Gemeente Delft

01 september 1999
Persbericht Duurzaam Delft prijs 1999
(vervolg op bericht van 23 juni'99)

Belangstellenden hebben nog twee maanden de tijd om hun deelnameformulier in te sturen voor de Duurzaam Delft prijs 1999. Voor de beste inzending is een geldbedrag beschikbaar van ƒ25.000,-. De prijs is bedoeld om de ontwikkeling van milieuvriendelijke technieken en manieren van werken te stimuleren. Dit jaar wordt de prijs voor de zesde keer uitgereikt.

Centraal thema voor de Duurzaam Delft prijs van dit jaar is `energie'. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van duurzame energiebronnen (zoals wind- en zonne-energie), energiebesparing bij huishoudens, bedrijven en instellingen, of nieuwe technische snufjes om zuiniger om te gaan met energie. Maar inzendingen met ideeën voor een ander milieuthema zijn net zo goed welkom. Andere criteria waarop de inzendingen worden beoordeeld zijn namelijk:

vermindering grondstoffengebruik

ontwikkeling van nieuwe milieuvriendelijke productietechnieken

vermindering uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht, water en bodem

stimuleren van groter draagvlak voor lokaal milieubeleid

Iedereen -behalve gemeenteambtenaren en raadsleden- mag voorstellen voor projecten indienen, die men graag zelf of samen met anderen zou willen uitvoeren. Dit kunnen geheel nieuwe projecten zijn, maar het mag ook gaan om een verdere ontwikkeling van een bestaand milieurelevant project. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ideeën worden ingediend, die de gemeente zelf zou moeten uitvoeren; de uitvoering moet plaatsvinden door en onder verantwoordelijkheid van de inzender. Ook mag het project niet elders ingediend zijn voor subsidie.

De beoordeling van de inzendingen vindt plaats door een onafhankelijke commissie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de natuur- en milieuverenigingen en van de gemeente. Als dat nodig is, zal een projectvoorstel aan deskundigen worden voorgelegd.

Een deelnameformulier met informatie over de prijs en criteria is verkrijgbaar bij de dienst Beheer & Milieu, afdeling Milieu, Mw. R. Bijl, Postbus 63, 2600 AB Delft, tel. 2602935. De inzendingen moeten uiterlijk 1 november binnen zijn bij hetzelfde adres.

Deel: ' Duurzaam Delft prijs 1999 '
Lees ook