Provincie Zuid-Holland


27 mei 1999

Duidelijkheid voor Zuid-Hollandse verzorgingshuizen financiële taken provincie versneld over naar zorgkantoren


De provincie Zuid-Holland hevelt haar financiële taken op het gebied van verzorgingshuizen versneld over naar de zorgkantoren. Deze AWBZ-uitvoeringsorganen zijn vanaf januari 2001 formeel eindverantwoordelijk voor de financiering van verzorgingshuizen. Door de nu gemaakte afspraken is de overheveling in de provincie Zuid-Holland al per 1 juli a.s. een feit. Dat schept duidelijkheid voor de Zuid-Hollandse verzorgingshuizen.

overgang
Van oudsher worden verzorgingshuizen gefinancierd door de provincie. Het gaat daarbij niet alleen om reguliere financiering, maar ook om financiering van nieuwe voorzieningen (bijvoorbeeld een keuken of lift) of verbouwingen. Ook controleert de provincie de jaarrekeningen en begrotingen.

Vanaf januari 1997 is de Overgangswet Verzorgingshuizen van kracht. Die wet regelt dat de financiering van verzorgingshuizen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt gebracht. Omdat de zorgkantoren de financieringstaken voor de AWBZ uitvoeren, ligt het voor de hand de taken van de provincie naar deze organisaties over te hevelen. De Ziekenfondsraad heeft aangegeven dat de provinciale taken uiterlijk 1 januari 2001 overgedragen moeten zijn.

Één loket
Voor verzorgingshuizen levert de Overgangswet veel onduidelijkheid op. Vaak is niet helder tot wie ze zich moeten wenden in Zuid-Holland met vragen van financiële aard.

De provincie Zuid-Holland en zorgkantoren willen daar nu een einde aan maken door financiële taken versneld over te dragen, waardoor één loket voor de verzorgingshuizen ontstaat. Provincie en zorgkantoren hebben afgesproken de taken al per 1 juli van dit jaar over te hevelen. Het ministerie van Volksgezond-heid, Welzijn en Sport heeft zich positief uitgesproken over dit initiatief.

extra personeel en training
De zorgkantoren zullen extra personeel inschakelen om de overgang soepel te laten verlopen. Over de financiering daarvan zijn afspraken gemaakt met de Ziekenfondsraad.

Om de overheveling goed te laten verlopen organiseert de provincie in samenwerking met de Ziekenfondsraad een trainingsprogramma voor de nieuwe medewerkers van de zorgkantoren. Verder komt er tot eind 2000 een steunpunt voor de medewerkers van het zorgkantoor op het provinciehuis.

Er is een platform in het leven geroepen, waarin de provincie, de zorgkantoren, de Ziekenfondsraad, de Woon-Zorg Vereniging Zuid-Holland en het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg participeren, dat de overdracht van taken in goede banen leidt en de voortgang bewaakt.

Deel: ' Duidelijkheid voor Zuid-Hollandse verzorgingshuizen '
Lees ook