GS-besluitenlijst d.d. 11 juni 2002 Provincie Drentheweek 24

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Bestemmingsplan Woonzorgcomplex Pesse;

gemeente Hoogeveen.


1. De bedenkingen ontvankelijk maar ongegrond verklaren.


2. De procedure voor het afwijken van de contourlijn aan de zuidoostkant van Pesse volgen.


3. Het Bestemmingsplan Woonzorgcomplex Pesse goedkeuren.
Conform

6.11/PO

Ja

Sociaal jaarverslag.


1. Instemmen met het concept-Sociaal jaarverslag.


2. Het jaarverslag te zijner tijd met de jaarrekening en begroting toezenden aan de leden van PS.


3. Het jaarverslag verspreiden onder alle personeelsleden.
Conform

6.12/Ec

Ja

Verduurzaming Tuinbouwondernemersdag Noord-Nederland.


1. Instemmen met het geven van een financiële bijdrage ad 9.076,-- voor het project Verduurzaming Tuinbouwondernemersdag Noord-Nederland.


2. De bijdragen voor de dagen in 2003 en 2004 pas betaalbaar stellen, nadat aangetoond is dat de jaarlijks hogere bezoekersaantallen gehaald zijn.


3. Deze bijdrage onttrekken aan het krediet Duurzame landbouw.
Conform

7.1/LG

Ja

Robuuste verbinding: de Natte As Noord.

De staatssecretaris van landbouw, natuurbeheer en visserij meedelen dat u instemt met de realisatie van de Natte As in Drenthe.

Conform

8.1/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van Zandbergen BV te
Meppel, over bodemsanering; locatie Industrieweg 24 te Meppel.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform

8.2/BJC

Ja

Verslag van de vergadering van PS van 8 mei 2002.

Het verslag vaststellen.

Conform

Ja

Delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen

Te besluiten tot delegatie van de muskusrattenbestrijding aan de waterschappen Hunze en Aas, Noorderzijlvest, Reest en Wieden Velt en Vecht, Groot Salland en Regge en Dinkel per 1 september 2002 en tot ondertekening van de meerpartijen overeenkomst met de waterschappen.

Conform

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Geen.

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 11 juni 2002 '
Lees ook