Gemeente Gemert-Bakel


Nieuws uit B&W 2002 B&W 21 mei 2002

31-5-2002

Nieuws uit de vergadering van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel

van dinsdag 21 mei 2002

Duurzame versterking vrijwilligerswerk Gemert-Bakel in raadscommissie

De projectperiode van het steunpunt vrijwilligerswerk Gemert-Bakel is op 1 maart 2002 afgelopen. Door de rijksoverheid is een stimuleringsregeling in het leven geroepen ter versterking van het vrijwilligerswerk. Met gebruikmaking van deze stimuleringsregeling is een projectplan ontwikkeld, getiteld 'Sterk vrijwilligerswerk'. In dat plan streeft het college naar een systematische en duurzame versterking van het vrijwilligerswerk. Het college besluit de raadscommissie advies te vragen over:

- de notitie 'Sterk vrijwilligerswerk' / het indienen van deze notitie als projectplan bij het ministerie voor een bijdrage volgens de tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligerswerk;

- het onttrekken van ruim 21 duizend euro aan de reserve voor de financiering van het Steunpunt vrijwilligerswerk;

- het onder 'nieuw beleid' in de begroting 2003 opnemen van een bedrag van ruim 26 duizend euro voor de financiering van het Steunpunt voor de jaren 2003 en volgende;

- het aanvullend opnemen in de meerjarenbegroting vanaf 2005 een bedrag van 22.700 euro (prijspeil 2003) voor de financiering van het Steunpunt;
- het financieren van de activiteiten van het Steunpunt in het kader van 'sociale activering' wordt gefinancierd uit een budget voor scholing en activering.

Start vormgeven voor- en vroegschoolse educatie in Gemert-Bakel voor

kinderen van 2-5 jaar.

Als het aan B&W ligt gaat gestart worden met het vormgeven van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in Gemert-Bakel. De gemeente heeft hiervoor geld van het rijk ontvangen. Via het presidium wordt de raadscommissie Welzijn & Sociale Zaken advies gevraagd over het voorgenomen beleid. Een en ander gebeurt in het kader van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA). Om te voldoen aan de gestelde voorwaarden moeten per 1 januari 2003 circa 100 kinderen uit de doelgroep (2-5 jarigen) deelnemen aan een programma voor voor- en vroegschoolse educatie. Professionalisering van het peuterspeelzaalwerk vloeit direct voort uit de regelgeving. De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft op 30 augustus 2001 ingestemd met een opdracht voor een Werkgroep VVE. Het advies van de Werkgroep heet "Aanvullende regeling uitbreiding voor- en vroegschoolse educatie. Lokale analyse en plan van aanpak". De Werkgroep adviseert onder andere te starten met het VVE in De Mortel. En dat door samenwerking van basisschool Klein Erf en peuterspeelzaal Pinocchio. Parrallel aan het VVE-beleid in De Mortel zou het peuterspeelzaalwerk geprofessionaliseerd moeten worden. De eerste uitbreiding van de voor- en vroegschoolse educatie zou zo mogelijk plaats kunnen vinden op de Berglarenschool. Het basisonderwijs staat positief ten opzichte van het invoeren van voor- en vroegschoolse educatie. Het college besluit een offerte aan te vragen bij de Stichting Welzijnsbevordering Helmond voor het doen van onderzoek naar de mogelijkheden en consequenties van professionalisering van het peuterspeelzaalwerk in Gemert-Bakel.

Aanleg wandelroute "Rond om Bakel"

Het college besluit tot aanleg van een wandelroute in Bakel. Dit is een project dat vanuit de pilot reconstructie wordt uitgevoerd en dat in nauwe samenwerking met de Dorpsraad Bakel.
In Bakel zijn relatief weinig wandelroutes. Met de aanleg van "Rond om Bakel" wordt een wandelroute aangelegd met potenties voor zowel de toerist als voor de eigen inwoners. De route rond Bakel bestaat uit 4 delen met lengtes van 3,7; 4,4; 5,4 en 6,2 kilometer. De route doet de bezienswaardigheden op het gebied van natuur, cultuurhistorie en landschap van Bakel aan (IVN-vogelpad, cultuurhistorisch holle pad, stuifzandruggen, bolle akkers en de historische gebouwen in de kern).

Bezwaren vrijstellingsprocedure Molenstraat 16 ongegrond Het college heeft op 12 maart besloten tot het opstarten van een procedure voor vrijstelling voor een bouwplan aan de Molenstraat 16 in Gemert. Het voormalig 'pand Kuppens'. Tijdens de ter inzage termijn zijn drie zienswijzen tegen de vrijstelling ingediend. Het college van B&W verklaart de zienswijzen ongegrond en stuurt het plan op naar Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor een verklaring van geen bezwaar.

Benoeming bestuursleden PlatOO (openbaar basisonderwijs) Het college stemt in met benoeming tot bestuursleden van PlatOO van Gerjan Beniers (namens oudergeleding) en Rene van Kessel (namens personeelsgeleding). PlatOO is het regionaal bestuur van het openbaar basisonderwijs in de regio Helmond, uitgezonderd Helmond zelf. Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan de raadscommissie welzijn en de gemeenteraad.

Begroting Stichting Opvoeding en Levensbeschouwing (SOL) De Mortel

Stichting Opvoeding en Levensbeschouwing heeft de jaarrekening 2001 en een begroting 2003 ingediend. De begroting gaat uit van een stijging van 8,6 procent ten opzichte van 2002. Het college besluit aan SOL mee te delen dat de kosten met maximaal 4 procent mogen worden verhoogd.

Omroep Centraal en De Eendracht, Gemert

Het bestuur van Omroep Centraal heeft de gemeente gevraagd om een gesprek in verband met een meningsverschil met het bestuur van De Eendracht over de te betalen huurprijs. Het college vindt de voorgestelde huurprijs niet onredelijk. Het college nodigt het bestuur van Omroep Centraal uit om aan te geven op welke manier men denkt de huurverhoging binnen de exploitatie op te vangen.

Extra personeel voor gemeentelijke afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
De dynamiek op het gebied van sociale zaken is van dien aard dat met grote regelmaat processen en automatiseringssystemen ingericht moeten worden op de maatschappelijke behoeften en wettelijke kaders. De afdeling SZW is hiervoor niet voldoende toegerust, mede vanwege de vacature voor een hoofd van de afdeling. Externe ondersteuning is noodzakelijk. Het college besluit hiervoor 165.000 euro beschikbaar te stellen.

Extra personeel gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu

Het college besluit per direct om twee vacatures te openen bij de gemeentelijke afdeling Bouwen en Milieu. Het gaat om een technisch bouwplantoetser en een technisch medewerker Milieu. Met dit besluit wil het college het inhuren van externe capaciteit terugdringen en de hoeveelheid werk op de afdeling verwerken.

Verzoek uitbreiding aannemingsbedrijf Bakel

Een aannemingsbedrijf aan de Beekakker in Bakel heeft een verzoek ingediend om het bestaande bedrijf te mogen uitbreiden en het bedrijfsperceel te vergroten. Dit middels het verwerven van een deel van de openbare ruimte. Het college is in beginsel bereid medewerking te verlenen. Een plan wordt nader uitgewerkt en overleg vindt plaats met eigenaren van omliggende bedrijven.

Ambachtelijk bedrijf in bankgebouw Elsendorp?/woonfunctie Rabobank Handel?

Er is bij de gemeente een principeverzoek binnengekomen voor de vestiging van een ambachtelijk glasdecoratiebedrijf in het voormalige Rabobankgebouw in Elsendorp. Het college gaat akkoord met het starten van de nodige procedures, waaronder die voor het verlenen van vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (art. 19. lid 3).
De Rabobank heeft gevraagd of het pand in Handel de bestemming woonfunctie kan krijgen. Het bestaande bestemmingsplan laat geen woonfunctie toe. Het college wil in principe medewerking verlenen, op voorwaarde dat het pand wordt verkocht/verhuurd aan inwoners van Handel. Dit conform het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid.

Verzoeken verkoop stroken grond door gemeente

Afgelopen tijd is er door een aantal personen het verzoek gedaan om verkoop van een strook gemeentegrond. Het college besluit een aantal stroken te verkopen en een aantal -om onder anderen stedenbouwkundige redenen- in eigen beheer te houden.

Vrijstellingen van bestemmingsplannen

Het college besluit tot /heeft het voornemen:

- vrijstelling te willen verlenen van het geldende bestemmingsplan voor de bouw van een carport/berging aan de Pater dr. Loffeldstraat 82 in Gemert (art. 19 lid3 WRO);

- het opstarten van een procedure voor herbestemming van een 'agrarisch bouwblok' naar een 'agrarisch verwant bedrijf' aan de Leemskuilendijk 4 in Milheeze (art. 19 lid 1 WRO) ;

- tot het opstarten van een vrijstellingsprocedure voor de bouw van een schuur aan de Handelseweg 62 in Handel (art. 19 lid 1 WRO) Deze besluiten worden gepubliceerd in de voorlichtingsrubriek.

Legalisering en handhaving bouw huis en garage in Milheeze In Milheeze is aan de Schutboomsestraat zonder bouwvergunning een huis herbouwd en een garage gebouwd. De verwachting is dat op grond van de herziening van het bestemmingsplan 'Kom Milheeze' bouwvergunning kan worden verleend. Na vaststelling door de gemeenteraad en goedkeuring door Gedeputeerde Staten wordt alsnog bouwvergunning verleend op basis van het nieuwe bestemmingsplan. En voor zover noodzakelijk wordt ook een handhavingsprocedure gestart ten aanzien van het in afwijking van de bouwaanvraag gebouwde.


****

EINDE MEDIALIJST

Deel: ' Duurzame versterking vrijwilligerswerk Gemert-Bakel in raadscommissie '
Lees ook