Provincie Drenthe


Eeuwigdurende nazorg stortplaatsen geregeld
Provincie richt fonds op en start onderzoek

Assen, 3 februari 1999
Persberichtnummer 99-018De provincie richt een fonds op voor de nazorg van gesloten stortplaatsen.
De exploitanten van stortplaatsen zullen een speciale nazorgheffing gaan betalen om het fonds te voeden. De zogenaamde Leemtewet verplicht de provincie een fonds op te richten. De tweehonderd stortplaatsen die buiten deze regeling vallen worden de komende vier jaar eerst gemonitoord.

De Nazorgregeling, ook wel Leemtewet bodembescherming genoemd, trad op 1 april 1998 in werking. Door deze wet draagt de provincie meerdere verantwoordelijkheden voor de eeuwigdurende nazorg. De provincie is verplicht een financieringsfonds op te richten onder de naam: Fonds nazorg gesloten stortplaatsen provincie Drenthe. Via een belastingverordening wordt de nazorgheffing mogelijk gemaakt. Gedeputeerde staten dragen de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent nazorg het treffen van maatregelen om de bodem onder en nabij de stortplaats te beschermen. Het fonds is bedoeld om deze nazorg alvast veilig te stellen bij stortplaatsen die in de toekomst zullen sluiten. In Drenthe gaat het om stortplaatsen bij de NV VAM te Wijster en Meisner BV te Ubbena. Voor de uitvoering moeten genoemde exploitanten zelf een nazorgplan opstellen met een kostenberaming. Op grond hiervan zullen zij een bijdrage aan het fonds moeten leveren.
De kosten voor eeuwigdurende nazorg worden geschat op 375 miljoen gulden.
Het voorstel voor een fonds en de financiering wordt nog behandeld in Statencommissies voor Water en Milieu en Bestuurlijke, Financiële, Sociale en Economische Aangelegenheden.

Voormalige stortplaatsen
Naast vorengenoemde stortplaatsen zijn er nog tweehonderd legale en illegale voormalige stortplaatsen in de provincie. Deze vallen buiten de Leemtewet en zijn opgenomen in het traject Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS). Op deze plaatsen zet de provincie binnenkort in totaal twaalfhonderd meetpunten uit. De komende vier jaar wordt hier de kwaliteit van bodem en grondwater onder en nabij de stortplaatsen gemeten. Via een centraal beheer met helpdesk wordt het meetnet gecoördineerd. Op grond van de resultaten wordt de nazorg voor deze oude stortplaatsen bepaald. De analysekosten worden betaald uit de storttarieven. Deze kosten worden hiervoor verhoogd met twee gulden per ton. De eigenaren van de plaatsen waar meetpunten worden geplaatst, de particulieren en de overheden worden de komende weken benaderd.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annet Terpstra, Stafgroep Communicatie, telefoonnummer (0592) 365263, fax (0592) 357188, e-mail a.terpstra@drenthe.nl E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Drenthe richt fonds op voor nazorg stortplaatsen '
Lees ook