Provincie Noord-Brabant


Persbericht

Adviezen van Telos en Commissie MER

Duurzaamheid en milieueffecten Moerdijkse Hoek tegen het licht

Het bijeenbrengen van bedrijven op een duurzaam vernieuwend bovenregionaal bedrijventerrein Moerdijkse Hoek, brengt sociale, ecologische en economische baten met zich mee. Dat is niet het geval wanneer bedrijven verspreid zijn gevestigd en bedrijfsprocessen niet geïntegreerd kunnen worden. Dat blijkt uit een analyse van Telos, het Brabants centrum voor duurzaamheidsvraagstukken, van de huidige studies voor Moerdijkse Hoek. Gedeputeerde Staten betrekken het rapport bij de verdere planontwikkeling en voor het opstellen van een milieueffectrapportage. Ook nam het college kennis van het advies van de Commissie Milieueffectrapportage Moerdijkse Hoek. De commissie adviseert onder meer een nadere onderbouwing van de behoefte aan grootschalige, bovenregionale bedrijvigheid en glastuinbouw in West Brabant. Ook is een nadere afweging van mogelijke locaties in West Brabant en daarbuiten voor het vestigen van (grootschalige) specifieke bedrijvigheid en glastuinbouw gewenst.

Telos vindt het belangrijk dat in het planproces aandacht is voor het gestapeld effect van een aantal majeure ruimtelijke ontwikkelingen in de regio en de effecten die in West-Brabant optreden doordat elders knelpunten worden opgelost door de komst van Moerdijkse Hoek. Daarbij moet ook de sociale aspecten nadrukkelijk een plek krijgen.
Een van de belangrijkste redenen om veel economische activiteiten in een gebied samen te ballen is dat concentratie voordelen kan opleveren in de aanpak van eventuele negatieve gevolgen door de komst van het bedrijventerrein.
Volgens Telos heeft de provincie met Moerdijkse Hoek als een vernieuwend duurzaam bedrijventerrein, een nationaal uniek initiatief genomen, dat goed past in de duurzame ontwikkeling van Brabant. Het gaat om een te prijzen pioniersactiviteit, die innovatief gedrag vraagt van alle betrokken partijen.

Advies commissie MER
De Commissie MER Moerdijkse Hoek die de richtlijnen voor de milieueffectrapportage dat het planproces voor Moerdijkse Hoek zeer bepalend zal zijn voor de economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke effecten van het bedrijventerrein. De commissie vindt dat in het planproces momenten moeten worden ingebouwd voor tussentijdse evaluaties. Daarbij moeten partijen en het publiek worden betrokken. Daarnaast adviseert de commissie aan te sluiten bij voorstellen van TELOS op het gebied van een vernieuwend en duurzaam planproces.
Ook constateert de commissie dat de realisatie in Moerdijkse Hoek van glastuinbouw enerzijds en een bedrijventerrein anderzijds in planologisch opzicht om twee afzonderlijke afwegingen vraagt. Het verdient daarom aanbeveling in de milieueffectrapportage voor de beschrijving van de activiteit, de alternatieven en de milieugevolgen steeds twee varianten uit te werken, te weten één mét en één zonder realisatie van glastuinbouw in Moerdijkse Hoek.
uitwerking van de exploitatie van het bedrijventerrein (fasering van terreinontwikkeling, uitgifte van kavels, parkmanagement
Over twee maanden zullen Gedeputeerde Staten de definitieve startnotitie voor de milieueffectrapportage Moerdijkse Hoek vaststellen.

Deel: ' Duurzaamheid en milieueffecten Moerdijkse Hoek tegen het licht '
Lees ook