Gemeente Capelle a/d IJssel

Persbericht

datum: 20 december 2007
nummer: 098

Duidelijke regels over gemeentelijke dienstverlening

Vanaf 1 januari 2008 is in de gemeente Capelle aan den IJssel de nieuwe dwangsomregeling van toepassing. Tegelijkertijd is ook een belofte-maakt-schuld-regeling van kracht geworden. Beide regelingen voorzien in het compenseren van Capellenaren die bij de gemeente langer op zaken moeten wachten dan is vastgelegd.

De dienstverlening aan inwoners van Capelle heeft een ontwikkeling doorgemaakt van groei via beheer naar kwaliteit. Voornoemde regelingen vormen de overdrachtelijke kroon op het werk: worden burgers onverhoopt niet binnen de normen geholpen, dan worden zij gecompenseerd. De gemeente wil met deze regelingen haar dienstregeling steeds verder verbeteren. De nieuwe regelingen zijn bedoeld om aan Capellenaren duidelijk maken dat de gemeente hen én hun eigen dienstverlening uiterst serieus neemt. Tegelijkertijd prikkelt het de organisatie om scherp te blijven op dit terrein.

Dwangsomregeling
Vanaf 1 januari 2008 is in Capelle de nieuwe dwangsomregeling van kracht. De gemeente loopt hiermee ruim voorop, omdat landelijk deze regeling waarschijnlijk pas op 1 januari 2009 in werking treedt.Met deze verordening wordt geregeld dat de gemeente Capelle een dwangsom betaalt wanneer zij een wettelijke termijn niet heeft gehaald bij de beslissing op een aanvraag of een bezwaarschrift. Bijvoorbeeld als te laat wordt gereageerd op een bezwaarschrift. Dan overtreedt de gemeente de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarin de wettelijke termijnen zijn vastgelegd. Ook is vastgelegd dat degene die bezwaar maakt in een dergelijke situatie de gemeente in gebreke mag stellen. Als de gemeente na twee weken, of vier weken in geval van een raadsbesluit, nog geen beslissing heeft genomen, moet zij de gedupeerde een dwangsom betalen. Deze begint bij E 20,- per dag en kan oplopen naar E 40,- per dag tot een maximum van E 1.260,-. Belofte-maakt-schuld-regeling

Sinds 2002 is de Gemeentewet aangepast en de Wet dualisering gemeentebestuur in werking getreden. Hierin is vastgelegd dat gemeenten jaarlijks een burgerjaarverslag voor hun inwoners maken waarin zij verslag doen van de kwaliteit van hun dienstverlening. Om deze kwaliteit goed te kunnen meten, zijn servicenormen opgesteld. Daarin staat welke service de gemeente biedt bij het leveren van haar producten en diensten. Wanneer klanten langer dan dertig minuten moeten wachten bij de loketten van Publiekszaken en Sociale Zaken - piekperioden uitgezonderd - of wanneer hun brief niet binnen vier weken is beantwoord, heeft de gemeente mogelijk wat goed te maken. In dat geval krijgt de betrokkene een belofte-maakt-schuld-kaart. Met deze kaart kan een gedupeerde een VVV-Irischeque ter waarde van E 10,- ophalen óf aangeven dat dit bedrag gedoneerd mag worden aan een goed doel. In 2008 is dit de Stichting Pallieter. Deze Capelse stichting zet zich in voor de realisatie van een gespecialiseerde palliatieve zorgvoorziening voor ernstig, ongeneeslijk dan wel chronisch zieke kinderen. Met de bouw van deze voorziening is inmiddels begonnen.

Deel: ' Duidelijke regels over gemeentelijke dienstverlening '


Lees ook