Provincie Friesland

Persberichten

Drie gemeenten onder preventief toezicht Provincie

Volgend jaar vallen drie Friese gemeenten onder het zogenaamde preventieve toezicht van de Provincie. Het betreft de gemeenten het Bildt, Menaldumadeel en Leeuwarderadeel.
Eén van de taken van de Provincie is het toezicht houden op de begrotingen van de Friese gemeenten. Daarbij wordt sinds enkele jaren het principe van het toezicht achteraf toegepast. Om daar onder te vallen, moeten de gemeenten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de begroting voor 15 november bij de Provincie zijn ingediend. Dat is dit jaar niet gelukt bij de gemeente het Bildt en Menaldumadeel. Bovendien moet de ingediende begroting reëel sluitend zijn en dat is niet het geval bij de gemeente Leeuwarderadeel. De provincie rekent er overigens op dat hier sprake is van een tijdelijke situatie.
Deze drie gemeenten vallen volgend jaar dus onder het toezicht vooraf (preventief). Dat betekent in de praktijk dat begrotingswijzigingen eerst moeten worden voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Pas na goedkeuring door GS kunnen deze besluiten worden uitgevoerd.

Nummer: 231
Datum: 14 december 1999

Deel: ' Drie gemeenten onder preventief toezicht provincie Friesland '
Lees ook