Gemeente Alkmaar


23 april 2002

Eén geluidszone voor de Boekelermeer

De gemeenten Alkmaar en Heiloo willen voor zes bedrijventerreinen in de Boekelermeer één geluidszone vastleggen. Ter voorbereiding voor deze zogenaamde 'zonering' ligt vanaf 13 mei tot en met 10 juni 2002 de aanvraag voor de hogere waarden Wet geluidhinder ter inzage.

Door middel van geluidszonering worden de functies wonen en werken op een vastgelegde manier van elkaar gescheiden. Woningen die binnen een geluidszone liggen, mogen aan meer geluid worden bloot gesteld dan in eerste instantie in de Wet geluidhinder is toegestaan. Voordat een geluidszone rond een bedrijventerrein wordt gevestigd, moeten Gedeputeerde Staten toestemming geven.

De twee nieuwe bedrijventerreinen Boekelermeer Zuid 2 en 3 vormen met de bestaande bedrijventerreinen Laanenderweg, Boekelermeer, Boekelermeer Zuid 1 en Boekel als het ware één aangesloten bedrijventerrein. Op dit moment heeft elk bedrijventerrein nog zijn eigen geluidszonering. Voor de nieuwe bedrijventerreinen Boekelermeer Zuid 2 en 3 moet nog een geluidszonering worden aangevraagd. Omdat twee nieuwe geluidszoneringen overlap op zouden leveren met de bestaande geluidszoneringen hebben de gemeenten Alkmaar en Heiloo besloten het hele gebied in één geluidszone onder te brengen. De nieuwe geluidszone levert meer duidelijkheid voor bedrijven, omwonenden en handhavers; de hoeveelheid geluid die op de bedrijventerreinen gemaakt wordt, is door de invoering van één geluidszone beter te bewaken.

De nieuwe bedrijventerreinen Boekelermeer Zuid 2 en 3 kunnen het geluidsniveau dat omwonenden binnen de geluidszone ervaren (in de Schermer, Alkmaar, Heiloo en Castricum), doen stijgen. De gemeente Alkmaar onderzoekt momenteel of voor deze woningen isolatiemaatregelen moeten worden genomen. Te denken valt aan maatregelen als het aanbrengen van zwaarder glas en geluidgedempte
ventilatievoorzieningen. De omwonenden worden over de procedure hogere waarde en de isolatievoorzieningen apart per brief geïnformeerd.

Deel: ' Eén geluidszone voor de Boekelermeer '
Lees ook