Provincie Drenthe


Reactie op Ontwerp Landelijk Stortplan
Provincie wil grenzen voorlopig dichthouden

Assen, 19 februari 1999
Persberichtnummer 99-041Volgens milieugedeputeerde Marga Kool is het te vroeg om per 1 januari aanstaande de provinciegrenzen te openen voor transporten van brandbaar afval. Eerst moet de exploitatie, eindafwerking en nazorg van stortplaatsen goed zijn geregeld. De wens van een vrije markt voor afval, mede door het wegvallen van grenzen, kan niet eerder worden vervuld.

In een schriftelijke reactie op het Ontwerp Landelijk Stortplan verzoekt de provincie het Afval Overleg Orgaan te wachten tot het jaar 2002, wanneer de gesignaleerde problemen niet voor die tijd zijn opgelost. Vanaf dat jaar krijgt de Minister van VROM zelf de regie in handen van storten en verbranden van afval, via een wijziging in de Wet milieubeheer. De wensen van de provincie sluiten aan bij die van het Noordelijk Afval Overlegorgaan (NAO). Aan de provincies is vanuit het landelijk afvaloverleg gevraagd een inventarisatie te maken van de situaties en problemen bij de stortplaatsen. In het ontwerpplan zouden deze gegevens de basis moeten zijn om te komen tot een nieuwe structuur binnen de sector. De overheid wil een financieel gezonde organisatie maken van de stortsector.
Volgens de provincie ligt de nadruk in het Ontwerp Landelijk Stortplan op het openstellen van de grenzen per 1 januari 2000, waarbij geen aanpak van bestaande problemen wordt voorgesteld. Deze kritiek uitte mevrouw Kool ook al december vorig jaar toen zij namens het NAO sprak met de Kamercommissie voor VROM.

De provincie vraagt in haar brief ook aandacht voor de snelle en drastische daling in de hoeveelheid afval die wordt gestort. Dit dankzij het succes van milieubeleid en afvalscheiding in Nederland. Bij een afname van storten, dalen de inkomsten van de eigenaren van stortplaatsen (stortkosten). Dat betekent dat er ook minder geld beschikbaar komt voor de nazorg. Wanneer de provinciegrenzen vervallen zullen er zelfs stortplaatsen sluiten vanwege een te gering afvalaanbod. De provincie is verantwoordelijk voor de nazorg van gesloten stortplaatsen. Onlangs werd hiervoor een speciaal financieringsfonds opgericht. De kosten voor nazorg worden betaald uit de tarieven voor het storten. In de toekomst bestaat dan ook de kans dat deze tarieven zullen moeten stijgen om de nazorg te kunnen garanderen.
De provincie kaart dit probleem aan bij het Afval Overleg Orgaan omdat zij vreest dat de Drentse burgers en bedrijven dit doorberekend krijgen in de inzamel- en storttarieven. Het nieuwe stortplan is een onderdeel van het Tienjarenprogramma afval 1995-2005Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (05920) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe Grenzen dichthouden voor transport brandbaar afval '
Lees ook