Persbericht van het ministerie van LNV, 27 september 1999

Drs. J.J. Geluk projectdirecteur "implementatie mestbeleid"

Drs. J.J. Geluk is benoemd tot projectdirecteur "implementatie mestbeleid". Als projectdirecteur zal de heer Geluk zich bezighouden met de implementatie van het mestbeleid, zoals verwoord in de kabinetsplannen die minister Brinkhorst onlangs aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

Belangrijke elementen met betrekking tot de implementatie van deze kabinetsplannen zijn onder meer:


- de uitwerking van een systeem van mestafzetcontracten waarbij een koppeling wordt aangebracht tussen de productie- en afzetmogelijkheden van dierlijke mest. Dit dient te geschieden via een sluitend registratiesysteem voor de productie en afzet van de mest;


- vorm geven aan de handhaving van het beleid;


- de effectuering van het voorgenomen flankerend beleid.

Met betrokken departementen en maatschappelijke organisaties zal het mestbeleid verder worden uitgewerkt.

Binnen de vastgestelde hoofdlijnen van beleid is de heer Geluk verantwoordelijk voor de vormgeving van de beleidsuitvoering.

Jaap Jan Geluk (50) studeerde algemene economie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en trad in 1976 in dienst van het ministerie van Landbouw en Visserij. Hij bekleedde onder andere directie functies bij de toenmalige directie Verwerking en afzet van agrarische producten, directie Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie Friesland en bij de dienst LASER. In deze laatste hoedanigheid was hij onder meer belast met de leiding van de opkoop van varkens bij de varkenspestcrisis en bij de afwikkeling van de waterschade die eind vorig jaar in Nederland heeft plaatsgevonden.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: http://www.minlnv.nl/

Overzicht persberichten :
http://www.minlnv.nl/infomart/persinfo/

Deel: ' Drs. J.J. Geluk projectdirecteur "implementatie mestbeleid" '
Lees ook