Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-020
DATUM: 9-2-1999

Economische gebiedspromotie Flevoland voor 1999 op de rails

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft het Jaar- programma Economische Gebiedspromotie 1999 vastgesteld. Dit jaar- programma bevat activiteiten, die de provincie dit jaar gaat ondernemen om de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven van buiten Flevoland te presenteren. Vanzelfsprekend haakt dit economische programma in op de algemene promotiecampagne, die begin dit jaar is gestart. Het college verwacht dat die campagne veel extra verzoeken om vestigingsinformatie zal opleveren. De bestaande brochures zijn inmiddels sterk verouderd. Daarom trekt de provincie ca. 150.000,= uit voor nieuw promotiemateriaal. Nieuwe brochures over de diverse speerpunten van beleid, zoals recreatie en toerisme, informatietechnologie en clustervorming zijn aan het einde van dit jaar beschikbaar. Samen met een meer algemene brochure, waarin naast vestigingslocaties ook aspecten als wonen en recreëren voorkomen, kunnen deze worden gebruikt op beurzen (gezamenlijk met de gemeenten en partijen als het Flevolands Bureau voor Toerisme), voor direct-mailacties en dergelijke, concrete activiteiten die ook voor 1999 gepland staan. Ook wordt een Product Informatie Systeem (PRIS) opgezet, een virtueel loket voor vestigingsinformatie. Daarnaast speelt dit jaarprogramma in op kansen die anderen de provincie bieden om mee te liften. Dit geldt bijvoorbeeld voor initiatieven die vanuit het OndernemingenCentrum Flevoland worden ondernomen om ondernemers over het Europese programma voor te lichten. Het geldt evengoed voor de Regeling Buitenlandse Consulenten, die weliswaar gefinancierd wordt door de provincie (mede vanuit het Europese programma EPD), maar die de Kamer van Koophandel uitvoert. Via consulenten in enkele landen worden handels- contacten voor de Flevolandse bedrijven gelegd. Mochten daaruit bruikbare tips voortkomen voor investeringen in Flevoland, dan zal de provincie daarop inspringen. Tenslotte wordt beoogd om in het kader van dit jaarprogramma gericht belangrijke "decisionmakers" uit te nodigen voor een bezoek aan Flevoland. Deze personen kunnen van invloed zijn voor de economische ontwikkelingen van ons gebied. Op 10 maart wordt het

Deel: ' Economische gebiedspromotie Flevoland 1999 op de rails '
Lees ook