European Commission

IP/01/1182

Brussel, 3 augustus 2001

Structuurfondsen: Commissie keurt regionaal ontwikkelingsprogramma Noord-Nederland ten bedrage van 1,237 miljard euro goed

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een programma voor de regionale ontwikkeling van Noord-Nederland voor de periode 2000-2006. Dit programma voorziet in 341,9 miljoen euro financiële steun van de Europese Unie. Het bestrijkt grote delen van de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe, die in aanmerking komen voor steun uit hoofde van doelstelling 2(1) van de Structuurfondsen. De Europese financiering genereert bovendien investeringen ten bedrage van 532 miljoen euro van de Nederlandse overheid en 363 miljoen euro van de particuliere sector, wat de totale uitgaven op 1,237 miljard euro brengt.

Bij de aankondiging van het besluit zei Michel Barnier, Europees Commissaris voor regionaal beleid: "Dit programma voor de drie noordelijke provincies van Nederland is een duidelijk voorbeeld van geslaagde samenwerking tussen de drie provincies en van het succesvol samengaan van het nationale en het Europese regionaal beleid. Het is ook een goed voorbeeld van een gemeenschappelijke strategie voor stedelijke en landelijke gebieden en van acties om zowel het concurrentievermogen van de economie als de werkgelegenheid te stimuleren." In 1998 hebben de drie provincies Friesland, Groningen en Drenthe samen met de nationale overheid het 'Kompas voor het Noorden' opgesteld, een regionale beleidsstrategie waarvan het Structuurfondsenprogramma een belangrijk deel uitmaakt. Er waren al afzonderlijke programma's geweest, maar voor de periode 2000 2006 hebben de Nederlandse autoriteiten bij de Commissie een gezamenlijk programma voor het Noorden ingediend

De strategie is gebaseerd op de volgende drie prioriteiten:
* "Versterking van de marktsector." Het doel van deze prioriteit is de vestigingsvoorwaarden voor nieuwe bedrijven te verbeteren. Het aanbod aan huisvestingsmogelijkheden moet zowel kwalitatief als kwantitatief worden verbeterd. Het concurrentievermogen van de noordelijke industrie zal worden verbeterd door innovatie en technologie-overdracht te stimuleren. In dit verband zal in het bijzonder het MKB worden gesteund. Aangezien ook toerisme belangrijk is voor de economie van het Noorden, beoogt het programma de professionalisering van de sector te bevorderen en het toeristisch ondernemerschap te stimuleren.
* "Ontwikkeling stedelijke kernen." Deze prioriteit beoogt de versterking van dienstverlenende bedrijven in stadscentra. Uit hoofde van deze prioriteit kunnen kleinschalige projecten voor de revitalisering van kantorenlocaties en andere activiteiten worden gefinancierd. Ook het bestrijden van sociale tweedeling en verpaupering door de stedelijke wijk- en buurteconomie te stimuleren, is een van de doelen, evenals de ondersteuning van maatregelen om de toeristische en culturele voorzieningen op peil te houden.

* "Werking arbeidsmarkt." Deze prioriteit is bedoeld als aanvulling op het doelstelling-3-programma(2) van het Europees Sociaal Fonds ter ondersteuning van modelprojecten voor het scheppen en behouden van werkgelegenheid in de regio.

Met de goedkeuring van het programma voor Noord-Nederland is een belangrijke stap gezet voor de goedkeuring van de Nederlandse doelstelling-2-programma's. In maart 2001 heeft Commissaris Barnier al het programma 'Stedelijke gebieden' in Nederland goedgekeurd, en de goedkeuring van dit programma zal snel worden gevolgd door besluiten tot goedkeuring van de programma's voor Zuid- en Oost-Nederland.

Nederland: doelstelling-2-programma's 2000-2006 per regio* Totale financiering EU-bijdrage Inwoners
Stedelijke gebieden 588.300.000 199.670.000 658.000 Noord-Nederland 1.237.400.000 341.900.000 1.090.000 Zuid-Nederland 395.900.000 139.870.000 267.000
Oost-Nederland 391.400.000 141.560.000 318.000
Totaal 2.613.000.000 823.000.000 2.333.000


* Lopende prijzen; bedragen inclusief steun voor regio's met overgangssteun (2,35 miljoen inwoners extra)

Het programma zal worden beheerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), waarin de drie deelnemende provincies zijn vertegenwoordigd.

De bijdrage van de Gemeenschap voor een bedrag van 341,9 miljoen euro komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), onder verantwoordelijkheid van de heer Michel Barnier.

Deel: ' EC geeft 1.237 miljard voor ontwikkeling Noord-Nederland '
Lees ook