CLM-persbericht

DUURZAME BOLLENTEELT BETER HAALBAAR OP KLEI DAN OP ZAND

Datum: 10 mei 1999

Bloembollenteelt is op kleigrond minder belastend voor het milieu dan op zandgrond. Op de lange termijn kunnen telers zowel op zand als op klei de milieubelasting tot een aanvaardbaar niveau terugdringen, maar op zandgrond is hiervoor een veel forsere inspanning nodig. Dit concludeert het Centrum voor Landbouw en Milieu op grond van studie naar bollenteelt in Noord-Holland.

In de kop van Noord-Holland wordt de bloembollenteelt op zand planologisch beschermd. Ook zijn er in dit gebied uitbreidings-mogelijkheden voor bollentelers. De directie Noord-West van het Ministerie van LNV vraagt zich af of de bescherming van bollenteelt op zand met het oog op het milieu een verstandige keuze is. Zij vroeg het CLM de mogelijkheden voor ecologisch duurzame bollenteelt op zandgrond te vergelijken met die op kleigrond.

Huidige situatie
Het CLM constateert dat, hoewel bloembollenteelt op alle grondsoorten een van de meest milieubelastende teelten is, de problemen op kleigrond minder groot zijn dan op zand. De ziektedruk is lager, waardoor er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Ook spoelen deze middelen op kleigrond minder makkelijk uit naar het oppervlaktewater en hebben ze minder effect op het bodemleven.

Toekomst
Bollentelers op zand kunnen de milieubelasting aanzienlijk terugdringen. Bijvoorbeeld door een ruime vruchtwisseling, opvangen van uitlekvloeistof bij bolontsmetting, beperken van drift naar het oppervlaktewater, gebruik van vuurwaarschuwingssystemen, mechanische onkruidbestrijding of nauwkeuriger afstemming van de kunstmestgift. Op de lange termijn hoeven er dan nauwelijks verschillen in milieubelasting te zijn tussen bedrijven op zand en op klei. Wel is volgens het CLM op de zandgronden in de kop van Noord-Holland meer nodig dan maatregelen op individuele bedrijven. Hier is de bollenteelt zeer intensief: er is vrijwel geen vruchtwisseling met andere teelten. Bovendien wordt er veel lelie gekweekt, een gewas dat op zandgrond relatief veel milieubelasting geeft. In deze streek zouden telers bijvoorbeeld met elkaar kunnen samenwerken om meer vruchtwisseling toe te passen of zouden zij afspraken kunnen maken over cultivar-keuze, zodat de kans op ziekte wordt verkleind.

Nadere inlichtingen: Han Wiskerke, CLM, tel. (030-) 244 13 01 Het rapport 'Duurzame bollenteelt. Een vergelijkend onderzoek op zand en klei' is te bestellen bij het CLM onder nummer 405-1999. De kosten bedragen ƒ 22,50

Deel: ' Duurzame bollenteelt beter haalbaar op klei '
Lees ook