Provincie Friesland

DS beslutelist 4 juny 2002

Dizze tekst wurdt op it stuit oerset yn it Frysk Meidielings
1. 20.620,- subsidie voor project Verbetering Stikstofefficiëntie2. GS stelen behandelingsschema Jaarverslag 2001 en Voorjaarsnota 2002 vast 3. DS stelle skema gearkomsten Provinsjale Steaten 2003 fêst4. GS stellen informerende brief minister BZK vast5. GS stellen notitie ICT/SIS vast
6. GS stellen 8e begrotingswijziging vast
7. GS nemen communicatiebeleidsplan aan
Meidielings- Gedeputeerde Staten hebben kennisgenomen van een uitnodiging van de Stichting Bedrijvenvoetbal "Bedum" voor het symposium "De Zuiderzeelijn, een bedreiging of een kans". Het symposium wordt op 10 juni gehouden in hotel 't Gemeentehuis in Bedum;
- Gedeputeerde Staten hebben de concept-besluitenlijst van de vergadering van de SNN-bestuurscommissie Stedelijke ontwikkeling van 29 mei, voor kennisgeving aangenomen;

- Gedeputeerde Staten hebben de concept-besluitenlijst van de vergadering van de SNN-bestuurscommissie Economische Zaken van 29 mei, voor kennisgeving aangenomen.werom

1. 20.620,- subsidie voor project Verbetering Stikstofefficiëntie Gedeputeerde Staten hebben een subsidie van 20.620,- toegekend aan het project Verbetering stikstofefficiëntie. De subsidie is aangevraagd door proefboerderij Nij Bosma Zathe in Goutum. Doel van het project is het in de praktijk testen van een aantal nieuwe meststoffen die minder stikstofuitspoeling tot gevolg hebben. De subsidie komt voor een deel uit het budget Sociaal Economisch Beleid (SEB,
11.340,-) en voor een deel uit het onderdeel Stimulering landbouwmilieuprojecten uit het Provinciaal Milieubeleidsplan ( 9.280,-). werom 2. GS stelen behandelingsschema Jaarverslag 2001 en Voorjaarsnota 2002 vastOp 24 en 26 juni 2002 worden het Jaarverslag 2001 en de Voorjaarsnota 2002 behandeld tijdens de Algemene Beschouwingen. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het behandelingschema vastgesteld.
Behannelingskema beskikber: till. 058 - 292 55 25 werom 3. DS stelle skema gearkomsten Provinsjale Steaten 2003 fêst Deputearre Steaten hawwe it skema fêststeld foar de gearkomsten fan Provinsjale Steaten en de Steatekommisjes yn 2003. Provinsjale Steaten komme byien op:
5 febrewaris, 19 maart en 20 maart, 23 april, 26 maaie, 18, 23 en 25 juny, 17 septimber, 5 novimber en 17 desimber.
Bysûnderheden:

- yn 'e gearkomste fan 19 maart wurdt der ôfskie naam fan âld-steateleden;

- op 20 maart is de beëdiging fan nije steateleden;
- op 23 april is de ferkiezing fan it Kolleezje fan Deputearre Steaten;

- 26 maaie: Earste Keamerferkiezings;

- op 23 en 25 juny: Algemiene Skôgings.
Skema beskikber: till. 058 - 292 55 25werom 4. GS stellen informerende brief minister BZK vast
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de provincies gevraagd hem te informeren over "gebieden waarin gemeenten te maken hebben met knelpunten die de slagkracht en het probleemoplossend vermogen voor maatschappelijke vraagstukken aantasten". Gedeputeerde Staten hebben vandaag de informerende brief vastgesteld die naar de minister gestuurd zal worden. Brief beskikber: till. 058 - 292 55 25 werom 5. GS stellen notitie ICT/SIS vast
Gedeputeerde Staten hebben vandaag de notitie ICT/SIS vastgesteld. SIS staat voor Stateninformatiesysteem: een digitaal systeem dat via het Internet door iedereen bezocht kan worden en waarin alle openbare stukken te vinden zijn (ingedeeld per vergadering). In de notitie stellen Gedeputeerde Staten voor om dit SIS te integreren in de database van de provinciale website, waardoor de toegankelijkheid, het beheer en het onderhoud vereenvoudigd wordt. Daarnaast zal gekeken worden naar het terugdringen van de papierstroom: door het digitaal beschikbaar stellen van de stukken, zouden er op termijn minder stukken, op papier, per post verstuurd kunnen worden. Vervolgprocedure: de notitie wordt besproken in het eerstkomende fractievoorzittersoverleg
Notysje beskikber: till. 058 - 292 55 25werom 6. GS stellen 8e begrotingswijziging vast
Gedeputeerde Staten hebben vandaag de 8e begrotingswijziging vastgesteld. Hierin staan 23 wijzigingen/aanvullingen, op de begroting van uitgaven en inkomsten van de provincie voor het jaar 2002. Vervolgprocedure: 19 juni Provinciale Staten
Stik beskikber: till. 058 - 292 55 25 werom
7. GS nemen communicatiebeleidsplan aan
Op woensdag 29 mei is het concept-communicatiebeleidsplan behandeld in de Statencommissie Algemene & Economische Zaken. Naar aanleiding van de discussie is het plan aangepast. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten het aangepaste plan aangenomen.
Vervolgprocedure: 19 juni Provinciale Staten
Stik beskikber: till. 058 - 292 55 25werom 4 juni 2002 Laatste wijziging: 4-6-02 , Sigrid Keimpema.

Deel: ' DS beslutelist Friesland 4 juny 2002 '
Lees ook