Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Persbericht 99-009

Den Haag, 12 november 1999

DTe stelt spelregels stroomimport vast

Heden heeft de directeur van DTe, de toezichthouder voor de elektriciteitssector, het besluit vastgesteld, waarmee voor de gezamenlijke netwerkbedrijven de toewijzing van transportcapaciteit wordt geregeld. Dit besluit maakt onderdeel uit van de Technische Codes (de regels waaraan alle netgebruikers en netbeheerders moeten voldoen). Omdat het Nederlandse bedrijfsleven grote belangstelling heeft voor stroomleveranties uit het buitenland en de capaciteit van de internationale transportverbindingen beperkt is, is het van belang dat nu duidelijk is hoe de beschikbare capaciteit verdeeld moet worden.

DTe streeft naar maximale openheid voor de marktpartijen over de omvang van de transportcapaciteit. TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, moet daarom met ingang van 1 januari 2000 dagelijks informatie over de beschikbare transportcapaciteit bekendmaken. Het afgelopen jaar was ca. 3500 MW beschikbaar.

Voor het jaar 2000 komt een capaciteit van 2300 MW beschikbaar voor Sep- en jaarcontracten. DTe geeft hierbij op verzoek van de Minister van Economische Zaken de Sep-contracten voorrang. Ten minste 800 MW wordt over de jaarcontracten verdeeld. Marktpartijen moeten vóór 19 november a.s. hun verzoeken bij TenneT indienen. De verdeling van de beschikbare capaciteit voor jaarcontracten zal gebeuren volgens een door DTe vastgestelde methode, die excessieve aanvragen ontmoedigt. De resterende capaciteit is -afgezien van een reservering voor systeembijstand van buitenlandse netbeheerders- bestemd voor spotmarktcontracten. Alle transportcapaciteit voor spotmarktcontracten wordt voor het jaar 2000 aan de Amsterdam Power Exchange N.V. (de APX) toegewezen. Hiermee geeft DTe een impuls aan de ontwikkeling van een financiële markt voor de handel in elektriciteit.

Deel: ' DTe stelt spelregels stroomimport vast '
Lees ook