Persbericht Grenzeloos Veen

Nederlands/Duitse samenwerking
Impuls recreatie en toerisme Veenkoloniën

13 december zal wethouder Klaver in het Kreishaus te Meppen het onlangs gereed gekomen plan 'Grenzeloos Veen' aanbieden aan de Ober Kreis Directoren van de Kreis Emsland en de Kreis Graffschaft Bentheim en aan de Drentse Gedeputeerde voor toerisme de heer Joh. Dijks. Met dit plan is een eerste belangrijke aanzet gegeven aan de samenwerking in het Nederlands/Duitse grensgebied op het terrein van de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

In het plan Grenzeloos Veen staan voorstellen om recreatie en toerisme in de Veenkoloniën verder te ontwikkelen en zo de sociaal-economische structuur in dit gebied een impuls te geven. Om dit doel te bereiken is het gewenst om de toeristische basis infrastuctuur te verbeteren. Het typische karakter van het landschap moet hierbij worden behouden en mogelijk versterkt. Rode draad in de plannen is het veen en de cultuurhistorie. Ook olie, turf en kanalen spelen een centrale rol in de plannen.

Gedacht moet worden aan een uitbreiding van de bewegwijzerde fiets- en wandelroutes, een vaarroute binnen het plangebied met ontsluitingen naar de omliggende gebieden en recreatieve paden langs de culturele elementen.
Vele voorzieningen zijn reeds aanwezig. De paden van en naar deze voorzieningen toe zijn echter niet altijd even aantrekkelijk.

Grensoverschijdend

Het plan is opgesteld door Arcadis Heidemij (NL) en GFL (D). Het is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject tussen het Recreatieschap Drenthe, de provincie Drenthe, de gemeenten Emmen en Coevorden, de Eems Dollard Regio, de Kreis Emsland, Stadt Haren, Samtgemeinde Neuenhaus, Samtgemeinde Emlichheim, Geeste, Twist en Wietmarschen. Wethouder Klaver van de gemeente Emmen is voorzitter van de werkgroep waarin de vertegenwoordigers van deze instanties zitting hebben.

Concrete projecten

De voorstellen in het rapport zijn tot stand gekomen op basis van een inventarisatie van de huidige situatie, een beschrijving van de autonome ontwikkelingen, een streefbeeld voor het plangebied en een analyse. Op korte termijn zal gestart worden met het verder uitwerken van de in het rapport genoemde voorstellen tot concrete projecten.


Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend (c)1999 Gemeente Emmen

Deel: ' Drenthe en Duitsland werken samen aan toerisme Veenkolonien '
Lees ook