E-QUALITY

Kabinetsbeleid te vrijblijvend

PERSBERICHT

Embargo:
18 september 2001
tot 15.15 uur

E-QUALITY: kabinetsbeleid te vrijblijvend

Werkgeversbijdrage aan kinderopvang verplichten

Den Haag - 18 september 2001 - Werkgevers zouden verplicht moeten zijn eenderde van de kosten van kinderopvang voor hun werknemers te betalen. Uitgaan van een vrijwillige werkgeversbijdrage is een te zwakke basis. Dit zegt E-QUALITY, het expertisecentrum voor gender en etniciteit, in haar commentaar op de kabinetsplannen voor het komende jaar.

Wachtlijsten en de hoogte van de ouderbijdrage zijn de belangrijkste drempel voor het gebruik van mogelijkheden tot kinderopvang door zwarte, migranten en vluchtelingenvrouwen. Het niet kunnen gebruiken van mogelijkheden voor kinderopvang vormt een barrière voor deelname aan betaalde arbeid. Groei van het aantal plaatsen in de reguliere kinderopvang alleen, is, hoe belangrijk ook, niet voldoende om deze barrière weg te nemen. Er zal ook aan de hoogte van de ouderbijdrage iets gedaan moeten worden.

E-QUALITY signaleert dat een evenwichtige verdeling van arbeid en zorgtaken tussen vrouwen en mannen, zeker ook onder etnische minderheden, maar uiterst moeizaam tot stand komt. Datzelfde geldt voor het bereiken van economische zelfstandigheid van vrouwen. E-QUALITY wijt dit enerzijds aan de voor velen moeilijk bereikbare kinderopvang en anderzijds aan de schrale, vaak onbetaalde, verlofregelingen. De Wet Arbeid en Zorg (WAZ zal een aantal elementen regelen zoals kortdurend zorgverlof, adoptieverlof en kraamverlof, maar E-QUALITY meent dat de wet onvoldoende zoden aan de dijk zal zetten en is teleurgesteld over het uitblijven van een kabinetsstandpunt over langdurig zorgverlof.

De evaluatie van de Wet op het Ouderschapsverlof wees uit dat er veel belangstelling is voor de mogelijkheid werk en zorg te combineren, maar dat alleen in sectoren waar loon wordt doorbetaald tijdens het ouderschapsverlof ook mannen van de regeling gebruik maken. Een wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof zou, aldus E-QUALITY, een veel logischer vervolg op deze evaluatie zijn geweest, dan de fiscale regeling die loondoorbetaling tijdens het zwangerschapsverlof nu moet gaan stimuleren.

Directeur drs Joan Ferrier: 'op de doelstellingen en intenties voor het emancipatiebeleid valt weinig af te dingen. Waar het aan schort is krachtige, concrete maatregelen die economische zelfstandigheid, arbeidsparticipatie en een evenwichtige verdeling van betaalde arbeid en
zorgtaken voor iedereen binnen bereik brengen. Het is te vrijblijvend en dus niet effectief genoeg.'


++

Deel: ' E-Quality wil werkgeversbijdrage kinderopvang verplichten '
Lees ook