Ingezonden persbericht

ECP.NL: groeiende samenhang in ICT-beleid

De regering wil de inspanningen van de overheid op het gebied van ICT structureel op een hoger plan brengen, zo stelt het Kabinet. Op basis van enkele studies die nog dit jaar uitgevoerd moeten worden zal het beleid dat uitgevoerd moet worden door Economische Zaken (innovatie), BZK (e-government) en OC&W (ICT in het onderwijs) verstevigd dienen te worden. De verschillende Ministeries benadrukken zelf in hun begrotingen nadrukkelijk het belang van ICT. De plannen bouwen terecht voort op bestaand beleid dat onder andere in de nota "De Digitale Delta" de noodzakelijke samenhang al heeft getracht aan te geven. ICT gaat dus steeds meer onderdeel uitmaken van integraal beleid. Belangrijke concrete voornemens van het Kabinet zijn proeven met elektronische identificatie (BZK) en de versnelling van de ontwikkeling van breedbandtoepassingen (EZ).

De ICT-visie van de overheid begint langzaam vorm te krijgen. Van belang is dat nadere concrete stappen worden gezet naar integratie van beleid binnen de overheid. De verschillende beleidsterreinen worden fundamenteel geraakt door de ontwikkelingen in en rond ICT. Te noemen zijn veiligheid, maar bijvoorbeeld ook de vermindering van administratieve lasten door ICT of de aanpak van wachtlijsten in de zorg. ECP.NL is van mening dat de tijd rijp is voor de aanstelling van een regeringscommissaris ICT die coördinerende bevoegdheden krijgt. Daarnaast kan een nieuw in te stellen commissie waarin bedrijfsleven en overheid gezamenlijk afspraken kunnen maken een belangrijke bijdrage leveren aan een meer integrale aanpak.

ECP.NL vervult haar platformrol op het snijvlak van markt en beleid. Actueel zijn thema's als betrouwbaarheid en veiligheid in de netwerksamenleving waarin e-business, e-government, e-health en e-learning vergroeien. Concrete projecten zoals de implementatie van de elektronische handtekening in Nederland (TTP.NL) en de ontwikkeling van co-regulatieve instrumenten (Gedragscodes, on-line geschillenmechanismen) tonen het belang van een integrale visie en aanpak. Want elektronische paspoorten, financiële transacties, medische dossiers etc. etc. behoeven een integraal en internationaal georiënteerd beleid van overheid en bedrijfsleven gezamenlijk.Electronic Commerce Platform Nederland
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Tel. 070-4190 309

Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) is in 1998 opgericht als het nationaal kennis- en coördinatiecentrum voor electronic commerce. Doel van ECP.NL is om in een samenwerkingsverband van partijen de versnelde en gecoördineerde invoering van electronic commerce te bevorderen. In dit samenwerkingsverband zijn gebruikers, aanbieders, intermediaire organisaties, de overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen actief. ECP.NL benadert elektronisch zakendoen als een strategische en ingrijpende ontwikkeling voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie.

Voor meer informatie over ECP.NL: http://www.ecp.nl

Informatie voor de redactie:
Electronic Commerce Platform Nederland
Joyce Roel, hoofd communicatie & PR, joyce.roel@ecp.nl

Deel: ' ECP.NL ziet groeiende samenhang in ICT-beleid '
Lees ook