European Commission

IP/02/882

Brussel, 19 juni 2002

Drie en een half jaar duidelijke voordelen van de enige munt

De Commissie heeft vandaag een mededeling aangenomen over de eurozone in de wereldeconomie. Zij merkt op dat de invoering van de bankbiljetten en muntstukken in euro aan het begin van dit jaar een mijlpaal was in de Europese integratie. De voordelen van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn al lang zichtbaar. De EMU is gebaseerd op de inzet voor een gezonde macro-economische politiek, waardoor in Europa een nieuwe cultuur van economische stabiliteit is ontstaan. Dit heeft op zijn beurt Europa in staat gesteld de recente vertraging van de wereldeconomie op te vangen. Voorts zijn dankzij de euro wisselkoersspanningen binnen Europa vermeden, die zeer schadelijk zijn en vroegere perioden van aanpassing aan externe schokken hebben getekend. Met de euro kan de burger in de landen van de eurozone thans rekenen op de voordelen van prijsdoorzichtigheid, concurrentie en financiële integratie in Europa.

"De invoering van de euro is een groot succes", verklaarde Pedro Solbes, Commissielid voor Economische en Financiële Zaken. "De euro draagt bij aan de economische en financiële integratie in Europa en zal de basis leggen voor groei en stabiliteit op middellange termijn. Wij hebben al veel verwezenlijkt, maar wij zullen nog veel uitdagingen moeten aangaan. Wij moeten zorgen dat stabiliteit in de eurozone een vanzelfsprekende zaak wordt en ons richten op verhoging van ons groeipotentieel".


1. Het hoofd bieden aan de mundiale achteruitgang

In de eerste twee jaren van het bestaan van de enige munt groeide het BBP in de eurozone met ongeveer 3% per jaar, hetgeen iets boven het potentieel ligt, zonder het soort onevenwichtigheden te creëren die een bedreiging zijn voor de houdbaarheid van de groei elders in de wereld. In 2001 viel de groei sterk terug als gevolg van de vertraging in de wereldeconomie. Toch hield de werkgelegenheidsschepping verassend goed stand. Dit was onder meer te danken aan de hervormingen op de arbeidsmarkt die werden uitgevoerd ter voorbereiding van de invoering van de euro.

De inflatie is van iets meer dan 1% in 1999 opgelopen tot ongeveer
2,5% in 2001, hetgeen vooral toe te schrijven was aan een reeks eenmalige schokken, zoals de stijging van de voedingsprijzen ten gevolge van het slechte weer. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat de invoering van de chartale euro slechts een zeer marginaal effect heeft gehad op de stijging van de consumptieprijzen in de eurozone. Op middellange termijn zal de euro bijdragen tot prijsstabiliteit door verhoging van de prijsdoorzichtigheid en bevordering van de concurrentie.


2. Een gezonde budgettaire en monetaire politiek
Vergeleken met het begin van de jaren '90 is het macro-economische beleidskader in de landen die thans de eurozone vormen sterk verbeterd. Dit heeft ons in staat gesteld de wereldwijde groeivertraging op te vangen door een oordeelkundige aanpassing van de beleidsmix.

Het eerste onderdeel van deze oordeelkundige beleidsmix is een versoepeling van de monetaire politiek die verenigbaar blijft met de door de ECB nagestreefde prijsstabiliteit. Het tweede onderdeel is een voorzichtige begrotingspolitiek waarbij op verstandige wijze werd vertrouwd op de werking van de automatische stabilisatoren en de lidstaten in het kader van het stabiliteits- en groeipact de verbintenis aangingen om op middellange termijn een begrotingssituatie te bereiken die dicht bij het evenwicht ligt of positief is.

Bovendien kan de coördinatie van de economische (dit wil zeggen budgettaire en structurele) politiek worden versterkt door waar nodig de processen te stroomlijnen en de maatregelen uit te voeren die de Commissie heeft voorgesteld en die de Europese Raad van Barcelona heeft bekrachtigd.


3. Loonvorming in de EMU

In de beginjaren van de EMU werd, evenals in de aanloopjaren naar de monetaire unie, een indrukwekkende graad van loonmatiging bereikt. Dit heeft in de meeste landen van de eurozone bijgedragen aan een dynamische werkgelegenheidsschepping en een algemene hervorming op de product- en arbeidsmarkt. De vorderingen waren echter niet overal even groot en sommige lidstaten hebben een hoge structurele werkloosheid. Het loonverloop moet verenigbaar zijn met prijsstabiliteit, maar er is ook behoefte aan flexibiliteit om de productiviteitsverschillen en factorspecifieke verschillen tussen regio's of sectoren op te vangen.


4. Investeringen en het groeipotentieel van de eurozone
Investeringen zijn van cruciaal belang voor het groeipotentieel op middellange en lange termijn. Er kunnen nog geen deugdelijke conclusies worden getrokken over de invloed van de EMU op de investeringen. De EMU en het beleidskader waarin zij is verankerd zullen echter ongetwijfeld een positieve invloed hebben op belangrijke investeringsfactoren, zoals de rentabiliteit en reële rente. De EMU zal de financieringsvoorwaarden verbeteren door grotere financiële integratie. Zij zal ook de doelmatigheid van de allocatie van de investeringen verhogen door het geringere wisselkoersrisico.


5. Financiële integratie

Het integratietempo op de financiële markten van de eurozone is sedert de omschakeling op de euro fors gestegen. De diepere integratie, die deels te danken is aan de euro, komt tot uiting in meer homogene markten, een consolidatiegolf tussen de financiële tussenpersonen en de beurzen en het opkomen van nieuwe en innoverende producten en technieken.

De EU heeft zich een ambitieuze termijn, het jaar 2005, gesteld voor de tenuitvoerlegging van het Actieplan Financiële Diensten: een pakket van 42 maatregelen ter verbetering van de werking van het financieringssysteem. Een nog krappere termijn is vastgesteld voor de acties in verband met de effectenmarkten en het Actieplan Risicokapitaal. Het nieuwe besluitvormingskader voor de wetgeving op de effecten, dat is vastgesteld op basis van voorstellen van het Lamfalussy-comité, moet ervoor zorgen dat de wetgeving snel kan worden aangepast aan veranderingen op de financiële markten.


6. De euro als internationale valuta

Onmiddellijk na zijn invoering is de euro de tweede internationale valuta geworden. Door netwerk- en schaaleffecten zal de USD waarschijnlijk voorlopig nog de dominerende internationale valuta blijven. Er zijn echter een aantal factoren die het gebruik van de euro als internationale munt in de hand werken. De eerste is de grote omvang van de economie van de eurozone. De tweede is de stabiliteit van de euro, weerspiegeling van de gezonde economische basisvoorwaarden in de eurozone, welke worden ondersteund door het op stabiliteit gerichte beleidskader van de EMU. De derde is de integratie van de financiële markten in Europa tot brede, diepe en liquide pan-Europese financiële markten.

http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/euro_related/eu rorelated_communication0602_en.htm

Deel: ' Drie en een half jaar duidelijke voordelen van de enige munt '
Lees ook