GS-besluitenlijst d.d.18 juni 2002 Provincie DrentheWeek: 25

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.3/Ec

Ja

Evaluatie biologische boerenmarkten Drenthe.

De evaluatie ter informatie toesturen aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen (MWG).

Conform

6.7/RW

Ja

Herziening POP/Regelgeving fysieke leefomgeving.
1. Het visiedeel voor het POP II vaststellen.
2. De lijst met herzieningspunten POP II vaststellen als kader voor de voorontwerpfase POP II.

3. Het raamwerk herziening regelgeving fysieke leefomgeving vaststellen als kader voor de feitelijke herziening van de Provinciale milieuverordening Drenthe, de Provinciale verordening waterhuishouding Drenthe en de Ontgrondingenverordening voor Drenthe 2000.

4. De stukken 1 tot en met 3 agenderen voor de Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid op 16 augustus 2002 en de gezamenlijke Statencommissies Ruimte, Infrastructuur en Mobiliteit (RIM) en MWG op 26 augustus 2002.

Conform

6.10/CW

Ja

Concept-Beleidskader jeugdzorg 2003-2006 en
concept-Actieprogramma jeugdzorg 2003.

1. Concept-Beleidskader jeugdzorg 2003-2006 en concept-Actieprogramma jeugdzorg 2003 vaststellen.

2. Instemmen met de inspraakprocedure.

Conform

6.11/Bo

Ja

Evaluatie groene organisaties.

De Statencommissie RIM voorstellen:

1. kennis te nemen van de conclusies van de Koepel- notitie;

2. onderschrijven van de bevindingen van Berenschot inzake de recht- en doelmatigheid van de bestedingen van de provincie;
3. een (meer) actieve rol van de subsidieverstrekker in het formuleren van de uit te voeren opdrachten aan de instellingen. Als structuur daarvoor een jaarprogramma van eisen, periodiek voortgangsoverleg en een jaarrapportage door de instellingen invoeren. Ter wille van de continuïteit van de instellingen de vierjarige subsidie-
cyclus in stand te laten;

4. kennis te nemen van de reacties van de instellingen;
5. GS te verzoeken in het kader van de koepelnotitie een aantal onderwerpen, tezamen met de aanbevelingen van het CAB-rapport, uit te werken in fase II.

Conform


6.13/Ec

Ja

Subsidie containerterminal MCS te Meppel.

110.284,-- beschikbaar stellen aan de gemeente Meppel ter cofinanciering van de bijdrage uit Marktsectorcommissie Logistiek van Gelijke Omvang.

Conform

6.14/RW

Ja

Verwerving structurele opvangcapaciteit voor asielzoekers.
1. De gemeenten verzoeken om gezamenlijk een voorstel te maken voor de verwerving van 2.150 structurele opvangplaatsen voor asielzoekers, uiterlijk 2005, inclusief een reservecapaciteit van 400 plaatsen.

2. Instemmen met het voorstel voor de locatiecriteria voor asielopvangcentra, als bijlage bij het verzoek.

Conform

6.15/RW

Ja

Voortgangsrapportage huisvesting statushouders tweede helft 2001, geactualiseerd naar de stand per 1 juni 2002.

1. Melden aan de gemeente Coevorden dat wij, gezien haar achterstand op de taakstellingen, het initiatief nemen voor een planmatige aanpak.

2. De gemeenten Emmen, Tynaarlo en Westerveld aan te sporen om meer inspanningen te leveren om statushouders te huisvesten.
3. Minister Van Boxtel van Grotestedenbeleid en Integratie (GSI) antwoorden dat alle gemeenten met een achterstand op de taakstelling worden benaderd.

4. De rapportage toezenden aan de minister van GSI, de Drentse gemeenten en de Statencommissie RIM.

Conform

6.16/LG

Ja

Leren voor Duurzaamheid, jaarprogramma 2002, deel 2.
1. 31.070,-- toekennen aan het project Water in de wijk Krakeel, Hoogeveen van het waterschap Reest en
Wieden.

2. 22.616,-- toekennen voor 2002 voor het project Plussen in de woonomgeving van Veldwerk Nederland.

3. Geen subsidie toekennen aan het project De Kroon, Krakeel te Hoogeveen van de gemeente Hoogeveen.

Conform

6.17/RW

Ja

Herstel benedenloop Drentse Aa.

De Statencommissie MWG informeren over het project door middel van bijgevoegde conceptbrief.

Conform

6.20/Ec

Ja

Groensector Servicepunt Drenthe/Groningen.

* Instemmen met een provinciale bijdrage van 17. 000,--.

* Het bedrag ontrekken aan het krediet Duurzame landbouw.
Conform

6.21/WK

Ja

Waterkwantiteitsbeheersplan voor de provinciale kanalen 2002-2006.
1. Het ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan voor de provinciale kanalen 2002-2006 om advies voorleggen aan de Provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid.

2. Provinciale staten vervolgens voorstellen het Waterkwantiteitsbeheersplan 2002-2006 vast te stellen.

Conform

6.22/BJC

Ja

Agenda vergadering provinciale staten op 19 juni 2002.

De herziene agenda voor de statenvergadering van 19 juni 2002 voor kennisgeving aannemen.

Conform

8.1/BJC

Ja

Definitieve vaststelling van de verrekening tussen de gemeente Coevorden en de gemeente Emmen als gevolg van de wet van 19 juni 1997 tot gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe.
1. Het te verrekenen bedrag tussen de gemeente Coevorden en de gemeente Emmen definitief vaststellen overeenkomstig bijgevoegd besluit tot definitieve vaststelling van de verrekening ex artikel 50 van de Wet
algemene regels herindeling.

2. De gemeentebesturen van Coevorden en Emmen in kennis stellen van uw beslissing ten aanzien van de verrekening.

Conform

8.2/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van SUBAT te Rotterdam over bodemsaneringsgeval Westeinde ZO te Westerbork.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform

8.3/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van de heer J. Spang en mevrouw M. Spang-Bottertik te Hollandscheveld over het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde verkeerslawaai.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform

8.4/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van mevrouw J.E. Detmers te Amsterdam over een verklaring van geen bezwaar voor een bouwplan te Emmen.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren niet-ontvankelijk verklaren.

Conform

Ja

Last onder dwangsom Sauna Sanitas Eexterzandvoort
1. De voorgestelde lasten onder dwangsom vaststellen
2. De in de brief verwoorde lasten onder dwangsom verzenden

Conform

Ja

Toekomst NNBT


1. Instemmen met het P.S. voorstel.


Het voorstel ter advisering voorleggen aan de statencommissie R.I.M. d.d. 12 juni

Conform

Mededelingen

Geen.

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 18 juni 2002 '
Lees ook