Wageningen Universiteit

Persbericht Wageningen Universiteit en Researchcentrum

6 juni 2002, nr. 041

Economen buigen zich over de onzekerheden van milieuproblemen

Amerikaanse hoogleraar:
'Investeer niet te snel in terugdringing broeikasgasuitstoot'

Bij de vaststelling van klimaatbeleid wordt door overheden te weinig rekening gehouden met het niet-terugdraaibare karakter van investeringen in maatregelen die de broeikasgasuitstoot moeten verminderen. Er moeten bij het klimaatprobleem twee dingen tegen elkaar worden afgewogen die beiden een irreversibel karakter hebben: de opwarming van de aarde en investeringen in maatregelen die deze opwarming moeten tegengaan. Het niet-terugdraaibare karakter van investeringen is echter sterker dan dat van klimaatsverandering. Het is dus verantwoord zulke investeringen nog even uit te stellen, aangezien de toekomstige schade van het huidige emissiepeil relatief weinig kosten met zich meebrengt. Bovendien kan dan eerst worden onderzocht welke schade er nu echt optreedt. Deze conclusie, die president Bush waarschijnlijk als muziek in de oren klinkt, presenteert de bekende Amerikaanse econoom Anthony Fisher van de University of California in Berkley op de Internationale Conferentie 'Risk and Uncertainty in Environmental and Resource Economics', die van 6 tot 7 juni in Wageningen wordt gehouden. Daarnaast waarschuwt Fisher overigens dat een stijging van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer wel degelijk de kans op catastrofes vergroot. Op de conferentie spreken een honderdtal experts over de economische risico's en onzekerheden rond belangrijke milieuvraagstukken. Conferentievoorzitter is prof.dr. Ekko van Ierland (hoogleraar Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen).

Risico's en onzekerheden maken onderdeel uit van vrijwel alle beleidsvragen rond milieuproblemen. Dit geldt met name voor vraagstukken rond klimaatverandering en biodiversiteit, maar even goed bij de problematiek rond waterbeheer, bodemsanering, genetisch gemodificeerde organismen en bestrijdingsmiddelen. De bijdragen op deze internationale conferentie lopen uiteen van mondiale vraagstukken, tot beslissingen op regionaal- of bedrijfsniveau, zoals de economische afweging rond vangstbeperkingen of de overschakeling van gangbaar naar biologische bedrijfsvoering.

Loterij
Een bijzondere bijdrage is van de Amerikaanse onderzoekers Paul Kivi en Jason Shogren (University of Wyoming). Zij constateren dat mensen voedselveiligheid op een zelfde manier bekijken als loterijen. Mensen hebben weliswaar een voorkeur voor zekerheden en zijn bereid hiervoor een zekere prijs te betalen. De hoogte van dit bedrag is echter niet duidelijk gerelateerd aan de risico's die worden gelopen. De Wageningse econoom Koos Gardebroek analyseerde het verschil in houding tegenover risico's tussen biologische en gangbare boeren in Nederland. Biologische boeren blijken minder afkeer te hebben van risico's dan hun gangbare collega's, een eigenschap die van pas komt omdat in de biologische landbouw nu eenmaal geen gebruik gemaakt wordt van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, die het risico van schade voor de boeren verkleinen.

NOOT VOOR DE REDACTIE
De conferentie 'Risk and Uncertainty in Environmental and Resource Economics' vindt plaats van donderdag 6 tot vrijdag 7 juni in het WICC, Lawickse Allee 11 in Wageningen. Een compleet programma (en de bijbehorende abstracts of papers) is beschikbaar op internet: https://www.sls.wau.nl/enr/conference Voor vragen of verzoeken om interviews kunt u contact opnemen met: prof.dr. Ekko van Ierland, conferentievoorzitter, tel. 06-12508348 (gedurende de conferentie).

Behandeld door: Gert van Maanen, wetenschapsvoorlichter, tel. 0317-485003

Deel: ' Economen buigen zich over onzekerheden rond milieuproblemen '
Lees ook