GS-besluitenlijst d.d. 11 februari 2003 Provincie DrentheWeeknummer: 7

Nummer

Onderwerp

Besluit

1

Project onderhoud monumentale bomen.
1. Instemmen met de gevraagde bijdrage van 17.204,--. 2. De bijdrage ten laste brengen van het provinciale aandeel in het Stimuleringsfonds milieubeschermings-
gebieden.

2

Toezending rapport Samenwerken aan samenwerking aan Statencommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu (RIM).

Instemmen met de toezending van het rapport aan de Statencommissie RIM.

3

Subsidie voor congres Geen turf naar de Venen.
1. Aan het Keuningsinstituut een bijdrage toekennen van 4.500,-- voor de
organisatie van het congres, onder voorwaarde dat een goede afstemming plaatsvindt met de projecten Grenspark Internationaler Naturpark Moor en Agenda voor de Veenkoloniën. 2. Dit bedrag voor de helft ten laste brengen van het ontwikkelingskrediet
Recreatie en toerisme en voor de andere helft van het krediet Uitvoeringskosten plattelandsbeleid.

4

Jaarplanning 2003 productie Voorjaarsnota, begroting 2004 en Nota van aanbieding.
1. Jaarplanning 2003 voor de productie Voorjaarsnota, begroting 2004 en Nota van aanbieding vaststellen.
2. Zo nodig alternatieve data aangeven.
3. Instemmen met het wijzigen van de naam Najaarsnota in Nota van aanbieding.

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 11 februari 2003 '
Lees ook