Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

16-11-1999

Delfzijl geeft in Economische Beleidsplan 2000+ kaders aan voor economische ontwikkeling Delfzijl

Delfzijl ontwikkelt zich de laatste jaren in economisch opzicht positief. Dit kan geconcludeerd worden uit de toename van het aantal bedrijfsvestigingen, van daling van het aantal werkzoekenden en een stabilisering van de werkende beroepsbevolking in dit gebied.

Delfzijl vervult een belangrijke werkgelegenheidsfunctie voor de wijde regio.

In het Economisch beleidsplan 2000+ worden de hoofdlijnen voor het gemeentelijk economisch beleid voor de komende jaren uiteengezet. Een beleid dat is gericht op het verder versterken van de regionaal economische structuur en de ontwikkeling en positie van Delfzijl en aansluit bij de plannen van de provinciale en rijksoverheid. Dit noodzaakt een actief, aanvullend, beleid te voeren.

Enerzijds wil de gemeente Delfzijl het bestaande bedrijfsleven beter faciliteren en daardoor de groei voortzetten en anderzijds komen tot een structuurversterking waarbij nieuwe economische dragers zorgen voor een meer gedifferentieerde werkgelegenheidsstructuur.

Daarnaast is het van belang het economisch beleid met het arbeidsmarktbeleid te integreren.

Om de doelstelling te bereiken zijn in de economische beleidsnotitie een aantal aandachtsvelden centraal gesteld en vertaald in acties en prioriteiten.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer T.Hoorndijk, telefoon 0596-639322.

Deel: ' Economisch Beleidsplan 2000+ Delfzijl '
Lees ook