Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Educatief centrum voor ouder-en-kind broodnodig

Het nieuwe educatieve ouder-en-kindcentrum vormt de spil voor zorg, welzijn en taalontwikkeling van jonge kinderen. Daarmee kan het verontrustend grote aantal kinderen met aanzienlijke taal- en ontwikkelingsachterstanden worden teruggedrongen. De basisscholen merken dat het huidige beleid voor voor- en vroegschoolse educatie te verbrokkeld is en niet aan zijn doelstellingen beantwoordt. De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) adviseert het beleid voor deze kinderen grondig te reorganiseren.
Veel allochtone kinderen en kinderen uit laag sociale autochtone gezinnen kampen al met zulke problemen als ze op de basisschool komen, dat de school ze moeilijk kan opvangen. Ouders en kinderen van de doelgroep worden onvoldoende bereikt.
De RMO geeft op verzoek van het kabinet een visie op de voor- en vroegschoolse opvang, dus voor kinderen tussen nul en zes jaar. De Raad gaat hierbij uit van het gezin in zijn sociale leefomgeving. Wie een goed aanbod wil doen voor zorg, welzijn en taalontwikkeling van kinderen moet aansluiten op de leefwereld van ouders en hun kinderen. De schoolse situatie doet dat onvoldoende.

De RMO kiest voor educatieve centra voor ouder en kind in iedere gemeente. Het is een wezenlijke bijdrage aan de noodzakelijke verbetering van de pedagogische infrastructuur. Deze vertoont vele gaten. Het is niet goed vanuit Den Haag de hulp en steun aan ouders met peuters en kleuters tot in detail te organiseren. Een lokaal educatief centrum voor ouder en kind moet voor het beleid inzake voor- en vroegschoolse opvang de regie voeren. De uitvoering van de programmas kan plaatsvinden in en vanuit dit centrum. Daarbij kan zij voor de uitvoering van programmas aansluiten bij organisaties die dicht bij de doelgroepen staan. Zoals het consultatiebureau, de brede school of de basisschool, de peuterspeelzaal, het buurthuis of een zelforganisatie. Of bij minder voor de hand liggende voorzieningen, zoals religieuze centra. Indien nodig kunnen ook vanuit het centrum gezinnen actief thuis benaderd worden voor een programma.

Dit persbericht is uitgebracht onder verantwoordelijkheid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting 1. Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Wetstekst, 5-6-2002

Educatief centrum voor ouder en kind 2. Educatief centrum voor ouder en kind
Nota, 26-6-2002

Deel: ' Educatief centrum voor ouder-en-kind broodnodig '
Lees ook