GS-besluitenlijst d.d. 4 maart 2003 Provincie DrentheWeeknummer: 10

Nummer

Onderwerp

Besluit

1

Reactie op de vraag van mevrouw Stoel-Snater in de statenvergadering van 18 december 2002, de gevolgen van de verlaging van het grondverwervingsbudget en van het landinrichtingsbudget 2003.

Instemmen met bijgaande conceptbrief aan de Statencommissie Milieu, Water en Groen.

2

Positionering Onderzoeksbureau Cultuur, Welzijn en Zorg.

De staten voorstellen een verordening vast te stellen voor de instelling van een bestuurscommissie als bedoeld in artikel 81 van de Provinciewet.

3

Wijziging bestemmingsplan ten behoeve van natuurontwikkeling in het Hunzedal (Annermoeras), gemeente Aa en Hunze.

Het wijzigingsplan gedeeltelijk goedkeuren.

4

Wijziging bestemmingsplan ten behoeve van het oprichten van een kampeerterrein aan de
Herenweg-Zuid te Gieterveen, gemeente Aa en Hunze.

Het wijzigingsplan niet goedkeuren.

5

Uitspraak Raad van State inzake beroep NAM tegen concrete beleidsbeslissing opslag diepe ondergrond Provinciaal omgevingsplan (POP) I.
1. Kennisnemen van de uitspraak d.d. 12 februari 2003. 2. De uitspraak, voorzien van een korte toelichting, ter kennisneming sturen naar de leden van PS en de Provin-ciale Commissie voor het Omgevingsbeleid.
3. De Projectgroep POP opdragen de regie te nemen voor een nadere analyse van de uitspraak en het aanpassen van, in ieder geval, de desbetreffende teksten in het voorontwerp-
POP II.

6

Rekening-courant nationale parken bij Groenfonds.

Drie rekeningen-courant openen bij het Nationaal Groenfonds voor de Nationale Parken Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Drentsche Aa.

7

Het Uitvoeringsplan inplaatsing melkveehouderijbedrijven in de Veenkoloniën, als onderdeel van de Agenda voor de Veenkoloniën. 1. Kennisnemen van het Plan van uitvoering.
2. Het plan namens de Stuurgroep
Veenkoloniën indienen bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Voor de uitvoering van het plan een bijdrage van het ministerie vragen van 2.3 miljoen.

3. Het plan, voor wat betreft het Drentse gedeelte, laten doorwerken in POP II.

8

Subsidieaanvraag project Overal in het kader van het Drents-Friese LEADER-programma.
1. Instemmen met het advies van de LAG Drents-Fries LEADER-gebied om aan de Stichting Scala een LEADER-subsidie van 17.800,-- te verlenen.
2. Deze kosten ten laste brengen van het budget van het Drents-Friese LEADER-gebied dat beheerd wordt door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

9

Verzoek om openbaarmaking vertrouwelijke stukken

De actiegroep "Stop RTV-Drenthe Nu" berichten dat de stukken genummerd 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 11 informatie betreft die openbaar is en dat de overige stukken (1, 2, 3 en 9) op grond van de WOB niet-openbaar zijn.

10

Verzoek om ontheffing te verlenen voor het maken van een uitweg.

De gevraagde ontheffing weigeren.

11

Begroting Huis van de Nederlandse Provincies (HNP). 1. Instemmen met de aanstelling van een officemanager. 2. Instemmen met de voorgestelde verhoging van de HNP-begroting en de kosten daarvan voor het SNN ( 6.624,--) in 2003. 3. Instemmen met de verantwoording van deze extra kosten bij de jaarrekening 2003 van het SNN.
4. Het SNN verzoeken de verhoging van de post HNP met 6.000,-- op te nemen in haar concept-begroting 2004.
5. Het HNP van voorgaande besluiten op de hoogte stellen onder voorbehoud van goedkeuring door PS (van de SNN-begroting).

12

Verjaardagscadeau Van Gogh Nieuw-Amsterdam.

Instemmen met een bijdrage van 2.250,-- onder de voorwaarden zoals in de brief genoemd.

13

Awb-bezwaarschrift van de stichting De Faunabescherming te Amstelveen inzake ontheffing
Flora- en Faunawet.

Op advies van de Commissie voor de
bezwaarschriften:
1. de bezwaren ongegrond verklaren;
2. de beslissing van 26 november 2002, inzake het verlenen van ontheffing voor het doden van vossen met behulp van geweer en kunstlicht ter bestrijding van belangrijke schade aan weide- vogels, handhaven.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.@

Mededelingen

Geen.@

Zoekwoorden:

Deel: ' Drenthe GS-besluitenlijst d.d. 4 maart 2003 '
Lees ook