GS-besluitenlijst d.d. 18 februari 2003 Provincie DrentheWeeknummer: 8

Nummer

Onderwerp

Besluit

1

Ondersteuning NHI-parlementariersforum.
1. Instemmen met de financiering van de ondersteuning van het parlementariersforum van de NHI met inachtneming van een aantal randvoorwaarden.
2. De kosten ten laste brengen van de begrotingspost NHI.

2

Financieel tekort project Basis-
herstel Oude Diep.
1. Instemmen met een extra bijdrage van 95.334,03 voor het project Oude Diep.
2. De bijdrage voor 50% dekken uit het provinciale aandeel in het Stimuleringsfonds milieubeschermingsgebieden en voor 50% uit het Grondwaterfonds.

3

Drinkwaterwinning Havelterberg.
1. Het huidige beleid om de drinkwaterwinning van Havelte/Havelterberg met minimaal 2,5 miljoen m3/jaar (Provinciaal omgevingsplan (POP) I en POP II) te verminderen, handhaven. 2. Bestuurlijk overleg aangaan met de provincie Overijssel om de problematiek door te spreken en de strategie te bepalen. 3. Bestuurlijk overleg aangaan met Vitens samen met de provincie Overijssel om te komen tot een gezamenlijke verkenning naar een oplossing van de drinkwaterproblematiek in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Inzet: vermindering van de winning in relatie tot behoud van natuurdoelen, afspraken over termijnen, inzicht in kosten.

4

Prestatieafspraken provincie-Dienst Landelijk Gebied (DLG) onderdeel SGB.
1. Instemmen met de ambtelijke werkafspraken die met DLG gemaakt zijn voor de uitvoering van de SGB.
2. De werkafspraken vastleggen bij de jaarlijkse prestatieafspraak die tussen provincie Drenthe en DLG wordt gemaakt. 3. In het periodiek voortgangsoverleg met DLG ook de uitvoering van de afspraken met betrekking tot de SGB bespreken.

5

Statenvragen ChristenUnie omtrent (toneel)voorstellingen kunstschooldag.

Instemmen met de bijgevoegde conceptbrief.

6

Ontwerp-Waterbeheerplan
Noorderzijlvest en Lauwersmeergebied.

1. Reageren op het ontwerp-Waterbeheerplan Noorderzijlvest en het ontwerp-Waterbeheerplan
Lauwersmeergebied door middel van bijgevoegde zienswijze.

7

Project Roeken in Zuidoost- Drenthe.

Aan het project Roeken in Zuidoost- Drenthe 5.000,-- toekennen; te dekken uit het budget Projecten schadepreventie Flora- en Faunawet.

8

Voorontwerp-Provinciaal omgevingsplan II (POP)Herziening regelgeving fysieke leefomgeving.
1. Het voorontwerp-POP II en de voorstellen herziening regelgeving fysieke leefomgeving vaststellen.
2. Het communicatieplan vaststellen.
3. De bestuurlijke conclusies, herzieningspunten en nieuwe onderdelen voor de delen B, C, D en E en de toelichting op de wijziging regelgeving vaststellen.

Mededelingen

Geen.@

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 18 februari 2003 '
Lees ook