GS-besluitenlijst d.d. 25 juni 2002 Provincie DrentheWeek 26

Nummer

Openbaar

Onderwerp

Advies

Beslissing GS

6.8/CW

Ja

Vervolg Tender vrijwilligerswerk.

Provinciale staten voorstellen:

1. in te stemmen met het besteden van de middelen voor het vervolg van de Tender vrijwilligerswerk;

2. de Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 vast te stellen;

3. de regeling in 2003 aan te passen in verband met de wens om na 2003 beleid te maken op continuïteit.

Conform

6.9/CW

Ja

Project in het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling vrijwilligerswerk.

1. Project indienen in het kader van de tijdelijke Stimuleringsregeling vrijwilligers (TSV) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (zie bijlage 1).
2. Instemmen met het financieren van 50% van de kosten van het project; dit houdt in 70.000,-- in 2002, 2003 en 2004 (totaal 210.000,--).

3. Dit in 2002 te dekken uit het krediet welzijn, in 2003 en 2004 uit de najaarsnota.

4. Voorstel voor te leggen aan provinciale staten en akkoord te gaan met bijgevoegde brief (zie bijlage 2).

5. Instemmen met bijgevoegde brief aan Ministerie van VWS (zie bijlage 3).

Conform


6.10/CW

Ja

EK atletiek voor gehandicapten 2003 in Assen.

De staten voorstellen:

1. In te stemmen met een subsidie van 193.000,-- aan de Stichting Euro Champ voor de organisatie van het EK atletiek voor gehandicapten in Assen in 2003.

2. In te stemmen met personele inzet om niet.
3. Het subsidiebedrag te dekken uit de algemene reserve ( 100.000,--) en uit de begrotingsruimte 2003

( 93.000,--).

Conform

6.11/CW

Ja

Besteding Subsidieregelingen zorg, welzijn en integraal ouderenbeleid 2e tranche 2002.

1. Voor 2 projecten subsidie verlenen uit de Subsidieregeling zorg tot een totaal bedrag van 80.937,--.

2. Voor 4 projecten subsidie verlenen uit de Subsidieregeling welzijn tot een totaal bedrag van 142.223,45.

3. Voor 1 project subsidie verlenen uit de Subsidieregeling integraal ouderenbeleid tot een bedrag van 13.618,--.
4. Voor 1 project een bedrag van 14.000,-- reserveren uit de Subsidieregeling integraal ouderenbeleid.

5. Een bedrag van 4.040,-- overhevelen uit de Subsidieregeling integraal ouderenbeleid naar de Subsidieregeling zorg.
6. 2 subsidieverzoeken afwijzen.

7. Over een tweetal subsidieverleningen de Statencommissie Cultuur en Welzijn raadplegen.

Conform

6.15/CW

Ja

Stand van zaken cultuurbeleid.

1. De Statencommissie Cultuur en Welzijn door middel van bijgevoegde conceptbrief informeren over de stand van zaken van en de te voorziene ontwikkelingen in het provinciaal cultuurbeleid.
2. De Productgroep Cultuur en Welzijn in 2003 ten behoeve van de nieuwe budgetperiode 2005-2008 als onderdeel van het bredere beleidskader cultuur, welzijn en zorg, een nadere visie op het cultuurbeleid laten ontwikkelen

Conform

6.16/MB

Ja

Inwerkingtreding wijziging Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen).

1. Kennisnemen van de circulaire.

2. Over de verzoeken 1, 2 en 3 uit de brief van de minister nog geen standpunt innemen voordat afstemming met de andere provincies heeft plaatsgevonden.

3. Instemmen met het voldoen aan het verzoek van de minister over de punten 4 en 5 uit zijn brief.

4. De minister dienovereenkomstig per (bijgevoegde) brief informeren.

Conform

6.17/MB

Ja

Onderzoek kengetallen vergunningverlening/handhaving.
1. Instemmen met voorstel tot uitvoeren van een zogenaamd kengetallenonderzoek voor vergunningverlening en handhaving Milieubeheer en handhavingstaken van de Productgroepen Bodem, Landelijk Gebied en Ruimte en Water.

Conform


* Opdracht verlenen aan Novio Consult/KPMG tot het uitvoeren van een dergelijk onderzoek tot een maximum van 30.000,--, te financieren uit de beschikbare middelen voor vergunningverlening en handhaving.


3. Het hoofd van de Productgroep Milieubeheer machtigen de verdere uitvoering van dit onderzoek af te wikkelen.

6.19/Com

Ja

Uitvoeringsprogramma Kiezen om te stemmen.

Instemmen met het uitvoeringsprogramma en de Stafgroep Communicatie opdragen het in praktijk te brengen.

Conform

6.21/BJC

Ja

Agenda ingelaste vergadering provinciale staten op 26 juni 2002.

De agenda voor de statenvergadering van 26 juni 2002 voor kennisgeving aannemen.

Conform


7.1/CW

Ja

Provinciaal restauratie-uitvoerings-programma 2002-2007 Drenthe.

Het Provinciaal restauratie-uitvoerings-programma 2002-2007 Drenthe (versneld) vaststellen.

Conform

7.2/MB

Ja

Rapportage over luchtkwaliteit 2001.

Instemmen met bijgevoegd rapport over de luchtkwaliteit in 2001.

Conform

7.3/Bo

Ja

Startnotitie SGB-gebied Mars- en Westerstroom.

Startnotitie vaststellen om de start van gebiedsgerichte proces te maken, met het uiteindelijke doel het opstellen en uitvoeren van een integrale gebiedsvisie met gebiedsprogramma.

Conform


8.2/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van Achterveld Advies BV te Leimuiden over het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde verkeerslawaai.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren niet-ontvankelijk verklaren.

Conform

8.3/BJC

Ja

Awb-bezwaarschrift van Achterveld Advies BV te Leimuiden over het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde industrielawaai.

Op advies van de Commissie van Advies voor de Bezwaarschriften de bezwaren niet-ontvankelijk verklaren.

Conform

Mededelingen

Geen.@

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 25 juni 2002 '
Lees ook