Vereniging Eigen Huis

Dubieuze prijsafspraken taxatie huizen Overijssel

De 'vereniging eigen huis' heeft kennis genomen van het onderzoek van de Twentse Courant Tubantia waaruit blijkt dat ook bij vijf Overrijsselse gemeenten sprake is van prijsafspraken bij de afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften. Het gaat hier om de gemeenten Almelo, Hengelo, Borculo,Groenlo en Rijssen/Holten.

Eigen Huis is verbijsterd over deze prijsafspraken waardoor er een verband bestaat tussen de uitkomst van de hertaxatie ten behoeve van de afhandeling van het bezwaarschrift en de betaling aan het taxatiebureau. Eigen Huis is van mening dat de burger er in deze situatie niet zondermeer op kan vertrouwen dat zijn bezwaarschrift op een eerlijke, deskundige en onafhankelijke manier wordt afgewikkeld.

Vorige week heeft de 'vereniging' haar bezwaren in een brandbrief ter kennis gebracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken, de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Justitie. Inmiddels heeft de Waarderingskamer (belast met het toezicht op de wet Waardering Onroerende Zaken) onze zienswijze bevestigd dat prijsafspraken zoals in deze gemeenten zijn gemaakt onaceptabel zijn. De Waarderingskamer stelt naar deze gang van zaken nu een vervolgonderzoek in.

Eigen Huis is van mening dat het noodzakelijke vertrouwen van de burger in een goede en eerlijke behandeling in de bezwaarfase van de WOZ-uitvoering op zo kort mogelijke termijn moet worden hersteld. In dat kader heeft Eigen Huis het college van Burgemeester en Wethouders van de vijf Overijsselse gemeenten een brief gestuurd om de afhandeling van bezwaarschriften door het uitvoerend taxatiebureau onmiddellijk te staken en een ander bureau in te schakelen.

Amersfoort, 24 augustus 2001

Deel: ' Dubieuze prijsafspraken taxatie huizen overijssel '
Lees ook