GS-besluitenlijst d.d. 2 juli 2002 Provincie Drentheweek 27

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.1/RW

Ja

Bestemmingsplan Groningen Airport Eelde voorterrein; gemeente Tynaarlo.


1. Eén reclamant niet-ontvankelijk en de overige reclamanten ontvankelijk verklaren.


2. De bedenkingen op één punt gegrond en voor het overige ongegrond verklaren.


3. Het bestemmingsplan goedkeuren met uitzondering van een vrijstellingsbepaling.


4. De gemeente verzoeken een verkennend archeologisch onderzoek te laten verrichten.

Conform

6.5/CW

Ja

Voortgang 2001 projecten Noodhulp Molukken.

Bijgevoegde notitie ter informatie aan de Statencommissie BFE doorsturen.

Conform

6.6/CW

Ja

Afronding Beleidsnota motorrijden in Drenthe.

De staten voorstellen:


1. in te stemmen met een bijdrage van 95.000,-- voor de realisatie van het Regionaal Motorsportcentrum Steenbergerveld;


2. in te stemmen met een bijdrage van 80.000,-- voor de realisatie van het lokale motorcrossterrein in Westerbork;


3. de totale provinciale bijdrage ad 175.000,-- te dekken uit het Fonds regionale motorsportcentra in Drenthe (voor 60.125,--) en het restant ( 114.875,--) uit Onvoorzien 2002;


4. in te stemmen met de opheffing van het Fonds regionale motorsportcentra.

Conform

6.10/FC

Ja

BTW-compensatiefonds.

De staten voorstellen in te stemmen met het Plan van aanpak BTW-Compensatiefonds en met de hierin geformuleerde drie beslispunten.

Conform

6.14/RW

Ja

Plan tot eerste gedeeltelijke uitwerking van het Bestemmingsplan Noordbargeres te Emmen.

Het plan tot eerste gedeeltelijke uitwerking van het Bestemmingsplan Noordbargeres goedkeuren, met uitzondering van een strook grond met een lengte van circa 70 m en een breedte van circa 5 m tot 10 m aan de westzijde van het plangebied.

Conform

6.17/MB

Ja

Financiering regionale duurzaambouwenconsulent (RDC).


1. Financier voor 25% een Drentse regionale duurzaambouwenconsulent met het voor dit doel reeds gereserveerde geld in de Nota energiebeleid ( 20.420,-- gedurende drie jaar).


2. Informeer de leden van de Statencommissie MWG.
Conform

6.18/VV

Ja

Meerjarenuitvoeringsprogramma
Verkeer en Vervoer 2003-2006.

De staten voorstellen:


1. in te stemmen met het Uitvoeringprogramma 2003 en de financiering ervan;


2. in te stemmen met het mandaat geven aan GS om alle handelingen, verbonden aan de realisering van het uitvoeringsprogramma, te verrichten.

Conform

6.19/RW

Ja

Bestuursovereenkomst landelijke ontwikkeling windenergie (BLOW).

Het plan van aanpak vaststellen waarin wordt aangegeven hoe de provincie Drenthe haar taakstelling van 15 MW wil realiseren.

Conform

6.20/Ec

Ja

Vaststelling definitieve subsidies 1999 en 2000 van de Provinciale VVV (PVVV) Drenthe en het Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) respectievelijk 1999 en 2000; beschikbaar stellen van restbedrag; jaarverslagen 1999 en 2000 voorschot op eindafrekening 2001.


1. De jaarverslagen en de jaarrekeningen 1999 en 2000 voor kennisgeving aannemen.


2. Vaststellen van de eindsubsidie PVVV Drenthe 1999 op 696.392,99,-- ( 316.009,36).


3. Vaststellen van de eindsubsidie NNBT 2000 op 734.229,07,-- ( 333,178,63).


4. Kennisnemen van de overschrijding van de begrotingen.


5. Het NNBT in kennis stellen van de definitieve bijdragen voor 1999 en 2000.


6. Beschikbaar stellen van het restbedrag van 220,11 voor 1999 en 2000.


7. Beschikbaar stellen voorschot eindafrekening 2001 van 50% van 31.775.-- = 15.887,50.

Conform

6.22/LG

Ja

Zienswijze uitbreiding vogelrichtlijn-
gebied Leekstermeer.

Brief met voorlopige bedenkingen en verzoek om extra informatie aan de minister van landbouw,
natuurbeheer en visserij doen uitgaan.

Conform

6.23/CW

Ja

Bestedingsplan Eerste Impuls openbaarbibliotheekwerk.


1. Bestedingsplan Eerste Impuls Herstructurering openbaarbibliotheekwerk vaststellen en daarmee kiezen voor:


- het instellen van een Stuurgroep Bibliotheekvernieuwing;

- inzet van het budget voor functie-innovatie in kleine bibliotheken.


2. Drentse gemeenten en de openbare bibliotheek-organisaties in Drenthe informeren per brief.

Conform

6.24/WK

Ja

Beheer provinciale wegen en kanalen: Bestuursverslag 2001, Bestuurstussenrapportage medio 2002 (met actuele beleidsthema's) en Indicatieve vooruitblik 2003.

De rapportages goedkeuren en ter informatie zenden aan de Statencommissie RIM.

Conform

6.25/Kab

Ja

Subsidieverzoek van de Stichting
Dametin (reünie veteranen).


1. Het verzoek om subsidie honoreren en 8.500,-- beschikbaar stellen als garantiesub-sidie in een eventueel tekort voor de jaren 2003 tot en met 2007 (vijf jaar).

Conform

6.27/BJC

Ja

Collegeprogramma's Drentse gemeenten.

Kennisnemen van het resultaat van de doorlichting van de collegeprogramma's van Drentse gemeenten op de relatie met de provincie.

Conform

7.1/RW

Ja

Aanvullend onderzoek drinkwaterwinning De Punt.


1. Aanvullend onderzoek verrichten naar de grond-waterwinning pompstation De Punt.


2. Hiervoor een bedrag van 12.495,-- (inclusief BTW) beschikbaar stellen.


3. De kosten ten laste brengen van het Grond- waterfonds.

Conform

7.2/MB

Ja

Risico-inventarisatie transport over de weg en door buisleidingen van gevaarlijke stoffen in Drenthe.


1. Instemmen met het project Risico-inventarisatie transport van gevaarlijke stoffen.


2. Het provinciale aandeel in de kosten van het project ten laste brengen van het NMP-fonds.

Conform


7.3/MB


Ja

Biomassa.


1. Instemmen met het verlenen van een opdracht aan DHV tot het ontwikkelen van een gedragen visie op Duurzame energie uit biomassa in de provincie Drenthe.


2. De kosten ad 33.641,-- (inclusief BTW) ten laste brengen van het Fonds flexibel beleid (reeds gehonoreerd).

Conform


7.5/Ec


Ja

Uitvoering Fietstotaalplan Recreatieschap.


1. Instemmen met de lijst van uit te voeren revitaliseringplannen.


2. Kennisnemen van het gehanteerde onderhoudscontract.


3. Gevraagd voorschot van 50% (= 113.500,--) op reeds toegekende subsidie uitbetalen.

Conform


7.7/LG


Ja

Vaststellen natuurgebiedsplan rand-zone Bargerveen.


1. Kennisnemen van het door de Commissie Landelijk Gebied (CLG) aangeboden verslag van voorlichting, overleg en inspraak van de terinzagelegging van het ontwerp-Natuurgebiedsplan randzone Bargerveen.


2. Gelet op het voorstel van de CLG het plan met ingang van
1 augustus 2002 vast te stellen.


Conform


8.4/BJC


Ja

Bijdrage in de kosten van het ambitieonderzoek project 1.2, Samenwerking Bedrijventerreinen West , Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel.

Stel 8.031,-- beschikbaar aan de gemeente
Meppel ten laste van het krediet 2002 Regiovisie Zuid-Drenthe/Noord-Overijssel.

Conform


8.5/BJC


Ja

Awb-bezwaarschrift van Achterveld Advies BV te Leimuiden over het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde verkeerslawaai.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform


8.6/BJC


Ja

Awb-bezwaarschrift van Achterveld Advies BV te Leimuiden over het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde industrielawaai

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren ongegrond verklaren.

Conform

Mededelingen

Geen.@

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 2 juli 2002 '
Lees ook