De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

5 januari 1999

De eerste basis-herfinancieringstransactie van het Eurosysteem

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank (ECB)
op 5 januari heeft verspreid.

Op 4 januari heeft het Eurosysteem de eerste
basis-herfinancieringstransactie aangekondigd, die heden met succes is afgesloten. De transactie heeft een looptijd van 13 dagen, van 7 tot 20 januari 1999.

De basis-herfinancieringstransactie werd afgesloten door middel van transacties met wederinkoop tegen een vaste rente van 3,00 procent, zoals vooraf op 22 december 1998 door de Raad van Bestuur van de ECB aangekondigd. In totaal hebben aan de transactie 944 banken deelgenomen, die aan de nationale centrale banken inschrijvingen hebben overgelegd ten bedrage van EUR 482 miljard. Het totale bedrag aan liquiditeiten dat aan het bankwezen is toegewezen bedroeg EUR 75 miljard, hetgeen een toewijzingspercentage van 15,57 procent betekent.

Bij het besluit omtrent de toewijzing is in aanmerking genomen dat kredietinstellingen gedurende de eerste dagen van de derde fase een aanmerkelijk reservetekort hebben opgelopen. Het besluit om EUR 75 miljard toe te wijzen strekt ertoe voldoende liquiditeiten te verschaffen om kredietinstellingen in staat te stellen (gemiddeld genomen) betrekkelijk snel binnen de eerste aanhoudingsperiode dit reservetekort te neutraliseren. Bij het besluit omtrent de toewijzing is ook in aanmerking genomen dat door de nationale centrale banken in de tweede fase afgesloten liquiditeitsverruimende monetaire-beleidstransacties voor een totaalbedrag van EUR 185,1 miljard in de eerste weken van de derde fase aflopen. Van dit bedrag zal ongeveer EUR 75 miljard op 7 januari 1999 vervallen (d.w.z. de verrekeningsdag van de basis-herfinancieringstransactie van heden). Het heden toegewezen bedrag weerspiegelt tevens de verwachte ontwikkeling van autonome liquiditeitsfactoren zoals de bankbiljettenomloop, die naar verwachting de markt van extra liquiditeiten zullen voorzien.

Het besluit is genomen op grond van een analyse van de liquiditeitsverhoudingen in het gehele eurogebied, met inachtneming van de onzekerheden waarmee de invoering van het nieuwe stelsel is omgeven.

Nadere informatie op de website van de ECB (https://www.ecb.int).

 

Deel: ' Eerste basis-herfinancieringstransactie van het Eurosysteem '
Lees ook