Provincie Overijssel

Arnhem/Tiel/Deventer/Zwolle, 22 juni 1999

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Economische Zaken regio Oost, de provincies Gelderland en Overijssel en de Kamers van Koophandel Centraal Gelderland (Arnhem), Rivierenland (Tiel), Zwolle en Deventer

ECONOMISCHE EFFECTEN BELEIDSLIJN "RUIMTE VOOR DE RIVIER"

De beleidslijn Ruimte voor de rivier heeft een negatief effect op het vermogen van bedrijven die in de uiterwaarden van de Waal, Nederrijn en IJssel gevestigd zijn. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Ruimte voor de rivier: Economische Effectenrapportage Waal, Nederrijn & IJssel’. Daarin worden de (ruimtelijk-) economische effecten van de beleidslijn besproken. Toepassing van de beleidslijn heeft een negatief effect op de kapitaalspositie van de onderzochte bedrijven. Ook zullen er in de toekomst minder bedrijventerreinen beschikbaar zijn als gevolg van de beleidslijn. Het rapport bevat verder een aantal aanbevelingen, die de initiatiefnemers van het onderzoek (het ministerie van Economische Zaken regio Oost, de provincies Gelderland en Overijssel en Kamers van Koophandel Centraal Gelderland (Arnhem), Rivierenland (Tiel), Zwolle en Deventer) nog nader zullen uitwerken.

Aanbevelingen

Het onderzoeksrapport bevat een aantal aanbevelingen. Zo is goede voorlichting noodzakelijk, want veel bedrijven bleken niet op de hoogte van de beleidslijn. Ook werken betrokken gemeenten soms te weinig samen en ontbreekt het aan een duidelijke ruimtelijke visie op de inrichting van de uiterwaarden. Verder wordt aanbevolen een toets te ontwikkelen waarmee per bedrijf de huisvestingsmogelijkheden en de financiële en juridische consequenties van verplaatsing vastgelegd kunnen worden. Daarnaast moeten op alternatieve locaties vervangende bedrijfsterreinen ontwikkeld worden. Ten slotte moeten er specifieke financiële regelingen komen voor knelpunten die door bestaande regelingen niet gedekt zijn.
De initiatiefnemers gaan hierover binnenkort praten met HID Rijkswaterstaat en de Inspecteur Ruimtelijke Ordening.

Onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau BRO. Ongeveer de helft van de 500 benaderde bedrijven deed aan het onderzoek mee. Het zijn bedrijven uit onder andere de sectoren horeca, zakelijke dienstverlening, groothandel en handelsbemiddeling, steenfabrieken, bouwnijverheid, vervoer over water en detailhandelsvestigingen. Reden voor het onderzoek was de beleidsnota Ruimte voor de rivier. Deze Rijksnota verscheen in 1997 naar aanleiding van de extreem hoge waterstanden in 1993 en 1995. De nota geeft aan dat buitendijks en in de uiterwaarden van rivieren geen nieuwe bouwmogelijkheden meer worden toegestaan voor functies die niet-riviergebonden zijn of die de waterberging beperken. Reeds aanwezige bedrijven mogen vrijwel niet meer uitbreiden.

Bedrijfseconomische gevolgen

De grootste bedrijfseconomische gevolgen liggen op het gebied van de kapitaalspositie van de betrokken bedrijven. De mogelijkheden voor doorverkoop zijn immers beperkt: bij een vertrek van een bedrijf mag alleen eenzelfde of een riviergebonden activiteit ter plaatse gevestigd worden. Volgens het rapport is er voor de onderzochte bedrijven sprake van een totale waardevermindering van rond de 700 miljoen gulden. Daarnaast hebben deze bedrijven nu al investeringen uitgesteld ter waarde van circa 160 miljoen gulden, die in werkgelegenheidstermen ongeveer 570 arbeidsplaatsen vertegenwoordigen. Niet-riviergebonden bedrijven zullen op termijn moeten beslissen of ze hun activiteiten binnen de huidige ruimte voortzetten, een deel van hun activiteiten verplaatsen of het hele bedrijf verplaatsen. De laatste twee opties brengen uiteraard veel kosten met zich mee. Het is ook denkbaar dat bedrijven uiteindelijk zullen sluiten. Dat heeft negatieve gevolgen voor de lokale economie.

Ruimtelijk-economische gevolgen

Een belangrijke conclusie op ruimtelijk-economisch terrein is het feit dat als gevolg van de beleidsnota Ruimte ongeveer 47 hectare nog uitgeefbaar bedrijfsterrein uit de markt genomen wordt, terwijl de circa 104 hectare terrein waarover de onderzochte bedrijven nog beschikken, niet meer bruikbaar is. In totaal wordt zo’n 150 hectare bedrijventerrein uit de markt gehaald. De beleidslijn pakt in dit verband vooral negatief uit voor bepaalde ‘zware’ bedrijfsactiviteiten, die zich vrijwel nergens anders kunnen vestigen, omdat elders nauwelijks alternatieve vestigingslocaties voorhanden zijn. Ook staat Ruimte voor de rivier op gespannen voet met het rijksbeleid om het vervoer over water te stimuleren.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Provincie Gelderland, dienst REW, mevr. A. van Dalen, tel. 026 359 97
74 of
de afdeling Communicatie, mevr. A. Schippers, tel. 026 359 90 17. Provincie Overijssel, team communicatie, Toon Schuiling tel. 038 425
23 12

Deel: ' Economische effecten beleidslijn "Ruimte voor de rivier" '
Lees ook