Ingezonden persbericht


 |Utrecht, 2 februari 2010         |Nr. 7649 | |               |   | |Drie provincies delen ambities over de ontwikkeling van de |   | |Noordvleugel            |   | 
De commissies Ruimte van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht hebben maandag 1 februari 2010 met elkaar gesproken over de ontwikkeling van de Noordvleugel van de Randstad (Metropoolregio en NV Utrecht) en de schaalsprong Almere daarbinnen. Daaraan deed ook een afvaardiging van de gemeenteraad van Almere mee. De vier partijen zijn het er over eens dat de internationale concurrentiepositie van de Randstad (en daarmee ook van Nederland) sterk afhangt van de ontwikkelingen in deze regio. Woningbouw, economie, sociale en fysieke infrastructuur en natuur zijn de belangrijkste opgaven, die vragen om een gezamenlijke visie en ambitie.

De provinciale statenleden en de gemeenteraadsleden kwamen bij elkaar in Huizen, een symbolische plek als 'drie-provincie-punt' in het zicht van Almere. De bijeenkomst startte met een inspirerend verhaal van dhr Pieter Tordoir, hoogleraar Regionale economie aan de UvA, over de Noordvleugel als gebied met metropolitaanse kwaliteiten. Tordoir: 'De ontwikkeling van Almere is niet alleen een antwoord op de woning- en ruimtebehoefte van de omliggende gebieden. Het is in potentie een verbindende schakel die er voor kan zorgen dat het gebied zich, met de regio's Amsterdam en Utrecht, kan ontwikkelen tot één dagelijks stedelijk systeem van metropolitaanse allure.'

Belangrijkste uitkomsten
De statenleden en gemeenteraadsleden zien de gebiedsontwikkeling in dit deel van de Noordvleugel als een integrale ambitieuze opgave. Zij willen de economische kracht van de Noordelijke Randstad verder uit bouwen en bijdragen aan een ontwikkeling van Almere met hoge stedelijke kwaliteit. Ook de groenblauwe kwaliteiten van het gebied spelen daarbij een belangrijke rol. De partijen streven naar een gezamenlijke visie en de provincies willen als middenbestuur sturen op een provinciaal overschrijdende aanpak. De ontwikkeling van de Noordvleugel en de schaalsprong Almere vragen niet alleen om een lokale en provinciale inzet, maar ook om nationale prioriteit en investeringen. Het voornemen is daarom om in de toekomst waar mogelijk gezamenlijk op te trekken richting het Rijk.

Achtergrond ontwikkeling Noordvleugel
De schaalsprong Almere gaat over de ontwikkeling van Almere naar een stad met meer dan 300.000 inwoners. Daarbij gaat het vooral over welke kwaliteit van economische- infrastructurele- en gebiedsontwikkeling daarvoor nodig is en hoe deze ontwikkeling in de bredere regio ingepast kan worden. Meest recente stap in dit proces was de RAAM brief van het Rijk. In deze brief zijn vijf grote projecten geduid om deze schaalsprong mogelijk te maken. Deze projecten leiden echter tot een fors budgettair beslag. Het Kabinet is van mening dat bezien moet worden of de kosten omlaag gebracht kunnen worden. In 2012 moet hier helderheid over bestaan. Over de schaalsprong van Almere bestaat overeenstemming tussen het Rijk en de regionale partners. Centrale opgave is hoe die ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden en wat de bijdrage van de provincies daarbij kan zijn.

Deel: ' Drie provincies delen ambities over de ontwikkeling van Noordvleugel '


Lees ook