Ingezonden persbericht


Persbericht 1 november 2010 - Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Agglomeratie Amsterdam

Eén protocol kindermishandeling in heel Noord-Holland

Jaarlijks worden meer dan 100.000 kinderen in Nederland het slachtoffer van kindermishandeling. Minder dan de helft hiervan wordt gemeld bij bijvoorbeeld het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Ook zijn er jaarlijks tienduizenden volwassenen, gezinnen en ouderen slachtoffer van huiselijk geweld. Met het Protocol Kindermishandeling en een praktisch Stappenplan, die op 1 november in gebruik worden genomen, streeft Noord-Holland naar een structurele verbetering in de preventie en aanpak. Hiermee loopt Noord-Holland vooruit op de verplichte meldcode, die naar verwachting in 2011 wordt ingevoerd.

Kinderen die worden mishandeld vertellen hier meestal niet uit zichzelf over, en dat geldt ook voor degenen die mishandelen. Daarom is het nodig dat beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken in actie komen als er signalen zijn van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Onderzoek wijst uit dat zij drie keer vaker ingrijpen wanneer zij een concreet stappenplan als handvat hebben. Het protocol bestaat uit o.a. uit een (digitaal) stappenplan en de website www.protocolkindermishandeling.nl. Hiermee kunnen beroepskrachten de signalen in kaart brengen, deze bespreken met ouders en kind en zo nodig hulp organiseren.

Deze breed gedragen aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen de coördinatoren Regionale Aanpak Kindermishandeling van Amsterdam-Amstelland, Gooi- en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland. Ook vele professionals en de Bureaus Jeugdzorg Noord-Holland en Agglomeratie Amsterdam en hun Advies- en Meldpunten Kindermishandeling hebben bijgedragen aan de totstandkoming.

Op 1 november wordt het protocol door de drie betrokken coördinatoren aangeboden aan de verantwoordelijk wethouders van de centrumgemeenten Alkmaar, Amsterdam, Den Helder, Haarlem, Hilversum en Zaanstad. De wethouders mevrouw Noom (Zaanstad), de heer van der Burg (Amsterdam) en de heer Boog (Hilversum) overhandigen het eigenaarschap van het protocol vervolgens aan de twee Bureaus Jeugdzorg. Dit is een uniek moment: één werkwijze bij kindermishandeling en huiselijk geweld zal gaan gelden voor geheel Noord-Holland.

(EINDE PERSBERICHT)

Deel: ' Eén protocol kindermishandeling in heel Noord-Holland '


Lees ook