden. Uit die evaluatie blijkt dat er via de provincie in het kader van het ruimtelijk-economisch beleid voor 322 miljoen gulden subsidie naar Drentse projecten is gegaan, waaronder grensoverschrijdende projecten. Die subsidies gingen gepaard met 1,4 miljard gulden aan investeringen.
Voor de komende jaren willen de betrokken gedeputeerden H. Weggemans en S. Swierstra geen afzonderlijk economisch beleidsplan meer maken. Het is de bedoeling dat 'Kompas voor de toekomst' en de regiovisies voortaan het richtsnoer zullen zijn voor het Drentse ruimtelijk-economisch beleid.

De terugblik van de provincie bestrijkt het economisch beleid, het landbouwbeleid en het toeristisch beleid. Er is onder andere gekeken naar de subsidies waarbij de provincie direct of indirect is betrokken. Dit zijn bijvoorbeeld subsidies vanuit de Investeringspremieregeling (IPR), het Integraal structuurplan Noorden des lands (ISP), Europese gelden maar ook eigen provinciale middelen als het Economisch Structuurfonds, het Cofinancieringsfonds, het Ontwikkelingsfonds recreatie en toerisme, het Fonds Duurzame Landbouw en het Fonds Grote Projecten.

Uit de evaluatie blijkt dat er in de periode 1995-1998 in het kader van het ruimtelijk-economisch beleid voor 322 miljoen gulden aan projecten is gesubsidieerd. Deze subsidies gingen gepaard met 1,4 miljard aan investeringen. In totaal zijn er 442 grotere projecten gesubsidieerd (daarnaast nog een omvangrijke reeks kleine IPR/RBS-projecten). Dit zijn specifiek Drentse projecten of noordelijke projecten die ook Drenthe betreffen. Het grootste deel van de subsidies ging naar projecten in de sfeer van ondernemingen, toerisme en bedrijfshuisvesting/infrastructuur. Binnen de verschillende subsidiebronnen is het ISP met 108 miljoen gulden het belangrijkst. De IPR-regeling is een goede tweede met 60 miljoen gulden.

Sinds 1995 loopt de Drentse economie aardig in de pas met de nationale economie. Gedurende de periode 1995-1997 is de groei van de werkgelegenheid iets achtergebleven ten opzichte van de nationale groei. De productie en werkloosheid daarentegen ontwikkelen zich licht positief ten opzichte van het Nederlandse patroon. Indicatoren die een zeer recent beeld geven (faillissementen, bouwvergunningen en niet-werkende werkzoekenden) bevestigen dit, maar geven tevens aan dat vanaf begin 1998 het Nederlandse tempo niet langer bijgebeend kan worden. Het is nog onduidelijk of er hierbij sprake is van een structurele tendens.

In de sector toerisme is de werkgelegenheid de laatste jaren fors toegenomen. Er is sprake van een jaarlijkse groei van 5,7%. De komende jaren wil de provincie voor het toerisme met name de volgende accenten leggen: het cultuurtoerisme, het plattelandstoerisme en de ontwikkeling van de recreatietoervaart.

De belangrijkste ontwikkelingen in de landbouw lagen in de sfeer van de bedrijfsvergroting en een afnemende werkgelegenheid. De komende tijd ondervindt de sector vooral effecten van veranderingen in het Europees landbouwbeleid. Het college van GS acht het daarom van belang nieuwe wegen in te slaan. Belangrijke onderwerpen voor het toekomstige provinciale landbouwbeleid zijn: het perspectief voor de landbouw in akkerbouw- en in verwevingsgebieden, het stimuleren van biologische landbouw, toekomstgerichte veehouderij, de grondgebonden landbouw en de bollen- en boomteelt.

De provincie wil voor de komende jaren niet weer een afzonderlijk provinciaal economisch beleidsplan maken. De toegevoegde waarde is gering nu voor de komende jaren is gekozen voor een intensieve noordelijke samenwerking op ruimtelijk-economisch terrein. Daarnaast zijn de Regiovisies Groningen-Assen en Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel ontwikkeld met veel aandacht voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling. Het is de bedoeling dat het toekomstig economisch beleid wordt uitgevoerd in de lijn van 'Kompas voor de toekomst' en de Regiovisies. Het Kompas is vorig jaar met de provincies Groningen en Friesland opgesteld voor de periode tot 2010. Het Rijk steunt deze noordelijke visie en de financiering van veel regelingen zal conform in de in 'Kompas' geschetste programmalijnen verlopen. Wel wil de provincie de globale voornemens vertalen in jaarlijkse, Drentse activiteitenprogramma's voor de verschillende beleidsterreinen.

Een algemene tendens in het economisch beleid is dat de energie en gelden steeds meer gericht en op grotere speerpunten ingezet gaan worden en minder op een reeks kleine versnipperde projecten. Ook bij de komende uitwerking van het REONN-/Kompas-programma moet een meer planmatige aanpak uitkomst bieden. De noodzakelijke cofinanciering van projecten levert nu voor gemeenten vaak problemen op. De provincie wil daarom samen met gemeenten bekijken of meerjarige investeringsprogramma's een doeltreffend hulpmiddel zijn.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe blikt terug op economisch beleid '
Lees ook