Provincie Gelderland


Eerste beschikking particulier natuurbeheer in Rivierenland een feit

23 februari 1999

Nr. 99-065

Landgoed/zorgboerderij Thedinghsweert in de gemeente Tiel heeft als eerste partij in het Rivierenland een contract afgesloten met het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) voor particulier natuurbeheer. Bijna 4 hectare landbouwgrond wordt omgezet in een natuurgebied met voed selarme hooilanden, grienden en een poel.

In ruil daarvoor koopt LNV de waardedaling van de grond af, ontvangt het landgoed een bijdrage voor de inrichtingskosten en voor het beheer van het nieuwe natuurgebied.

Ter gelegenheid hiervan zal Gelders gedeputeerde voor Landbouw en Natuur, ir. J.C. Boxem, op donderdag 25 februari a.s. de start van de werkzaamhe den bijwonen.

Experiment particulier natuurbeheer
In 1997 is op Thedinghsweert op initiatief van de provincie Gelderland een experiment voor particulier natuurbeheer gestart. Doelstelling van het experiment was het onderzoeken van de mogelijkheden voor natuurontwikke ling en -beheer op terreinen in particulier eigendom, het zogenaamde par ticulier natuurbeheer. Zowel landelijk als binnen de provincie Gelderland was op dat moment de ontwikkeling van beleid voor particulier natuurbeheer volop gestart. Het experiment zou, naast het leveren van een waardevolle bijdrage aan de beleidsontwikkeling, moeten resulteren in het realiseren van zo'n 4 hectare natuur op het grondgebied van Thedinghsweert, als on derdeel van een ecologische verbindingszone langs de Linge.

De uitvoering van het experiment is door de Provincie Gelderland in handen gegeven van de Dienst Landelijk Gebied, die bijna twee jaar intensief heeft samengewerkt met Thedinghsweert. In december 1998 heeft die samen werking geresulteerd in een subsidiebeschikking op basis van de Tijdelijke Regeling Particulier Natuurbeheer'. Deze regeling is door het Ministerie van LNV opengesteld in afwachting van definitieve regelgeving op het gebied van particulier natuurbeheer.

Kern van de nieuwe regeling is dat naast natuurbeschermingsorganisaties ook particulieren in staat gesteld worden met rijkssubsidie natuurter reinen te gaan inrichten en beheren. Daarmee verwachten het Rijk en de provincies een groter draagvlak voor realisatie van het natuurbeleid.

Thedinghsweert is een van de eerste projecten in Gelderland - en overigens ook in Nederland - waarvoor een dergelijke subsidiebeschikking is afgege ven. Met deze subsidie is op Thedinghsweert de weg vrij voor inrichting en beheer van voedselarme hooilanden, grienden en een poel. Om dat te rea liseren zal er een kleine 10.000 m3 grond worden afgegraven en zullen er 1250 wilgen en essen worden aangeplant.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
* de afdeling Landelijk Gebied, de heer K. Pieters, (026) 359 95 67, e-mail: k.pieters@prv.gelderland.nl
* de Dienst Landelijk Gebied, mevrouw D. Burgers, (026) 378 13 20, e-mail: d.burgers@prv.gelderland.nl

Deel: ' Eerste beschikking particulier natuurbeheer Rivierenland '
Lees ook