Nederlandse Vereniging van Fotojournalisten

Dubieuze mantelovereenkomst van VROM

"Is uw onderneming veroordeeld geweest voor een delict dat uw professionele integriteit in het gedrang brengt?" " Bent u - in een later stadium - bereid en in staat een 'Verklaring omtrent het gedrag' (ook wel genoemd 'Bewijs van goed gedrag') te overleggen?"
Deze en andere vragen krijgt de fotojournalist voorgelegd door het Inkoopcentrum van het Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Duidelijk is dat VROM met ingang van 1 oktober 2001 zoals zij dat noemt "foto-opdrachten wil verlenen aan een beperkte groep fotografen, met wie snel tot zaken gekomen kan worden." VROM heeft een mantelovereenkomst opgesteld waarin het kader van de opdrachtverlening en -acceptatie is geregeld.
Een van de artikelen uit de overeenkomst gaat over het auteursrecht. De foto is volgens dat artikel niet van de fotograaf maar is het bezit van VROM en het ministerie krijgt daarmee het exclusieve gebruiksrecht van de foto. Een volgend artikel gaat over het onbeperkt gebruik van een foto 'eventueel in gewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals te bepalen door VROM, tenzij de wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage opdracht-specifiek zijn overeengekomen.'
Het verschijnsel mantelovereenkomst is niet onbekend bij de fotojournalist. Al eerder deden KPN en VNU in soortgelijke termen van zich spreken.
Uiteraard, ligt het aan een werksituatie of en zo ja onder welke condities een individuele fotojournalist met een verschijnsel als de mantelovereenkomst omgaat. Maar toch... fotografen let op uw zaak. Neem zonodig contact op met de NVJ voordat u uw handtekening zet.

Deel: ' Dubieuze mantelovereenkomst van VROM met NVF '
Lees ook