Gemeente Wassenaar

VOORTGANGSVERSLAG

NA

200 WELZIJNSBEZOEKEN

VAN

HET PROJECT WELZIJNSBEZOEK

AAN OUDEREN

IN

WASSENAAR

Wassenaar januari 1999

Stichting
Welzijn
Ouderen
Wassenaar
S W O W

Van Zuylen van Nijeveltstraat 147

2242 AM Wassenaar

Tel: 070 - 5112226

Fax: 070 - 5178766

Voorwoord

Begin 1998 werd het eerste verslag van het Project Welzijnsbezoeken aan Ouderen in brede kring goed ontvangen. De wethouder sprak zijn hoop uit dat gedurende het project op basis van verkregen inzichten en informatie een goed gemeentelijk ouderenbeleid gedistilleerd kan worden.

Hoofddoelstelling van het project is en blijft het bezoeken van ouderen, hen te informeren over voorzieningen en eventueel te assisteren en/of hulp bieden bij vragen.

Ook en bovenal de positieve ontvangst en waardering van de bezochte ouderen zelf is van grote waarde. Hierdoor voelen de stichting en de vrijwilligers zich gesterkt en gestimuleerd om het Project enthousiast voort te zetten. De groei van het aantal vrijwilligers is goed voor het project en de ouderen.

De SWOW en de ouderen zijn de vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun inzet en toewijding bij de huisbezoeken, zonder hen was deze schat aan informatie niet bij de ouderen en bij de SWOW gekomen.

Hopelijk kunnen de SWOW en de Wassenaarse gemeenschap met deze gegevens het voorzieningenniveau voor de ouderen in stand houden en daar waar nodig verbeteren en uitbreiden.

Tot slot dank ik een ieder en in het bijzonder de leden van de begeleidings-commissie en de vrijwilligers, die op welke manier dan ook een (stille) bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering en verslaglegging van dit project.

Nico M. Lausberg, directeur.

Voorwoord

Inhoudsopgave


1. INLEIDING
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 4


2. HET PROJECT WELZIJNSBEZOEK AAN OUDEREN
. . . . . .. . . blz 5


2.1. Doelgroep


2.2. Doelstellingen


3. WERVING EN WERKWIJZE VRIJWILLIGE HUISBEZOEKEN . . . .. . . blz 5


3.1. Werving


3.2. Werkwijze: vrijwilligers verrichten huisbezoeken.


3.3. Contacten vrijwilligers


3.4. Deskundigheidsbevordering (gemeente, thuiszorg)


3.5. Ervaringen en signalen van vrijwilligers


4. RESULTATEN WELZIJNSBEZOEKEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 9


4.1. Respons (1997 en 1998)


4.2. Algemene gegevens van de bezoeken


4.3. Wonen


4.4. Gezondheid


4.5. Mobiliteit


4.6. Hulp en Dienstverlening


4.7. Tijdsbesteding en Contacten


4.8. Financiën


4.9. Waardering bezochte ouderen van het bezoek


5. VERVOLGACTIVITEITEN en RESULTATEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 24


6. EEN AANTAL PRAKTIJKVOORBEELDEN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 27


7. SLOTOPMERKINGEN en CONCLUSIES
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 30

Bijlage 1: Aangeschreven gebieden/wijken
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 33

Bijlage 2: Vragenlijst
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 35

Bijlage 3: Afgegeven Informatiemateriaal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . blz 47

Bijlage 4: Brief aan ouderen
(SWOW en Gemeente Wassenaar). . . . . blz 48


1. INLEIDING:

In maart 1998 presenteerde de SWOW haar eerste verslag na 100 welzijnsbezoeken aan ouderen in Wassenaar. Het verslag werd zowel bij de gemeente als op de jaarbijeenkomst van de stichting goed ontvangen.

Op 21 april 1998 werd het eerste evaluatieverslag besproken in de commissie Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Accommodatiebeleid, Milieu en Ouderenbeleid (VAMO). De commissie stemde in met het voorstel om het project voor vier jaar met steun van de gemeente te continueren.

Naarmate meerdere bezoeken zijn afgelegd kunnen er onderbouwde voorstellen voor het ouderenbeleid in Wassenaar gedaan worden, daarvoor is het beeld nu nog te fragmentarisch en de bezochte groep te klein.

Het bezoek aan ouderen is op zichzelf van grote waarde. De informatie die de vrijwilligers verstrekken en de hulp die de SeniorenAdviseur kan bieden versterken de positie van de zelfstandig wonende ouderen en dragen bij aan de verbetering van informatieoverdracht, het gebruik van regelingen en armoedebestrijding.

Inmiddels hebben de vrijwilligers van de SWOW weer in een drietal wijken (Kerkehout 2, en Dorp 1 & 2) 93 ouderen bezocht.

De huidige rapportage sluit aan op de systematiek en opzet van het eerste evaluatieverslag, om redenen van vergelijkbaarheid worden cijfers uit het eerste rapport van 1997 meegenomen. Nieuw zijn de bevolkingsgegevens van 75 plussers in Wassenaar en een aantal bijlagen waaronder de aangeschreven gebieden (wijken), de gehanteerde vragenlijst en de begeleidende brieven.

Hieronder worden eerst nog eens in het kort de doelgroep en de doelstellingen van het project gememoreerd. Vervolgens een korte weergave van de werkwijze en werving van de vrijwilligers, daarna volgt een verslag van de ervaringen en resultaten van de 93 welzijnsbezoeken. Zo mogelijk worden de cijfers van de bezoeken uit 1997 bij de bezoeken uit 1998 opgeteld waardoor een ruimer overzicht ontstaat. Tenslotte wordt er een aantal conclusies getrokken.


2. HET PROJECT WELZIJNSBEZOEK AAN OUDEREN

Doelgroep en doelstellingen


2.1. Doelgroep

De doelgroep en leeftijdsgrens wordt bepaald op zelfstandig wonende ouderen van 75 jaar en ouder. Het aantal te bezoeken ouderen bedraagt hiermee 2620.


2.2. Doelstellingen

Ouderen, die niet of in onvoldoende mate door de hulpverlening (inclusief vrijwilligershulp) bereikt worden, maar op grond van behoeften en wensen wel bereikt zouden moeten worden, te informeren en in contact te brengen met de voor hen passende voorzieningen en vormen van hulpverlening.

Dit is te bereiken door:

a) Het opsporen van de in onvoldoende mate bereikte groep ouderen en na te gaan welke problemen onder hen leven (o.a. dreigend isolement/vereenzaming en het onbenut laten van voorzieningen en financiële regelingen).

b) Het scheppen van een kader via contactlegging met de professionele en vrijwilligershulpverlening in Wassenaar, waar gesignaleerde problemen verder gehoor kunnen vinden.

c) Het tot stand brengen van samenwerking en afstemming tussen de reeds bestaande bezoekdiensten in Wassenaar, met het oog op inschakeling bij het project en effectieve en doelmatige continuering van het bezoekwerk, gericht op alle tot de doelgroep behorende ouderen.

Bij deze doelstellingen moeten de volgende opmerkingen gemaakt worden:

Gesignaleerde problemen en hulpverlening moeten breed opgevat worden. Het betreft zorg, huisvesting, gezondheidszorg, financiën, mobiliteit en contacten met anderen.

Ofschoon in de doelstelling de nadruk gelegd wordt op het opsporen en verhelpen van tekorten/mankementen in de hulpverlening aan ouderen (in brede zin opgevat), mag de waarde op zich van het afleggen van een bezoek niet uit het oog verloren of onderschat worden.


3. WERVING EN WERKWIJZE VRIJWILLIGE HUISBEZOEKEN.


3.1. Werving

De SeniorenAdviseur zorgt voor werving van en instructies aan de vrijwilligers. Tijdens het eerste gesprek en de daarop volgende gesprekken komen o.a. aan de orde: de gespreksvoering, het werken met een vragenlijst, de houding ten aanzien van ouderen, het aanbieden van informatie, het signaleren van problemen, de kennis van het aanbod in Wassenaar (hulpverlening, activiteiten) en de rapportage aan de SeniorenAdviseur (gesignaleerde problematiek).

Eind 1997 bestond de groep vrijwilligers uit 5 personen. Begin 1998 breidde de groep zich met drie nieuwe bezoeksters uit. Vanaf september konden 2 vrijwilligers door omstandigheden tijdelijk geen bezoeken afleggen. Dankzij oproepen in de plaatselijke weekbladen, inschrijving bij de vrijwilligers vacaturebank (Niet Beroepsmatig Actieven, NBA) en het benaderen van vrijwilligers van de SWOW en ouderenbonden hebben zich een vijftal nieuwe potentiële kandidaten aangemeld. Vergroting van de groep vrijwillige welzijnsbezoekers kan de uitvoering van het project versnellen.

3.2. Werkwijze, vrijwilligers verrichten huisbezoeken.

Bij de uitvoering van het project ligt de nadruk bij de huisbezoeken op het informeren van de ouderen en het inventariseren (signaleren) van wensen en behoeften.

Specifieke vragen van ouderen worden door de vrijwilliger doorgegeven aan de SeniorenAdviseur, die gepaste acties onderneemt.

De SeniorenAdviseur informeert de vrijwilligers over de doelstelling en werkwijze van de Welzijnsbezoeken.

De vrijwilligers maken bij de bezoeken gebruik van een gestructureerde vragenlijst, deze geeft richting aan de gesprekken en levert vergelijkbare informatie op.

De vrijwilligers hebben een map met daarin een legitimatiekaart, een kopie van de brief die aan de ouderen is verstuurd (zie bijlage 4) en gegevens over privacyregels.

Verder beschikken de vrijwilligers over informatiemateriaal zoals: de ouderengids, de folder Nuttige Diensten en diverse andere folders ( Maaltijdvoorzieningen,

BIJ-BUS, WVG en andere gemeentelijke financiële regelingen, Alarmering, Centraal Informatie- Zorgpunt, enz.) die aan ouderen overhandigd kunnen worden als zij daaraan behoefte hebben.

De vrijwilligers worden verzocht zich te verdiepen in de sociale kaart van Wassenaar zodat bij het verrichten van een huisbezoek de ouderen ook geïnformeerd kunnen worden. Van de zijde van de SWOW is de meest relevante ondersteunende informatie op een rijtje gezet en in de documentatiekasten te vinden.


3.3. Contacten vrijwilligers

In 1998 kwamen de welzijnsbezoeksters en de SeniorenAdviseur acht keer bijeen. In de vergaderingen werden de lopende zaken en bijzonderheden besproken. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: knelpunten die de vrijwilligers zelf ervaren, informatie-ochtenden, foldermateriaal, de stand van zaken t.a.v. de huisbezoeken en de vervolgcontacten na een half jaar.

Individueel contact met de vrijwilligers vond plaats aan de hand van de rapportage van de afgelegde bezoeken (de ingevulde vragenlijst). Op dat moment werden alle vragen doorgenomen en eventuele problemen, onduidelijkheden en/of signalen besproken en zonodig actie ondernomen door de SeniorenAdviseur. Indien de SeniorenAdviseur contact heeft gehad of nogmaals op huisbezoek is geweest werden de bevindingen en acties aan de vrijwilliger meegedeeld.


3.4 Deskungdigheidsbevordering

In 1998 zijn door de SWOW drie informatie-ochtenden georganiseerd om de vrijwilligers te informeren over een aantal financiële regelgevingen en diensten die in Wassenaar worden geleverd. Doel hiervan is de vrijwilligers dusdanig te informeren dat zij tijdens het afleggen van de huisbezoeken voldoende kennis bezitten om de ouderen op weg te helpen. Voor meer inhoudelijke informatie wordt doorverwezen naar de SeniorenAdviseur.

De informatie-ochtenden werden georganiseerd door de SWOW. Naast de vrijwilligers van de huisbezoeken en Senioren Assisteren Senioren werden tevens de Ouderenbonden, de Wamiva en de Federatie Wassenaarse Ouderenorganisatie uitgenodigd. Ook voor leden van deze organisaties is het van belang op de hoogte te zijn van de regelgeving en mogelijkheden in Wassenaar omdat zij voornamelijk met dezelfde doelgroep te maken hebben. De informatieve bijeenkomsten vonden plaats in de door de voorlichting gevende organisaties ter beschikking gestelde ruimte van de Gemeente en Thuiszorg.

De informatie-ochtenden zijn bedoeld om de vrijwilligers inhoudelijk op de hoogte te stellen van de mogelijkheden die geboden kunnen worden. Het gaat erom dat men weet waar iets aangevraagd moet worden, wat er geboden wordt, wanneer er bijvoorbeeld naar inkomen wordt gekeken, of er wel of geen medische indicatie aan vooraf moet gaan en andere relevante zaken. Het is dus niet de bedoeling dat de vrijwilligers alles precies inhoudelijk weten, maar wel dat zij weten hoe zij de ouderen de juiste weg kunnen wijzen.

Tot nu toe hebben de gemeente Wassenaar en de Thuiszorg voorlichting en informatie gegeven over regelgeving, voorzieningen en diensten.

Bij de gemeente Wassenaar vonden twee bijeenkomsten plaats: een over kwijtschelding gemeentelijke belastingen (heffingen) en een tweede bijeenkomst over de Wet Voorziening Gehandicapten, huursubsidie, bijstand en bijzondere bijstand, minimaregeling, schuldhulpverlening, armoedebeleid, charitatieve instellingen en het Regionaal Indicatie Orgaan "Voorzorg" (Loket Wassenaar) indicatie voor zorg.

.

Een derde bijeenkomst vond plaats bij de thuiszorginstellingen Horst & Vlietstreek en Rijn-, Duin- & Bollenstreek in het Gezondheidscentrum.

Hier werd uitleg gegeven over de verschillende soorten zorg en service die men thuis kan krijgen.

De deelnemers waren enthousiast over de informatie die verstrekt werd. De voorlichting werd helder en duidelijk gegeven, er was voldoende gelegenheid om vragen te stellen en te beantwoorden. Moeilijke kwesties werden met praktijkvoorbeelden inzichtelijker gemaakt.

Deze vorm van deskundigheidsbevordering en informatieverstrekking zal de SWOW voortzetten en vervolgen met nieuwe onderwerpen zoals leun- en zorgabonnementen.


3.5. Ervaringen en signalen van vrijwilligers

De vrijwilligers kregen over het algemeen alle medewerking van de ouderen. Men is zeer te spreken over de opstelling van de uitnodigingsbrief. Slechts 1 maal ontvingen wij een correctieve reactie. De brieven werken uitnodigend.

De vrijwilliger ervaren dat de bereidheid om informatie te geven bij vrouwen groter is dan bij mannen, die zich iets terughoudender opstellen t.a.v. vragen van de vragenlijst.

De SWOW probeert de respons te verhogen door middel van het (laten) schrijven van artikelen over de welzijnsbezoeken in de weekbladen en de bladen van de ouderenbonden om de ouderen te motiveren om mee te doen.

Impressie van een van de vrijwilligers

Informatie-ochtend sector Maatschappelijke zaken

Na de zeer informatieve ochtend die wij reeds hebben gehad op het gezondheidscentrum en waar wij een duidelijk beeld kregen van de hulp die thuiszorg kan bieden was er wederom op initiatief van de SWOW een bijeenkomst georganiseerd. Niet alleen de welzijnsbezoekers maar ook een afvaardiging van de diverse ouderenorganisaties waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd bij de sector Maatschappelijke Zaken van de gemeente Wassenaar. Doel van deze bijeenkomst was meer inzicht te verkrijgen over toepassing van regels bij toekenning van diverse door de gemeente verstrekte vergoedingen c.q. bijstand.

Door medewerkers van de sector Maatschappelijke Zaken werd aan de hand van instructieve voorbeelden uitgelegd wat beslist niet en zeker wel mogelijk is bij diverse aanvragen. Gewezen werd op de bestaande regelingen voor minima om aanspraak te maken op uitkeringen via ABW en Bijzondere Bijstand. Hoewel deze voorzieningen gelden voor alle minima is het toch belangrijk juist degenen die met ouderen werken op de mogelijkheden te wijzen. Bij de oudere generatie is immers de drempel om hierop een beroep te doen hoog. Verhelderend was het ook, nu eens van de andere kant te horen waarom aanvragen in het kader van de Wet Voorziening Gehandicapten niet altijd even snel gehonoreerd kunnen worden.

Als welzijnsbezoekster heb ik deze bijeenkomst niet alleen als zeer informatief ervaren. Degenen die uitvoering geven aan de diverse regelingen bleken naast een grote deskundigheid ook zeer betrokken te zijn. Dit heeft mij zeker een inpuls gegeven om de ouderen die dit misschien nodig hebben aan te moedigen bij de gemeente aan te kloppen.


4. RESULTATEN WELZIJNSBEZOEKEN

Presentatie van de gegevens uit de vragenlijsten van de 93 Welzijnsbezoeken aan Ouderen in de periode januari 1998 tot en met november 1998.

De respons van wijk 7 (Zijlwatering 1) is 39, waarvan 38 een bezoek wensen. De wijk wordt nu bezocht en de gegevens zijn nog niet beschikbaar.


4.1. Respons

In 1998 zijn er in totaal 467 ouderen in samenwerking met de gemeente aangeschreven en uitgenodigd voor een bezoek aan huis (zie bijlagen 1 & 4).

156 ouderen van de 467 (33.5%) reageerden positief, van hen wensten er in eerste instantie 147 een bezoek, 16 ouderen zagen in een later stadium toch af van een bezoek. 93 Ouderen zijn in middels bezocht en 38 worden bezocht.

In 1997 bedroeg de respons 117 van de 294 (40%) en zijn er 102 ouderen bezocht.

Hieronder volgt een overzicht van de respons in 1997 en 1998, in totaal werden 761 ouderen aangeschreven.

TABEL: RESPONS: 1998 N=467,

Respons

Kerkehout 2 Januari

98

Dorp 1

Maart

98

Dorp 2

Juni

98

1998

Zijlwatering 1

Oktober

98

1998

1998

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Aantal

Percentage

Totale respons

46

28

43

117

39

156

33,5%

Positief, geen bezoek

2,0%

Wenst bezoek

41

28

39

108

39

147

31,5%

Later toch geen bezoek

13


15


16

3,5%

Totaal bezocht

28

28

37

93

38

131

28,0%

Vrouwen


21

29

72

72

77%

Mannen
21

21

23%

De verhouding tussen vrouwen en mannen van de bezochte ouderen is in totaal 7/2. In Kerkehout 2 (januari 98) ruim 3 op 1, in Dorp 1 (maart 98) exact 3 op 1 en in Dorp 2 (juni 98) bijna 4 op 1. Van Zijlwatering 1 (oktober 98) zijn nog geen gegevens beschikbaar.

De respons van de ouderen blijft onveranderd hoog. De welzijnsbezoeken nemen gemiddeld anderhalf uur in beslag.

In totaal is bij 21 ouderen sprake van vervolgactiviteiten in de vorm van nader informeren en adviseren. De SeniorenAdviseur heeft bij 4 ouderen een vervolg huisbezoek afgelegd voor hulp, assistentie en advies.

Kortom, bij 30% van de bezochte ouderen was behoefte aan nadere voorlichting en hulp bij het aanvragen van voorzieningen. Een groep ouderen die wellicht zonder de bezoeken onvoldoende op de hoogte waren van de bestaande mogelijkheden en voorzieningen.

TABEL: RESPONS: 1998 N=467; 1997 N=294 ; 1997&1998=761

Respons

1998

1998

1997

1997

1997 & 1998

1997 & 1998

Aantal

Percent

Aantal

Percent

Aantal

Percent

Totale respons

156

33,5%

117

40%

273

35,7%

Positief, geen bezoek


2,0%

10

4%

19

2,5%

Wenst bezoek

147

31,5%

107

36%

254

33,2%

Later toch geen bezoek

16

3,5%


2%

21

2,6%

Totaal bezocht

131

28,0%

102

34%

233

30,6%

Vrouwen

72

77,0%

57

57%

129

66,0%

Mannen

21

23,0%


44%

65

33,0%

In vergelijking met 1997 is het opvallend dat de verhouding tussen het aantal bezochte vrouwen en mannen sterk gewijzigd is. In 1997 was de verhouding bijna 50/50, in 1998 is de verhouding vrouwen/mannen 3 op
1. De verhouding tussen alle bezochte ouderen is 2 vrouwen op 1 man.

De bij de bezochte ouderen gevonden verhoudingen corresponderen met de locale bevolkingssamenstelling van 75 jaar en ouder. Opvallend zijn de geringe afwijkingen tussen de bevolkingssamenstelling en de respondenten per gebied en voor Wassenaar als geheel (zie Wassenaarse gegevens).

Voetnoot:

Deze verhouding benadert de landelijke gegevens. Volgens de Rapportage Ouderen 1996 van het SCP zijn de verhoudingen bij 80 jaar en ouder 1:2,3 (M/V), bij ouderen vanaf 65 jaar tot 80 jaar is de verhouding meer in evenwicht 1:1,3 (M/V).

(1997: Rapportage Ouderen 1996 Sociaal Plan Bureau; blz 15)

Wassenaarse gegevens;

de respons in het licht van de bevolkingsgegevens 75+ van Wassenaar.

Tabel: Bevolkingssamenstelling 75 jaar en ouder

WIJK

man

man

vrouw

vrouw

totaal

Abs.

%

Abs

%

75+

Zijlwatering & Deijleroord

249

35%

456

65%

705

Dorp

264

30%

616

70%

880

Oostdorp & Rijksdorp

70

37%

120

63%

190

Omgeving Schouwweg & De Kieviet

152

34%

295

66%

447

Wassenaar-Zuid

57

46%

67

54%

124

Kerkehout &

ten Zuid- Oosten Rijksstraatweg

86

31%

188

69%

274

Totaal 75+ (10%)

878

33,5%


1.742

66,5%


2.620

Totale bevolking

12.518

48,5%

13.686

51,5%

26.204

Bron: gemeente Wassenaar april 1997

Tabel:Totaal aantal ouderen,
aangeschreven ouderen, respons, bezoek en

verdeling man/vrouw van de bezochte ouderen per wijk:

WIJK

totaal

Brief

Resp.

totaal

man

man

vrouw

vrouw

75+

bezoek

abs.

%

abs.

%

Zijlwatering & Deijleroord

705

98

39

Dorp

880

198

71

65

15

23%

50

77%

Oostdorp & Rijksdorp

190

92

38

35

14

40%

21

60%

Omgeving Schouwweg &

De Kieviet

447

100

40

31

13

42%

18

58%

Wassenaar-Zuid

124

Kerkehout &

ten Zuid- Oosten Rijksstraatweg

274

273

85

65

24

37%

41

63%

Totaal


2.620

761

273

196


33,6%

130

66,3%


4.2. Algemene gegevens van de bezoeken.

Het merendeel van de bezochte ouderen zijn in alle bezochte gebieden/wijken tussen de 75 en 85 jaar.

De vier ouderen die jonger dan 75 jaar zijn, zijn partners van 75-plussers.

TABEL :Leeftijdsopbouw

Leeftijden

tot 75

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Totaal

Oostdorp (april 97)


16

34

De Kieviet (mei 97)


16

30

Kerkehout 1 (aug97)


15

13
35

totaal 97


47

30

Kerkehout 2 (jan 98)15
28

Dorp 1 (maart 98)


14

28

Dorp 2 (juni 98)


19

36

totaal 98


35

35

1492

totaal 97&98

15

82

65
191

TABEL :Leefsituatie

Leefsituatie

Alleen

Samen

Familie

Anders

Oostdorp (april 97)

13

19De Kieviet (mei 97)


26Kerkehout 1 (aug 97)


28totaal 1997

23

73Kerkehout 2(jan 98)

20
Dorp 1 (maart 98)

12

16Dorp 2 (juni 98)

23

12totaal 1998


36totaal 1997 & 1998

78

109Uit de tabel blijkt voor 1998 dat meer dan de helft alleen woont en ruim eenderde van de bezochte ouderen met een partner samenwoont. (Landelijke gegevens voor 80 jaar en ouder van het SCP luiden: 60% woont alleen en 30% woont met een partner).


4.3. Wonen

Bijna alle bezochte ouderen zijn tevreden met de woning en de woonomgeving. Veruit de meeste ouderen zeggen te weten waar men met vragen over wonen terecht kan.

TABEL: Woning en woonomgeving

Beoordeling Woonsituatie

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

1998

%

Totaal

1997

N=102

ABS

Totaal

97&98

N=195

%

Totaal

97&98

woning

huur

25

19

20

64

69%

48

112

57%

koop17

29

31%

51

80

41%

tevreden

28

28

34

90

96%

94

184

94%

ontevreden

4%4%

woonomgeving

tevreden

26

27

37

90

96%


189

97%

ontevreden

4%3%

Uit de bezoeken komen signalen ter verbetering van de woon/leefomgeving naar voren.

In Kerkehout 2 wordt aandacht gevraagd voor dubbele ramen (geluid en warmte), een bankje op de Raaphorstlaan en men vindt de uitlaatgassen aan de Rijksstraatweg hinderlijk.

In Dorp 1 wordt een keer hulp bij tuinonderhoud gevraagd.

In Dorp 2 wordt eenmaal overlast van Duinrell in de zomer geconstateerd en heeft een respondent last van de rommel tijdens de verbouwing in huis en heeft daar hulp bij nodig.


4.4. Gezondheid

Bijna 1/3 van de ouderen beoordeelt de eigen gezondheid matig tot slecht.

Van de in 1998 bezochte ouderen zegt meer dan 38% problemen te ondervinden met lopen, 28% heeft problemen met horen en 18% heeft problemen met zien. Een kwart van de respondenten zegt twee of drie problemen te ondervinden.

Over de huisartsen is men over het algemeen tevreden. (zie tabellen)

Tabel : Beoordeling van de eigen gezondheid :

Beoordeling Gezondheid

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

1998

%

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

%

97&98

Prima
18

19%

21

39

20%

Goed

13

15

17

45

48%

39

84

43%

Matig


10


27

29%

29

56

29%

Slecht


-


-3%


14

7%

Onbekend

Totaal

28

28

37

93

100

193

Tabel: Aandoeningen en problemen met de gezondheid

Problemen met

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

1998

%

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

97%98

%

Zien
17

18%

26

43

22%

Horen


12


27

28%


60

31%

Lopen

13


15

36

38%


69

36%

Geheugen

6%

10

16

8%

2 problemen
21

22%

26

47

24%

3 problemen-3%4%

Tabel: contacten huisarts

Contacten huisarts

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

%

1998

Totaal 97

N=102

Totaal

97&98

N=195

%

97&98

Tevreden

2681

87%

87

168

87%

Niet tevreden10

11%

13

23

12%

niet ingevuld

2%1%

Totaal

28

28

37

93

100%

102

195

100%

Het hoge aantal ouderen met mobiliteitsproblemen zal de druk op een aantal voorzieningen zoals de WVG, taxivergoeding, thuiszorg en het ouderenvervoer doen toenemen.


4.5. Mobiliteit

Van de 93 bezochte ouderen komen er 80 nog regelmatig buitenshuis. De belemmeringen zijn voornamelijk te herleiden vanuit de gezondheidstoestand.

Over een eigen vervoermiddel beschikt ruim 50% (auto (31) en fiets (23) worden het meest genoemd en vaak samen, invalidenwagen (7), rollator (7), auto van kinderen (2) en een komt niet meer buiten.

Meer dan een derde (33) van de bezochte ouderen voelt zich niet zeker in het verkeer.

Bijna de helft (43) zegt niet alleen te durven reizen vanwege de gezondheid, zijn bang om te vallen en onzeker in het verkeer. Enkele ouderen zeggen alleen met begeleiding nog buiten te komen.

De vervoersvoorziening (ouderenvervoer BIJ-BUS) voorziet in een grote behoefte, ruim 20% van de bezochte ouderen maakt gebruik van het ouderenvervoer.

Tabel: Wijze van vervoer

Vervoer

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

%

1998

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

%

97&98

Eigen vervoer

12

16


50

53%

67

117

61%

Openbaarvervoer15

34

36%


56

29%

Trein /Bus13

30

32%

29

59

31%

Ouderenvervoer

1220

21%

16

36

19%

Taxi

1736

41%

31

67

35%

Opvallend is het hoge gebruik van het ouderenvervoer in Kerkehout 2 en in iets mindere mate in Dorp 2.

Met name het grote aantal ouderen met mobiliteitsproblemen, 36% van de 193 bezochte ouderen heeft problemen met lopen (zie blz. 14.),zal de druk op een aantal voorzieningen zoals de WVG, taxivergoeding, thuiszorg en het ouderenvervoer doen toenemen. Dit gegeven in combinatie met het gebruik van het ouderenvervoer door 19% van de 193 bezochte ouderen rechtvaardigd de veronderstelling dat indien 33% van de Wassenaarse 75-plussers een beroep op het ouderenvervoer zou doen het ledenbestand van de BIJ-BUS bijna zou verdrievoudigen, van nu ongeveer 300 leden tot bijna 900. De huidige voorziening zou dan echt tekort schieten.


4.6 Hulp en Dienstverlening

Hulp in huis krijgt ruim tweederde van de ouderen, de vorm van de hulp verschilt en men vindt de hulp over het algemeen voldoende (61). Als het totaal bij elkaar wordt opgeteld blijkt dat dit hoger is dan het aantal afgelegde bezoeken. Dit komt omdat ouderen vaak meerdere vormen van hulp in huis hebben.

Tabel: Hulp in huis

Hulp in huis

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

%

1998

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

%

97&98

Hulp in huis

26

18

23

67

70%


133

69%

Waarvan:

Gezinsverzorging10

23

24%


31

16%

Wijkverpleging

7%6%

Particulier

1835

37%

34

69

36%

Mantelzorg

12%

14

25

13%

Serviceflat-


-


6%


-


3%

Thuiszorg

10%


15

8%

Opvallend is het hoge percentage hulp in huis (70%), deze vorm van zorg is en blijft cruciaal om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Van de ouderen die hebben aangegeven niet voldoende hulp te hebben (7x) vinden 4 dit te weinig, 2 het tot op heden goed en 1 heeft problemen bij vervanging van hulp.

Opmerkelijk is de hulp die de Serviceflat biedt, huishoudelijke hulp en als dat nodig is reguliere thuiszorg.

Tabel: Gebruik voorzieningen:

Voorzieningen

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

%

1998

abs

1997

N=102

abs

97&98

N=195

%

97&98

Tafeltje Dek Je
10

11%


17

9%

Alarmering

16
23%


30

16%

Open Eettafel

2%1%

Pedicure

21

16

27

64

67%

39

103

53%

Telefooncirkel

3%2%

Dagverzorging

1%2%

Bezoekdienst

2%3%

Leunabonnement

1%


-


1%

Zorgabonnement

3%


-


2%

De waardering voor deze voorzieningen is over het algeheel positief.

Een aantal ouderen was er niet mee bekend (7) of had geen mening (3) één oudere sprak over negatieve ervaringen.

Pedicure is een absolute topper. Veel ouderen (64), zowel vrouwen als mannen, maken hier gebruik van. Alarmering (22) en Tafeltje-Dek-Je (10) scoren ook hoog.

Nieuw zijn de leun- en zorgabonnementen die sinds de zomer door de drie verzorgingshuizen worden geleverd.

Bij de vraag "over welke voorzieningen wilt u meer weten" ontstaat het volgende beeld: leun- en zorgabonnementen (6), bezoekdienst (4), maaltijden aan huis (3),

alarmering (3), pedicure (2), BIJ-BUS (2) en in twee gevallen was men blij op de hoogte te zijn gebracht over de mogelijkheden.

Vijfenzeventig ouderen zeggen zelf nog de boodschappen te kunnen doen, 26 krijgen daarbij hulp van een mantelzorger, thuiszorg Horst- en Vlietstreek (geïndiceerd), particuliere hulp, iemand van de bezoekdienst of laten het thuisbezorgen via de winkel o.a. in Zomerland (3). Voor 3 personen is het een waar probleem.

Zeventig ouderen hebben voor klusjes in en om het huis hulp van een partner of mantelzorger.

Van de bezochte ouderen geven 23 aan niemand te hebben voor kleine klusjes in en rondom het huis en 17 zeggen geen idee te hebben waar men voor hulp terecht kan.


4.7. Tijdsbesteding en Contacten

Van de bezochte ouderen zeggen 74 voldoende contact met de kinderen te hebben en 5 ouderen vinden de contacten onvoldoende.

Regelmatig contact onderhouden zij met familie (55), vrienden (19), kennissen (17) , clubs (4) en de ouderenbonden (2).

Het contact met de buren laat een ander beeld zien. Bijna alle bezochte ouderen hebben contact met de buren (70). Op de vraag: " Merkt u dat de buren niet thuis zijn" reageerden 59 respondenten met ja. Op de vraag of de buren merken dat u niet thuis bent werd 57 keer met ja beantwoord. Hieruit valt op te maken dat de afwezigheid door bijna 66% wordt opgemerkt.

Bijna tweederde van de bezochte ouderen komt zelden of nooit bij buren op bezoek: (regelmatig (33), zelden (23) of nooit (36) en komen zij bij u thuis: regelmatig (32), zelden (32) of nooit (28).

Bijna alle bezochte ouderen hebben iemand waarmee ze goed kunnen praten. Hierbij spelen familie (35), vrienden (15) , kennissen (11) en partner (13) een belangrijke rol. Ook de kerk (2), huisarts (2) en huishoudelijke hulp (1) geven deze ondersteuning. Slechts 3 geven te kennen hier geen behoefte aan te hebben.

Tabel: Contacten en Activiteiten

Contacten en Activiteiten

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

%

1998

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

%

97&98

Bezoeken

aan en van

Kinderen

19

26

31

76

80%


164

85%

Familie

16

1758%

41

96

50%

Vrienden/

kennissen19

36

39%

39

75

39%

Buren

13


17


35%

28

61

32%

Buren merken afwezigheid op

14

16

27

57

60%

74

131

68%

Kerk


10

15

32

34%

36

68

35%

Senioren Soos

12%

30

41

21%

Winkelen

13

25

25

63

68%

58

121

63%

Andere activiteiten

17


15

43

45%

47

90

47%

Een eerste opmerking valt te maken over winkelen. Veel ouderen (63) zijn nog steeds in staat om de deur uit te gaan. Meer dan de helft heeft eigen vervoer en er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het openbaar vervoer, de taxi en het ouderenvervoer (zie tabel 4.5) waardoor de ouderen mobiel blijven. Van 21 ouderen weten wij dat zij niet gaan winkelen vanwege de gezondheid (11), geen vervoer (3),

alleen voor boodschappen (3) en het niet meer willen (4).

Ook hoog scoren andere activiteiten. Deze zijn door de geringe aantallen zeer divers en houden vaak verband met de genoemde hobbys. De meest in het oog springende activiteiten zijn in de serviceflat Zomerland; bingo, borreluurtje etc.

Verder scoren creatieve activiteiten, lezen en puzzelen relatief hoog.

Tabel: Hobbys

Hobbys

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

%

1998

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

%

97&98

Kaarten (1)
17

18%

17

34

18%

Lezen

13

12

14

39

41%

31

70

36%

Puzzelen
19

20%

16

35

18%

Tuin
14

15%

27

41

21%

Sport (2)10

17

18%

26

43

22%

Creatieve act. (3)

17


25

50

54%

25

75

39%

(1) Kaarten; klaverjassen en bridge, vaak in clubverband. (2) Sport; waaronder fietsen, wandelen, tennis, golf. (3) Creatieve activiteiten; knutselen, handwerken (o.a. naaien, borduren), schrijven, schilderen en zelf muziek maken.

De vraag of ouderen behoefte hebben aan een vrijwilliger werd door 17 van hen positief beantwoord. Hierbij wilden zij hulp van een bezoekdienst (5), hulp bij het doen van boodschappen (5), hulp bij klussen in en rond het huis/tuin (9). Enkele ouderen hebben meerdere vormen van hulp ingevuld.


4.8. Financiën

Alle bezochte ouderen zeggen het financieel te kunnen redden, met de kanttekening dat 5 ouderen te kennen geven maar net rond te kunnen komen (heel krap 2x, alleen AOW 2x en 1x interen). Vier van hen denken niet in aanmerking te komen voor financiële regelingen.

Tabel : inkomen

Netto Inkomen

minder dan

fl.1800

van fl.1800

tot fl.3000

meer dan

fl.3000

onbekend

Oostdorp (april 97)


23De Kieviet (mei 97)25


Kerkehout 1 (aug 97)


20Totaal 1997 (N=102)

16

45

31


Kerkehout 2 (jan 98)16


Dorp 1 (maart 98)


14Dorp 2 (juni 98)

12

13

12


Totaal 1998 (N=93)

17

30

35


Totaal 97&98 N=(195)


75


20

Kerkehout 2
: Ruim de helft van de ouderen is bekend met de financiële regelingen.

Op de vraag: "Maakt u gebruik van een regeling ?", ontstaat het volgende beeld: Pas 65 wordt door tweederde van de ouderen gebruikt. WVG en taxivergoeding in mindere mate. Kwijtschelding, ABW en Bijzondere Bijstand worden niet gebruikt hoewel men wel op de hoogte is van deze regelingen.

Kerkehout 2 Januari 98 N=28

Regeling

kent de regeling

in percent

gebruikt de regeling

in percent

Pas 65

25

83%

19

63%

Huursubsidie

18

60%


3%

Kwijtschelding

15

50%


0%

WVG

15

50%


13%

Taxivergoeding

19

63%


16%

ABW

18

60%


0%

Bijzondere Bijstand

14

47%


0%

Dorp 1
: Het kennen van de financiële regelingen is ook hier groot te noemen.

Pas 65, Huursubsidie, WVG, Taxivergoeding en ABW zijn goed bekend.

Op de vraag: "maakt u gebruik van een regeling ?" ontstaat het in de tabel weergegeven beeld. Er wordt meer gebruik gemaakt van deze regelingen dan in Kerkehout 2 en Dorp 2. Pas 65+ wordt frequent gebruikt. De WVG-voorzieningen zijn redelijk goed bekend en worden door 9 ouderen gebruikt. Huursubsidie (6) en Taxivergoeding (5) worden relatief vaak gebruikt.. Kwijtschelding en Bijzondere Bijstand worden elk 1 maal gebruikt. In deze wijk hebben 2 ouderen aangegeven niet te weten hoe zij huursubsidie aan moeten vragen. Zij denken echter hiervoor niet in aanmerking te komen (Gaan het wel aanvragen).

Dorp 1 Maart 98 N=28

Regeling

kent de regeling

in percent

gebruikt de regeling

in percent

Pas 65

23

82%

19

68%

Huursubsidie

24

86%


21%

Kwijtschelding

14

50%


3%

WVG

21

75%


32%

Taxivergoeding

19

68%


18%

ABW

21

75%


0%

Bijzondere Bijstand

15

54%


3%

Dorp 2
: De bekendheid met financiële regelingen scoort in deze wijk het laagst.

Pas 65, Huursubsidie en Taxivergoeding zijn minder goed bekend dan in de andere wijken.

Op de vraag: "Maakt u gebruik van een regeling ?", ontstaat het volgende beeld. Er wordt gebruik gemaakt van met name Pas 65, Huursubsidie, WVG en Taxivergoeding. Slechts 1 maal wordt gebruik gemaakt van de Kwijtscheldingsregeling. Vooral de gemeentelijke regelingen/voorzieningen scoren in deze wijk onder de 50% bekendheid. Meer dan een kwart van de bezochte ouderen maakt in deze wijk gebruik van de individuele huursubsidie. Twee ouderen denken niet in aanmerking te komen voor kwijtschelding onroerendzaak- en hondenbelasting, maar gaan het wel aanvragen.

Dorp 2 Juni 98 N=43

Regeling

kent de regeling

in percent

gebruikt de regeling

in percent

Pas 65

34

79%

26

60%

Huursubsidie

35

81%


26%

Kwijtschelding

13

30%


2%

WVG

20

46%


11%

Taxivergoeding

25

58%


9%

ABW

21

49%


0%

Bijzondere Bijstand

18

42%


0%

Bezoeken 1998 N=93

Regeling

kent de regeling

in percent

gebruikt de regeling

in percent

Pas 65

82

86%

64

67%

Huursubsidie


81%

18

19%

Kwijtschelding

42

44%


2%

WVG

56

59%

18

19%

Taxivergoeding

63

66%

14

15%

ABW

60

63%


0%

Bijzondere Bijstand

47

49%


1%

Meer dan de helft van de ouderen kent de financiële regelingen.

Pas 65 (82) en Huursubsidie (77) zijn het best bekend. Duidelijk is wel dat er een verband bestaat tussen geïnformeerd zijn over een regeling/voorziening en het gebruik ervan.

Ter vergelijking de cijfers van de bezoeken uit 1997:

Bezoeken 1997 N=102

Regeling

kent de regeling

in percent

gebruikt de regeling

in percent

Pas 65

97

97%

82

82%

Huursubsidie

78

78%

16

16%

Kwijtschelding

28

28%


1%

WVG

50

50%

12

12%

Taxivergoeding

49

49%


9%

ABW

61

61%


0%

Bijzondere Bijstand

34

34%


0%

Vergeleken met de gegevens van vorig jaar wordt er in deze wijken minder gebruik gemaakt van

de Pas 65 (97: 82% en 98: 67%)

en meer gebruikt gemaakt van

Huursubsidie (97: 16% en 98: 19%),

Kwijtschelding (97: 01% en 98: 02%),

WVG (97: 12% en 98: 19%),

Taxivergoeding (97: 09% en 98: 15%),

Bijzondere Bijstand (97: 00% en 98: 01%).

De redenen van het relatief grotere gebruik van voorzieningen en regelingen moeten gezocht worden in het feit dat er meer ouderen in huurwoningen wonen, de bezochte groep zich voor een groter deel in de lagere inkomensgroepen bevinden en er meer alleenstaanden in de respondenten van 1998 te vinden zijn.

Bezoeken 1997 & 1998 N=195

Regeling

kent de regeling

in percent

gebruikt de regeling

in percent

Pas 65

179

92%

146

75%

Huursubsidie

155

80%

34

18%

Kwijtschelding

70

36%


2%

WVG

106

55%

30

15%

Taxivergoeding

112

49%

13

7%

ABW

121

58%


0%

Bijzondere Bijstand

47

24%


1%

Het resultaat van de vragen : "Heeft u hulp", "geen hulp. wel gewenst" en "hulp niet nodig" bij financiële zaken en formulieren, wordt gepresenteerd in onderstaande tabel.

Tabel: Hulp bij financiële zaken en formulieren

Wel of geen hulp

Aantal

Kerkehout 2

januari

N=28

Aantal

Dorp 1

maart

N=28

Aantal

Dorp 2

juni

N=37

Totaal

1998

N=93

Totaal

1997

N=102

Totaal

97&98

N=195

Hulp

18

16

23

57


79

Geen hulp,

wel gewenst

41

46

Hulp niet nodig10

23

27

50

Niet bekend

12

12

Totaal

29

23


93

90

195

Uit de reacties van ouderen blijkt dat meer dan de helft van de bezochte ouderen hulp bij financiële zaken en het invullen van (ingewikkelde) formulieren heeft. Slechts bij een klein deel (5) is hulp gewenst.


4.9 Waardering bezochte ouderen van het bezoek

De bezochte ouderen vinden het project welzijnsbezoek een goed initiatief. In algemene zin liet men zich waarderend uit over de manier waarop men geïnformeerd werd en hulp aangeboden kreeg.

De bezochte ouderen vinden het belangrijk dat men nu weet waar men terecht kan als er hulp nodig is.

5 VERVOLGACTIVITEITEN en RESULTATEN

De SeniorenAdviseur heeft op verzoek 25 ouderen, die over bepaalde onderwerpen meer wilden weten en/of om assistentie vroegen, benaderd en geholpen.

Bij 21 ouderen volstond het om hen nader te informeren, adviseren en het toezenden van informatiemateriaal over de gevraagde voorzieningen en regelingen.

De ouderen zouden zelf of met hulp van mantelzorgers de zaken verder regelen.

De andere 4 ouderen met een vraag om assistentie werden door de SeniorenAdviseur thuis bezocht en geassisteerd bij het vinden van een oplossing.

Tabel Vervolgactiviteiten

gebied

aantal hulpvragers contacten

soort actie

resultaat

Kerkehout 2,

w.o. Zomerland

Januari 98

7

informatie

1x aanvragen WVG

2x vervoer

2x bezoekdienst

2x leun/zorgabonnement

3x ouderenvoorzieningen

1x te hoog inkomen

1x achteraf wil niet

1x bezoekdame

1x verhuisd naar verz. huis

1x lid geworden

Dorp 1

Maart 98

5

informatie

1x vervoer

1x klussendienst

1x huursubsidie

1x leun/zorgabonnement

2x rouwverwerking

8x ouderenvoorzieningen

1x achteraf wil niet

1x te hoog inkomen

1x zal nog bellen

1x lid geworden

2x start in maart 99

2x ingeschreven aanleunwoning

1x thuiszorg toegewezen

1x vrijwilligster geworden

gebied

aantal hulpvragers contacten

soort actie

resultaat

Dorp 2

Juni 98

13

informatie

4x vervoer

8x WVG/AWBZ

2x bezoekdienst

1x klussendienst

5x zorg (thuiszorg)

1x leun/zorgabonnement

1x maatschappelijk werk

6x ouderenvoorzieningen

1x WVG afgewezen

2x WVG toegewezen

1x alsnog aanvragen

1x AWBZ afgewezen

1x AWBZ wil niet

1x bezoekdame

1x niets mee gedaan

1x buurmeisje helpt

1x nog niet aan toe

2x ingeschreven verzorgingshuis.

1x alarmering

Zijlwatering 1

Oktober 98

informatie

Totaal 1998

25

52

Aan het grotere aantal totaal verstrekte informatie kan opgemaakt worden dat er meerdere onderwerpen per contact behandeld zijn.

Vervoer
; het gebruik maken van de BIJ-BUS, Abonnee-Taxi en van vrijwilligers voor een bezoek aan het ziekenhuis voor controle bij de specialist.

Bezoekdienst
; een bezoek van een vrijwilliger voor het drinken van een kopje koffie, een gesprek en/of het maken van een wandeling. UVV, Rode Kruis en Zonnebloem.

Klussendienst
; iemand voor kleine klusjes in huis. In beide gevallen betrof dit ouderen met een te hoog inkomen, waardoor er geen gebruik gemaakt kon worden van de Stichting NBA (Niet Beroepsmatig Actieven, voor mensen met een minimum inkomen plus maximaal fl. 200,--).

Zorg;
Thuiszorg; Indicatie zorg door RIO, particuliere Thuiszorg, de Thuiszorgwinkel en de Vereniging Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek, Verpleeg- en verzorgingshuizen.

Ouderenvoorzieningen
; alarmering, pedicure, open eettafel, Tafeltje-Dek-Je, seniorenwoningen, activiteiten, tijdelijke opname, oppasdienst en het Centraal Informatie- Zorgpunt Wassenaar.

Tenslotte worden de ouderen, die daar prijs op stellen, na een half jaar weer benaderd voor een herhalingscontact. 80 Ouderen stellen daar prijs op, (Kerkehout 2 - 21, Dorp 1 - 27 en Dorp 2 - 32). Deze herhalingscontacten hebben geen noemenswaardige veranderingen aangetoond. Over het algemeen gaat het niet slechter en hebben zij op het moment geen hulp nodig. Hieronder volgen enkele uitzonderingen:

Kerkehout 2: 1x opname in een verzorgingshuis, 1x alarmering gekregen, 2x folders opgestuurd en 1x doorverwezen naar de thuiszorg vanwege een operatie. Verder gaat het met iedereen goed.

Dorp 1: 1x folders afgegeven over Thuiszorg Horst en Vlietstreek en de Vereniging Gezondheid Service Rijn-, Duin- en Bollenstreek, 1x was men blij met de Lijntaxi Wassenaar-Voorschoten. Verder geen veranderingen.

Dorp 2 is begin 1999 aan de beurt.


6. EEN AANTAL PRAKTIJKVOORBEELDEN

Casus 1: Mevrouw Pietersdochter, de rollator en Nuts Zorgverzekeringen

Een vrijwilligster rapporteerde n.a.v. een welzijnsbezoek bij mevrouw Pietersdochter aan de SeniorenAdviseur het volgende. Mevrouw had in het begin van het jaar een aanvraag ingediend voor een rollator bij haar ziektekostenverzekeraar in het kader van de AWBZ regeling.

Volgens de regels had de huisarts een medische verklaring opgesteld en opgestuurd naar de Nuts. Na 2 maanden had mevrouw nog steeds niets gehoord over de aanvraag en haar geduld raakte op. Zij had de rollator aangevraagd omdat zij slecht ter been is en hem dringend nodig had. Uiteindelijk heeft zij er zelf maar een aangeschaft. Hiervoor betaalde zij fl 280,--, hetgeen zij toch wel bezwaarlijk vond. Via de ziektekostenverzekering wordt zon rollator voor het grootste deel immers vergoed en, afhankelijk van hoe je verzekerd bent, kost dit hooguit 10% of 20% van de eigen bijdragen (de eigen bijdragen kan fl 100,-- tot fl 200,-- zijn). Mevrouw wilde dit uitgezocht hebben en de SeniorenAdviseur ging aan de slag.

Allereerst belde de SeniorenAdviseur mevrouw Pietersdochter voor nadere informatie en specifieke gegevens van de ziektekostenverzekeraar zoals: het verzekeringsnummer, naam van de ziektekostenverzekeraar en of zij particulier of ziekenfonds verzekerd is. Vervolgens belde zij met de verzekeraar (Nuts). Na een kort introductiegesprek, zoals uitleg geven over de functie van de SeniorenAdviseur. en het Welzijnsproject, kwam het verhaal van mevrouw Pietersdochter op tafel. In eerste instantie deelde men haar mede dat mevrouw gewoon pech heeft. Je mag namelijk niet zelf iets aanschaffen en dat achteraf declareren. Na een onderhandelingsgesprek vond de verzekeraar dit toch een uitzonderingsgeval. De huisarts had een duidelijke medische verklaring opgestuurd maar aan de kant van de verzekeraar was de aanvraag langer opgehouden dan noodzakelijk was. Er werd afgesproken dat mevrouw de rekening mocht opsturen en dat de verzekeraar de kosten aan mevrouw zou vergoeden. Mevrouw zal een contract toegestuurd krijgen, waardoor zij de rollator gratis in bruikleen kan krijgen en de rollator eigendom wordt van de verzekeraar.

De SeniorenAdviseur nam contact op met mevrouw Pietersdochter om haar hiervan op de hoogte te stellen. Dit was naar tevredenheid van mevrouw opgelost.

Na 2 maanden belde de SeniorenAdviseur nogmaals naar mevrouw om te vragen hoe alles nu verlopen was. Zij vertelde dat zij het contract heeft ondertekend en deze terug heeft gestuurd. Zij wist alleen niet of het geld op haar rekening was overgemaakt. Zij zal dit aan haar zoon vragen omdat die de financiën regelt. Als dit niet het geval is zal de SeniorenAdviseur nogmaals bellen met de contactpersoon van de Nuts om het alsnog te regelen. Zij zal hiervan op de hoogte worden gesteld.

Casus 2:
Doorbraak

Na een Welzijnsbezoek kwam een vrijwilligster bij de SeniorenAdviseur met een terugkoppeling van mevrouw Jongkind. Zij heeft problemen met haar dagbesteding en zit nog midden in een rouwverwerking. Zij zou graag weer vrijwilligerswerk willen

doen, maar kan dat op dit moment niet opbrengen. De SeniorenAdviseur maakte

een afspraak met mevrouw Jongkind voor een huisbezoek.

Mevrouw vertelde dat haar man 2 jaar geleden is overleden. Onder het vertellen bleek dat zij dit nog lang niet heeft verwerkt. Zij vertelde daar nog dagelijks verdriet om te hebben. Toch wilde zij op dat moment nog niet aan rouwverwerking denken. Zij wilde liever iets gaan doen in het vrijwilligerswerk, dat zij voorheen ook altijd heeft gedaan. Zij wist alleen niet precies wat te doen en wat tegenwoordig de mogelijkheden zijn in Wassenaar. Verder wilde zij aan heel veel verschillende activiteiten meedoen, zoals; volksdansen, lidmaatschap ouderenbond voor uitstapjes, zondagsoos Rode Kruis, vrijwilligerswerk Open Eettafel etc
.. Na het verhaal van mevrouw aangehoord te hebben, adviseerde de SeniorenAdviseur mevrouw niet alles tegelijk aan te pakken. Men moet ook ruimte en tijd voor zichzelf maken voor verwerking van verdriet, in plaats van zich overal op te storten. Dit was net genoeg voor mevrouw om haar hart uit te storten. Zij vertelde over haar leven met haar man. Alle lief en leed dat zij deelden. Zij was blij dit nu eens aan een ander te kunnen vertellen. Bij de kinderen kon zij dit niet doen omdat mw. Jongkind ze niet lastig wilde vallen. Het liefste wilde zij dat de SeniorenAdviseur vaker bij haar langs zou komen om haar verhaal kwijt te kunnen. Haar werd uitgelegd dat begeleiding in die zin niet tot de functie behoort. Wel werd gewezen op de mogelijkheden van rouwverwerking bij het Algemeen Maatschappelijk Werk. Het AMW organiseert gespreksgroepen voor rouwverwerking. Als mevrouw hier aan toe is zal zij contact met de SeniorAdviseur opnemen. Daarna werden er verschillende mogelijkheden met mevrouw doorgenomen en besproken m.b.t. activiteiten. De SeniorenAdviseur had folders meegenomen, zodat mevrouw ze op een rustig moment nog eens door kon nemen om te kijken wat zij nu eigenlijk graag zou willen gaan doen. Ook kon zij het later met de kinderen overleggen. De SeniorenAdviseur adviseerde mevrouw wel haar persoonlijke activiteiten met kleine stapjes op te bouwen. Dat stond mevrouw wel aan. De meest noodzakelijke dingen zijn als eerste aangepakt. De rest kan mevrouw, tegen de tijd dat zij daaraan toe is, altijd nog een keer met de SeniorenAdviseur bespreken door dan contact met haar op te nemen.

Na 2 maanden ontmoette zij mevrouw op een informatie-ochtend. Mevrouw was zeer enthousiast. Zij was vrijwilligster geworden in het verpleeghuis. Het beviel haar uitstekend. Verder ging het heel goed met mevrouw. Als zij weer hulp nodig heeft, weet zij waar ze terecht kan.

Eind van het jaar belde de SeniorenAdviseur mevrouw om te vragen hoe het ermee gaat. Mevrouw vertelde dat zij nog steeds met groot genoegen haar werk in het verpleeghuis doet. Het enige nadeel is dat zij ook graag in de avonduren zou willen werken. Haar kinderen vinden dat niet verstandig. Zij moet dan met de bus naar huis, maar dat vinden zij te gevaarlijk. Er staan vaak ook opgeschoten jongelui te wachten bij de bushalte. Zij vond dat zelf ook niet zon prettig idee. De SeniorenAdviseur heeft haar aangeraden lid te worden van de BIJ-BUS. Deze stopt voor de deur en zet haar thuis ook weer voor de deur af. Dat vond zij een goed plan. Ze wist niet dat de BIJ-BUS ook s-avonds reed. De folder met informatie om lid te worden zal haar worden toe gestuurd. Na wat doorvragen bleek dat mevrouw ook al een beetje aan rouwverwerking toe was. De SeniorenAdviseur vertelde dat er in maart 1999 door het Algemeen Maatschappelijk Werk een gespreksgroep over rouwverwerking in Wassenaar zal starten. Mevrouw was daar wel blij mee. Afgesproken werd dat zodra de SeniorenAdviseur de folder in huis heeft, zij die direct aan haar zou sturen.

Casus 3:
Aanleunwoning

Ook hier naar aanleiding van een rapportage van een vrijwilligster. Een mevrouw wil graag informatie over aanleunwoningen van de Luciehof (Sophieke Huis). Na het maken van een afspraak voor een huisbezoek heeft de SeniorenAdviseur eerst contact opgenomen met het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan Voorzorg) om te weten te komen of er op dit moment een wachtlijst is en hoe lang die is. Dat varieert namelijk regelmatig. De wachtlijst was op dat moment 10 tot 12 personen. Er werd wel het advies gegeven om zich in te laten schrijven op 2 locaties, dus ook bij de Ridderhof. De Luciehof heeft nl. maar 36 woningen die vol zijn terwijl Ridderhof er 73 heeft. Daar heeft men verhoudingsgewijs eerder kans op een woning die vrij kan komen.

Met deze informatie is de SeniorenAdviseur naar mevrouw gegaan. Tevens had zij wat foldermateriaal meegenomen over de aanleunwoningen van de Luciehof, zodat mevrouw na het bezoek in ieder geval informatie-materiaal heeft om het met haar kinderen te kunnen bespreken. Het advies in deze is dan ook geweest zich eerst aan te melden bij het RIO voor een indicatie en zich vervolgens in te laten schrijven bij de beide verzorgingshuizen voor een aanleunwoning.

Noot: de in de praktijkvoorbeelden genoemde namen zijn om privacy reden gewijzigd in fictieve namen.

7 SLOTOPMERKINGEN en CONCLUSIES

Vragenlijst

De gestructureerde vragenlijst bewijst haar diensten in het verkrijgen van vergelijkbare informatie. Desondanks is het wenselijk om de vragenlijst met een tweetal clusters uit te breiden.

Ten eerste wil de SWOW een aantal vragen over de verhuisbereidheid en woonwensen van ouderen toevoegen, omdat informatie hierover van belang is voor een integraal ouderenbeleid (inclusief huisvesting).

Op de tweede plaats heeft de SWOW het voornemen om een specifieke vragenlijst over eenzaamheid/sociaal isolement op te nemen in de bestaande lijst. In samenwerking met de GGD is een regionale vragenlijst ontwikkeld met een cluster van vragen over isolement. De huidige vragenlijst heeft op dit gebied een te gering onderscheidend vermogen.

Vrijwilligers

Mede dankzij de inzet en vele uren van de vrijwilligers is de SWOW in staat geweest om de ouderen te bezoeken, een woord van dank is hier zeker op zijn plaats.

Door middel van informatie-ochtenden zijn zij nog beter in staat de bezochte ouderen te informeren over de bestaande voorzieningen en mogelijkheden in Wassenaar.

Nieuwe themas zullen in de komende periode aan de orde gesteld worden.

Respons

De respons van ouderen is ten opzichte van 1997 vrijwel gelijk gebleven, ruim eenderde van de ouderen reageert op de uitnodiging. Dit geeft aan dat er onder de ouderen behoefte bestaat om geïnformeerd te worden en dat zij een bezoek op prijs stellen.

Toch blijft de SWOW zich inzetten voor een hogere respons bijvoorbeeld door middel van artikelen in de bondsbladen van de ouderenorganisaties in Wassenaar.

Opmerkelijk zijn de overeenkomsten in de procentuele verhoudingen tussen alle 75-plussers en de respondenten. (Zie Wassenaarse gegevens op blz.11)

Wonen

Hierover is men over het algemeen positief. In de drie bezochte wijken zijn er een aantal woning- en omgevingsgebonden klachten, zoals woningonderhoud en verkeershinder (zie blz. 13). Verder wordt met name in Kerkehout 2 het gebrek aan winkels en straatmeubilair genoemd.

Wel is er behoefte aan kleinere en gelijkvloerse woningen (seniorenwoningen/ appartementen). Deze wens werd door 3 ouderen genoemd. Een oudere vindt de doorstroming naar een verzorgingshuis moeizaam (lange wachttijd).

De vragenlijst wil de SWOW dan ook met expliciete vragen over toekomstige woonwensen en de verhuisbereidheid uitbreiden, zodat er meer informatie beschikbaar komt. De uitkomsten hiervan kunnen een aandachtspunt zijn voor mogelijke toekomstige bouwplannen in de gemeente en een goed doorstromingsbeleid in de huisvesting.

Gezondheid

Van de ouderen beoordeelt 32% de eigen gezondheid matig tot slecht, problemen met lopen, horen en zien worden door resp. 36, 27 en 17 ouderen genoemd. Voorzieningen als uitleen van hulpmiddelen, vervoer en maaltijden aan huis zijn dan

ook noodzakelijk. De BIJ-BUS, een Uitleenmagazijn en de maaltijdvoorziening van de SWOW kunnen hierin voorzien. De SWOW kan samen met andere organisaties bewerkstelligen dat deze en andere voorzieningen worden uitgebreid of verbeterd. Informatie over slechtziendenvoorzieningen blijken hard nodig. Het Centraal Informatie- Zorgpunt Wassenaar, de SeniorenVraagbaak kan in deze behoefte voorzien.

Diverse vormen aan gezondheid gerelateerde hulp krijgen ouderen thuis, reguliere zorg zoals thuiszorg, gezinsverzorging en wijkverpleging, komt bij 39 ouderen voor (41%). Particuliere hulp hebben 35 ouderen zelf geregeld (37%).

Mobiliteit

Eenderde (33) van de bezochte ouderen voelt zich niet zeker in het verkeer en bijna de helft (43) durft niet alleen te reizen, voor het grootste gedeelte gaat het hier om dezelfde ouderen.

De vervoersvoorziening voor ouderen is onmisbaar en 20 (21%) van de bezochte ouderen maakt gebruik van de BIJ-BUS.

Met name het grote aantal ouderen met mobiliteitsproblemen, 36% van de 193 bezochte ouderen heeft problemen met lopen (zie blz. 14.), zal de druk op een aantal voorzieningen zoals de WVG, taxivergoeding, thuiszorg en het ouderenvervoer doen toenemen. Dit gegeven in combinatie met het gebruik van het ouderenvervoer door 19% van de 193 bezochte ouderen rechtvaardigd de veronderstelling: dat indien tussen de 20 en 40 procent van de Wassenaarse 75-plussers een beroep op het ouderenvervoer zou doen, het ledenbestand van de BIJ-BUS fors stijgt en de huidige voorziening tekort schiet. In de nabije toekomst zal dan ook rekening gehouden moeten worden met uitbreiding van deze voorziening.

Een aantal ouderen mist goed openbaar vervoer, zoals treintaxi (1), busverbindingen naar Valkenburg en Voorschoten(4) en naar Bronovo(3).

Inmiddels voorziet de ZWN in de wintermaanden met de Lijntaxi op Voorschoten in een deel van de geconstateerde behoefte.

Mantelzorg en Klussendienst

Ruim 70% heeft hulp van een mantelzorger (familie, vrienden en buren), de groep "vrijwillige" verzorgers zal in de komende tijd informatie en ondersteuning kunnen gebruiken. Mantelzorgers draaien ook vaak op voor kleine klussen in en om het

huis. Een aantal van hen is daartoe niet in staat. Daarnaast geven 23 van de bezochte ouderen aan niemand te hebben voor kleine klusjes in en rondom het huis en 17 zeggen geen idee te hebben waar men voor hulp terecht kan.

De klussendienst van de NBA kan hier uitkomst bieden.

Voor ouderen en mantelzorgers met een inkomen boven het geldende minimum inkomen plus fl 200 zijn er in Wassenaar geen mogelijkheden om kleine klussen te laten doen. De bestaande klussendienst is er alleen voor de minima. Hoewel de klussendienst is uitgebreid blijft het criterium minimum inkomen een probleem voor een aantal ouderen. De SWOW zal in overleg met de NBA bij de gemeente

bepleiten om het bereik (doelgroep) van de klussendienst te vergroten met ouderen en minder validen, zodat deze groep ook in Wassenaar een beroep kan doen op de klussendienst voor de kleine klusjes, waar geen enkele vakman op zit te wachten.

Activiteiten en educatie

Relatief veel ouderen oefenen hun hobby nog uit. Met name activiteiten in groepsverband zijn een probaat middel tegen sociaal isolement. Deelname aan activiteiten dient dan ook gestimuleerd te worden en zeker de gemeente kan voorwaarden scheppen om de organisatie van dergelijke activiteiten te faciliteren.

Met name zijn te noemen ouderen-soos, kaartclubs (diverse organisaties) trefcentrum voor ouderen, buurtverenigingen en dagschool 50+.

Financiële regelingen en voorzieningen

Duidelijk is dat informatie over regelingen en voorzieningen het bereik en gebruik kan vergroten. Goede informatie vergroot ook de eigen keuzemogelijkheden.

Niet verrassend is de constatering dat er een relatie bestaat tussen de woonsituatie, het inkomen en het gebruik van bepaalde voorzieningen zoals bijvoorbeeld huursubsidie.

In de wijken Dorp 1 & 2 is sprake van meer huurwoningen in combinatie met gering inkomen waardoor het gebruik door ouderen van huursubsidie relatief groter is dan in de andere bezochte wijken (zie blz. 21 & 22).

De ouderen vonden dat het Project Welzijnsbezoeken hen op het bestaan van diverse voorzieningen heeft gewezen, waarvan men een aantal voorzieningen en regelingen in het geheel niet kende. Hier ligt een taak voor het Centraal Informatie- Zorgpunt Wassenaar, de SeniorenVraagbaak.

Hulp bij financiën en ingewikkelde formulieren.

Veel van de bezochte ouderen (57) zeggen hulp te hebben of hebben geen hulp nodig (23). In tegenstelling tot de bevindingen in 1997 gaven slechts 5 ouderen te kennen hulp bij administratieve werkzaamheden te wensen. Via het Centraal Informatie- Zorgpunt Wassenaar, de SeniorenVraagbaak wordt op het Open Spreekuur en bij huisbezoeken hulp en assistentie geboden bij het invullen van formulieren. Hulp bij de administratie is nog een witte vlek, hier zou de SWOW een aanbod op kunnen ontwikkelen.

Assistentie

Net als in het eerste jaar van het Project Welzijnsbezoeken aan Ouderen heeft de SeniorenAdviseur ook in 1998 een kwart van de bezochte ouderen geassisteerd en hulp geboden bij het aanvragen van voorzieningen e.d.

Dit zou kunnen betekenen dat bij zon 10% van de Wassenaarse ouderen boven de 75 jaar een of andere vorm van hulp en/of assistentie welkom is.

Waardering

Het project wordt door de bezochte ouderen als zeer positief ervaren. De informatie die als het ware thuis gebracht wordt, ervaart men als zeer nuttig. Men geeft ook aan nu te weten waar men met vragen terecht kan en geïnformeerd te zijn als de gezondheid achteruit gaat en hulp geboden is.

BIJLAGE 1: Aangeschreven gebieden/wijken

WIJK 1 OOSTDORP april 1997

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

2633 Zonneveld 12 0803 Hallekensstraat 11

1636 Pieter Maritsstraat 2 1852 Rozensteinstraat 9

0240 Bloemluststraat 14 1945 Schulpstraat 5

1949 Willibrordusstraat 0 0272 Broekweg 2

1105 Kasstraat 5 1313 Dr. Mansveltkade 7

1627 P. Krugerstraat 7 1235 Dr. Leijdsstraat 4

0256 Bothaplein 10 0330 Ch. de Wettstraat 4

2209 Verl. Hoge Klei 0 0858 Hoge Klei 0

__

Totaal 92

WIJK 2 KIEVIET mei 1997

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

1177 Koninginneweg 3 0564 Emmalaan 0

2360 Wilhelminalaan 0 2366 Wilhelminaplein 1

2282 Vijverweg 8 1681 Prins Hendriklaan 0

1480 Nassaulaan 7 1549 Oranjelaan 2

0780 Gr. Haesebroekseweg 18 2371 Willem III laan 1

2311 Waldeck Pyrmontlaan 6 1084 Julianaweg 1

0220 Berkenlaan 1 1144 Kievitslaan 4

1958 Sophialaan 1 2344 Weteringlaan 0

0480 Duinweg 2 0475 Duinvoetlaan 5

0925 Iepenlaan 0 1676 Pr. Frederiklaan 6

1332 Mecklenburglaan 2 1182 Konijnenlaan 18

1352 Meijendelseweg 1 1954 Slingerweg 4

0495 Dwarsweg 3 0460 Duinlustweg 4

0455 Doornweg 2

___

Totaal 100

WIJK 3 KERKEHOUT 1 juni 1997

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

1260 Louisestraat 14 0156 Albertinestraat 8

1326 Mariastraat 3 1060 Johannastraat 1

0142 Adrianastraat 2 1012 Jacobastraat 0

0320 Charlottestraat 6 1127 Kerkehout 15

0410 Daniel Ruysstraat 7 0438 Dr. Praagstraat 3

2394 Woutersstraat 0 2382 Wittelaan 2

1631 Persijnlaan 3 0248 Van Bommellaan 3

1155 Klein Persijnlaan 1 1890 Rijksstraatweg 34

___

Totaal 102

Wijk 4 KERKEHOUT 2 (Zomerland) januari 98

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

1815 Raaphorstlaan 139 1212 Laan van Pluymestein 2

0149 van Agatastraat 0 1948 van Sillevoltstraat 2

1555 Laan van Oud Clingendael 1 0532 Eikenlaan 26

0516 Eikenhorstlaan 1 0876 Horstlaan 0

___

Totaal 171

WIJK 5 Dorp 1 maart 98

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

1245 v. Limburg Stirumstraat 25 0490 v.d. Duyn v. Maasdamstraat 31

1225 Lange Kerkdam 16 0885 Hugo d. Grootstraat 7

0868 Hogerbeetsstraat 5 0184 Anthonie Duyckplein 1

1036 Johan d. Wittstraat 4 1516 v. Oldenbarn weg 11

___

Totaal 100

WIJK 6 Dorp 2 juni 98

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

1990 Storm v. s Gravensandeweg 32 0465 Duinrelweg 2

0224 Berkheistraat 2 1133 Kerkhoflaan 0

1490 Nieuw Rijksdorp 12 1922 Schoolstraat 8

0710 Gang 3 0121 Achterweg 7

0114 Achter d. Luifelbaan 0 1265 Luifelbaan 8

1626 Pastoriepad 4 0861 v. Hogedorpstraat 5

1230 Langstraat 6 2062 Tuinpad 9

0445 Dominés laantje 0 1378 Molenstraat 1

___

Totaal 98

WIJK 7 ZIJLWATERING 1 oktober 98

Code
Straat Aantal Code Straat Aantal

1533 Oostdorperweg 39 1867 Rozeveldlaan 18

0450 Donker Curtiusstraat 16 0296 Bijdorpstraat 1

0548 Eikensteinstraat 13 0830 s Heerenbergstraat 9

1658 Poolshof 2

___

Totaal 98

BIJLAGE 2. Vragenlijst

ALGEMENE GEGEVENS
Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

Lijstnummer/cliënt: _________________________

Wijk/buurt nr.: _________________________

Interview door:____________________________________________

Datum: __________________________________

Tijdsduur gesprek: _______ uur _____ minuten

Teruggerapporteerd aan:__________________________________

Datum: __________________________________


__


1. Naam: _______________________________________________


2. Adres: Straat________________________________________________

Postcode _________ Tel.nr.: ____________________________

Indien gewenst hoeven naam en adres niet te worden ingevuld.

Verdere gegevens blijven anoniem.


3. Leeftijd (geboortedatum): _______________________


4. Geslacht: Man/Vrouw

5a. Burgerlijke status: Weduwe/Weduwnaar/Gehuwd/Ongehuwd/Gescheiden

Leef/Woonsituatie: Alleenwonend/Samenwonend

(Doorhalen wat niet van toepassing is)

5b. Nationaliteit _________________________________________________

WONEN Vragenlijst Welzijnsbezoek


__


6. Soort woning:

Eengezinswoning O ----- O

Aanleunwoning O Bovenwoning/Flat met lift O

Seniorenwoning O Bovenwoning/Flat zonder lift O


7. Koop/huur: Huurwoning O

Koopwoning O


8. Wijze van wonen:

Alleen O Sinds ______________________

Met partner O

Met familie O Met wie ______________________

Anders O Met wie ______________________


9. Hoe lang woont u hier: __________________________________________

10. Wat betreft uw woning:

a. Woont u hier naar uw genoegen: Ja O Neen O

b. Zo neen: wat zijn dan uw problemen ? ______________________________

c. Heeft u al eens geprobeerd iets

aan die problemen te doen: Ja O Neen O

11. Wat betreft uw woonomgeving:

a. Woont u hier naar uw genoegen: Ja O Neen O

b. Zo neen: wat zijn dan uw problemen ? ______________________________

c. Heeft u al eens geprobeerd iets

aan die problemen te doen: Ja O Neen O

12. Weet u waar u eventueel terecht kunt met

vragen op het gebied van wonen: Ja O Neen O


__

(Alleen indien van toepassing:)

U hebt aangegeven dat u problemen ervaart m.b.t. wonen. Vindt u het goed, dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar dan later nog eens met u contact op te nemen of bij u op bezoek te komen. U kunt dan met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden:

Ja O Neen O

GEZONDHEID Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

13a. Hoe zou u zelf uw gezondheid omschrijven

prima O goed O matig O slecht O

13b. Zijn er problemen met:

zien O horen O lopen O geheugen O

13c. Wanneer u daar problemen mee hebt, heeft u wel eens geprobeerd hiervoor hulp-

middelen te krijgen:

ja O neen O

13d. Weet u waar u terecht kunt met vragen op het gebied van gezondheid en/of

hulpmiddelen:

ja O neen O

14a. Wie is uw huisarts:


14b. Hoe zou u het contact met uw huisarts omschrijven:

prima O goed O matig O slecht O


__

(Alleen indien van toepassing:)

U hebt aangegeven dat u problemen ervaart m.b.t. uw gezondheid. Vindt u het goed, dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar dan later nog eens met u contact op te nemen of bij u op bezoek te komen. U kunt dan met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden:

Ja O Neen O

MOBILITEIT Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

15. Komt u nog regelmatig buiten de deur: Ja O Neen O

Zo neen, waarom niet:

(Wat zijn de belemmeringen) _ _____________________________

16. Heeft u een eigen passend vervoermiddel: Ja O Neen O

Zo ja, welk: ______________________________

17. Voelt u zich onzeker in het verkeer: Ja O Neen O

18. Als u ergens naar toe gaat, hoe gaat u dan:

Eigen vervoer Ja O Neen O

Openbaar vervoer Ja O Neen O

Trein/Bus: Ja O Neen O

Ouderenvervoer Ja O Neen O

Taxi: Ja O Neen O

19. Is er een bus-/treinhalte bij u in de buurt: Ja O Neen O

20. Kunt u alleen reizen: Ja O Neen O

21. Durft u te reizen of uit te gaan: Ja O Neen O

Zo neen, waarom niet: ______________________________

22. Weet u waar u terecht kunt met vragen

op het gebied van mobiliteit: Ja O Neen O


__

(Alleen indien van toepassing:)

U hebt aangegeven dat u problemen ervaart m.b.t. mobiliteit. Vindt u het goed, dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar dan later nog eens met u contact op te nemen of bij u op bezoek te komen. U kunt dan met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden:

Ja O Neen O

HULP- EN DIENSTVERLENING Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

23. Hebt u hulp: Ja O Neen O

Zo ja, van wie:

Gezinsverzorging O

Wijkverpleging O

Particuliere hulp O

Anderen O nl. __________________________________

24. Vindt u deze hulp voldoende: Ja O Neen O

Zo neen, wat is het probleem: __________________________________

25. Maakt u gebruik van:

Tafeltje dek je Ja O Neen O

Alarmering Ja O Neen O

Open eettafel Ja O Neen O

Pedicure Ja O Neen O

Telefooncirkel Ja O Neen O

Dagverzorging Ja O Neen O

Een bezoekdienst Ja O Neen O

Leunabonnement Ja O Neen O

Zorggarantiepakket Ja O Neen O

25b Wat vind u van deze voorzieningen?
__________________________________

25c. Zoudt u meer van één van deze

voorzieningen willen weten: Ja O Neen O

Zo ja, welke: __________________________________

26a. Kunt u zelf boodschappen doen: Ja O Neen O

Zo neen: heeft u iemand die dat

voor u kan doen: Ja O Neen O

Zo ja, wie: __________________________________

26b. Zijn de winkels op loopafstand: Ja O Neen O

27. Hebt u iemand die iets voor u kan repareren als

iets stuk is of klusjes in en om huis/de tuin voor

u kan doen: Ja O Neen O

HULP- EN DIENSTVERLENING Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

28. Weet u waar u terecht kunt met vragen op het gebied van hulpverlening:

Ja O Neen O


__

(Alleen indien van toepassing:)

U hebt aangegeven dat u problemen ervaart m.b.t. de hulpverlening. Vindt u het goed, dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar dan later nog eens met u contact op te nemen of bij u op bezoek te komen. U kunt dan met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden:

Ja O Neen O

TIJDSBESTEDING en CONTACTEN
Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

29. Heeft u kinderen: Ja O Neen O

Zo ja, hoeveel: _____________

Woonachtig in/vlakbij Wassenaar O______________________________

Buiten Wassenaar O______________________________

Ziet u uw kinderen:

Is dat: Regelmatig O Zelden O Nooit O

Komen uw kinderen bij u thuis:

Is dat: Regelmatig O Zelden O Nooit O

Gaat u naar hen toe:

Is dat: Regelmatig O Zelden O Nooit O

Vindt u dit contact voldoende: Ja O Neen O

30. Heeft u regelmatig contact met andere familieleden en/of vrienden/kennissen:

Ja O Neen O

Zo ja, met wie vooral: __________________________________________

Komen zij bij u thuis:

Is dat: Regelmatig O Zelden O Nooit O

Gaat u naar hen toe:

Is dat: Regelmatig O Zelden O Nooit O

31. Heeft u regelmatig contact met uw buren: Ja O Neen O

Zou u het merken als uw buurman/buurvrouw

een paar dagen niet thuis is: Ja O Neen O

En andersom: zou hij/zij het merken als

u een paar dagen niet thuis bent: Ja O Neen O

Gaat u naar hen toe: Regelmatig O Zelden O Nooit O

Komen zij bij u thuis: Regelmatig O Zelden O Nooit O

32. Hebt u iemand met wie u goed kunt praten:

Ja O Neen O

Zo ja, wie: __________________________________________

33. Heeft u hobbys Ja O Neen .O

Zo ja, welke hobbys: __________________________________________

Kunt u die hobbys goed

uitvoeren Ja O Neen O

Zo neen, hoe komt dat: ___________________________________________

TIJDSBESTEDING en CONTACTEN
Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

34. Gaat u nog wel eens ergens anders heen:


* Naar de kerk: Ja O Neen O
Hebt u daar steun aan: Ja O Neen O
Komen er wel eens mensen van
de kerk bij u thuis: Ja O Neen O

* Naar een soos voor ouderen: Ja O Neen O
* Naar andere activiteiten: Ja O Neen O Zo ja, welke: ______________________

* Gaat u wel eens winkelen: Ja O Neen O Zo neen, waarom niet: ______________________ 34a. Bent u lid van een Ouderenbond: Ja O Neen O Zo ja, welke: ______________________
35. Wanneer u ergens heen gaat, gaat u dan over het algemeen: Alleen O Met iemand anders O
35a. Heeft u wel eens hulp van een vrijwilliger: Ja O Neen O
35b. Zo neen, heeft u wel eens behoefte aan hulp van een vrijwilliger:
Ja O Neen O
Zo ja, voor welke hulp:


36a. Vindt u dat u voldoende mensen ziet:
Ja O Neen O
36b. Bent u over het algemeen tevreden over uw contacten: Ja O Neen O
36c. Zo neen, kunt u zelf aangeven wat u zelf zou willen?
37. Weet u waar u terecht kunt met vragen op het gebied van tijdsbesteding en
contacten: Ja O Neen O

(Alleen indien van toepassing:)

U hebt aangegeven dat u vaker ergens heen wilt gaan. U hebt als reden opgegeven:


* geen vervoer O


* kent niemand O


* weet niet wat er zoal is O


* te duur O


* anders: _____________________________

Vindt u het goed, dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar dan later nog eens met u contact op te nemen of bij u op bezoek te komen. U kunt dan met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden:

Ja O Neen O

FINANCIËN
Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

38. Kunt u zich financieel redden: Ja O Neen O

Ja, maar:______________________________________________

Zo neen: kunt u daar een reden voor geven:___________________________ _______

39. Hoe hoog is uw maandelijks besteedbaar (netto) inkomen ongeveer:

onder de fl. 1.800,-- / tussen de fl. 1.800,-- en fl. 3.000,-- / boven de fl. 3.000,--

40a. Kent u één of meer van de volgende financiële regelingen, die een aanvulling

kunnen zijn op het inkomen van ouderen:


* Pas 65: Ja O Neen O


* Huursubsidie: Ja O Neen O


* Kortingen op gemeentebelastingen: Ja O Neen O


* Wet Voorz. Gehandicapten (WVG): Ja O Neen O


* Taxikostenvergoeding: Ja O Neen O


* Algemene bijstandswet: Ja O Neen O


* Bijzondere bijstand: Ja O Neen O

40b. Maakt u gebruik van één of meer van de volgende financiële regelingen, die een

aanvulling kunnen zijn op het inkomen van ouderen:


* Pas 65: Ja O Neen O


* Huursubsidie: Ja O Neen O


* Kortingen op gemeentebelastingen: Ja O Neen O


* Wet Voorz. Gehandicapten (WVG): Ja O Neen O


* Taxikostenvergoeding: Ja O Neen O


* Algemene bijstandswet: Ja O Neen O


* Bijzondere bijstand Ja O Neen O

Vraag 41 wordt alleen gesteld indien deze van toepassing is, d.w.z. als betrokkene eerder in het gesprek te kennen heeft gegeven niet uit te komen met het inkomen.

41. Net zei u dat u zich financieel niet goed kunt redden. U maakt ook geen gebruik van een financiële regeling, waarvoor u misschien wel in aanmerking zou kunnen komen.
Waarom niet:
Welke
regeling(en)__________________________________________________ Weet niet van het bestaan af O
Weet niet hoe je ze moet aanvragen O
Wil er geen gebruik van maken O
Denkt er niet voor in aanmerking te komen O Wel geprobeerd, maar komt niet in aanmerking O Anders:___________________________________________________________ 42. Heeft u hulp bij:

* Het regelen van uw financiën: Ja O Neen O
* Het invullen van uw formulieren: Ja O Neen O Zo neen, heeft u daar dan hulp bij nodig: Ja O Neen O 43. Weet u waar u terecht kunt met vragen
op het gebied van uw financiën: Ja O Neen O

FINANCIËN
Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

(Alleen indien van toepassing:)

U hebt aangegeven dat u problemen ervaart m.b.t. uw financiën. Vindt u het goed, dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar dan later nog eens met u contact op te nemen of bij u op bezoek te komen. U kunt dan met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden:

Ja O Neen O

AFRONDING en INFORMATIE
Vragenlijst Welzijnsbezoek


__

Dit blad is bedoeld om enkele gegevens vast te leggen in verband met het verder verlenen van hulp of om vervolgcontacten te registreren.

De "afspraken" onder I en II kunnen samen met de bezochte oudere ingevuld worden of naderhand, wanneer bij de verschillende onderwerpen al "afspraken" gemaakt zijn.


__


1. Naam:____________________________________________________________


2. Adres:____________________________________________________________

Postcode ____________ tel. nr. _________________


3. Leeftijd (geboortedatum): __________________


4. Geslacht: Man/Vrouw


5. Burgerlijke status: Weduwe/Weduwnaar/Gehuwd/Ongehuwd/Gescheiden

(doorhalen wat niet van toepassing is)


6. Leef/woonsituatie: Alleenwonend/Samenwonend

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Tenslotte: Er zijn nogal wat zaken gepasseerd in dit gesprek.

(Alleen indien van toepassing:)

I. U hebt aangegeven dat u problemen ervaart m.b.t.:

Wonen O ja O neen

Gezondheid O ja O neen

Mobiliteit O ja O neen

Financiën O ja O neen

Hulpverlening O ja O neen

Contacten O ja O neen

II. U hebt aangegeven, dat u vaker ergens heen wilt gaan. U hebt als reden opgegeven dat dit niet gaat:

Geen vervoer O

Kent niemand O

Weet niet wat er zoal is O

Te duur O

Anders: ____________________________________________

III. U hebt aangegeven dat u het goed vindt dat wij deze zaken doorspreken met één van onze beroepskrachten. We vragen hem of haar zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Dan kunt u met hem of haar kijken of er een oplossing gevonden kan worden. O ja O neen


______

IV. Zo nodig (bijv. als er overal "neen" is ingevuld) vragen: Op dit moment heeft u gelukkig geen problemen. Mochten er zich in de toekomst problemen voordoen op één van genoemde gebieden, weet u dan waar u terecht kunt voor vragen op dat gebied? O ja O neen

V. Mist u bepaalde diensten in Wassenaar? Ja O Neen O

Zo ja, waaraan denkt u dan?
_____________________________________________

_____________________________________________

Had u graag nog over iets anders willen praten, iets aanvullen of toevoegen aan

onsgesprek: Ja O Neen O

Zo ja, wat: _______________________________________________________


Hoe vond u het dat het Ouderenwerk zelf initiatief genomen heeft om bij u op bezoek te komen zonder dat u er zelf om gevraagd heeft:


VI. Achterlaten Wegwijzer
Er bestaat een Ouderengids in Wassenaar. In deze Ouderengids zijn veel voor ouderen belangrijke adressen te vinden. Kent u deze wegwijzer en/of beschikt u erover: Ja O Neen O
Zo neen, dan kunt u er een van ons krijgen. VII. Achterlaten ander informatiemateriaal
(Wanneer dit van toepassing is)
Gaat u er mee akkoord dat wij wat informatiemateriaal bij u achterlaten. U kunt het een en ander nog eens rustig doorlezen. Mocht u er behoefte aan hebben, dan kunt u altijd met ons contact opnemen.
Ja O Neen O
Zo ja welk informatiemateriaal


VII Herhaald contact (huisbezoek)
(Wanneer mijnheer of mevrouw aangeven op dit moment geen hulp nodig te hebben)
Zoudt u het op prijs stellen wanneer we u over een half jaar bijvoorbeeld nog eens bellen om te vragen hoe de zaken er voor staan en als er dan iets veranderd is in uw situatie om nog eens op bezoek te komen:
Ja O Neen O
VIIII. Opmerkingen


Hartelijk dank voor uw medewerking en tot ziens.

BIJLAGE 3. Afgegeven Informatiemateriaal

De vrijwilligers hebben de volgende folders aan de ouderen uitgereikt:

Folders / Brochures Kerkehout 2 Dorp 1 Dorp 2


- Ouderengids 9 3 12


- Centraal Informatie- Zorgpunt 7 20 31


- Nuttige Diensten (tel. nummers)18 21 31


- BIJ-BUS 3 5 2


- Alarmering 3 1 3


- Maaltijden 0 1 4


- Horst & Vliet,

Rijn-, Duin- & Bollenstreek 3 2 0


- Telefooncirkel(Rode Kruis) 0 0 0


- Verzorgingshuis 0 0 1


- Dagverzorging 1 0 0


- Leun/zorgabonnement 0 5 2


- Rode Kruis 1 2 1


- WVG 6 3 6


- Huursubsidie 0 1 1


- Gemeentelijke financiën*) - - 10


- NBA 0 0 2


- Welkom in Wassenaar 0 0 4


*) In Juli 1998 verschenen

BIJLAGE 4. Brief aan ouderen (SWOW)

Aan de inwoners van Wassenaar van 75 jaar en ouder

Wassenaar : januari 1999

Kenmerk : 230/NLgb/Z86

Onderwerp : Project Welzijnsbezoek Ouderen

Bijlagen : Antwoordformulier + enveloppe

Geachte mijnheer/mevrouw,

In april 1997 zijn wij in Wassenaar gestart met het project Welzijnsbezoek aan Ouderen. Dit initiatief van de Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar (SWOW) wordt door diverse organisaties en de gemeente ondersteund.

Middels deze brief willen wij u hierover het één en ander vertellen. U wordt in de gelegenheid gesteld om een bezoek van één van onze medewerk(st)ers te ontvangen. Gedurende het bezoek willen wij u informeren en enkele vragen stellen over allerhande voorzieningen voor ouderen op het gebied van gezondheidszorg, wonen, tijdbesteding en contacten, hulp- en dienstverlening, financiën en vervoer.

Het mes snijdt zo aan twee kanten: u krijgt van ons informatie over voorzieningen en eventuele hulp en wij krijgen op deze wijze een goed beeld van uw wensen.

Wij zouden het prettig vinden een keer bij u langs te komen om uw mening en wensen te horen. Als u zon bezoek op prijs stelt, horen wij dat graag van u. U kunt dit op twee manieren kenbaar maken. 1 Door gebruik te maken van het antwoordformulier met gratis retourenveloppe (een postzegel plakken is niet nodig). 2 Door u telefonisch aan te melden bij de Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar
(SWOW), telefoonnummer 511 7576.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw H. Spaaij, ouderenadviseur van onze Stichting.

In de hoop op een spoedige reactie van uw kant, verblijven wij,

Met vriendelijke groeten,

Stichting Welzijn Ouderen Wassenaar

N.M. Lausberg, directeur

BIJLAGE 4. Brief aan ouderen (Gemeente Wassenaar)


4.10.Gewenste diensten in Wassenaar

Mist u bepaalde diensten in Wassenaar?

Op de vraag welke diensten mist u in Wassenaar werden de volgende antwoorden gegeven.

In Kerkrhout 2 mist men 1x treintaxi, 2x winkels, 1x bankje, 3x is het een moeizame regeling met de BijBus in Kerkehout, 1x heeft men moeite met de doorstroming naar een Verzorgingshuis en 1x een klacht over te weinig invalide parkeerplaatsen Huize Willibrord

In Dorp 1 mist men 4x busverbinding met Valkenburg en Voorschoten, 2x is het een moeilijke busverbinding naar de kerk in Wassenaar, 2x is het jammer dat de uitleen thuiszorg weg is uit Wassenaar en 1x niet voldoende parkeerruimte in de straat.

In Dorp 2 mist men 1x een bankje, 3x vervoer naar Bronovo heel moeilijk, 1x klusjesman, 1x rotzooi abris en prullenbakken, 1x particuliere opvang hond en 1x een vertrouwensarts.

Wilt u nog iets toevoegen.

Op de vraag "wilt u nog over iets praten, iets aanvullen of toevoegen aan dit gesprek" kwamen de volgende antwoorden:

In Kerkrhout 2 vond men 1x er moet meer aandacht zijn voor de bouw van het Johannahuis.

In Dorp 1 wilde men 1x taxikostenvergoeding (WVG) voor echtgenoot

In Dorp 2 wilde men 1x meer weten over taxikostenvergoeding (WVG),1x weinig mogelijkheden voor de middenklasser met eigen huis die kleiner wil gaan wonen, 1x winkels in de Langstraat zijn praktisch onbereikbaar voor ouderen die moeilijk lopen door afsluiting kruispunt Langstraat/Kerkstraat, 2x behoefte aan betaalbare appartementen bij het ouder worden 1x jammer dat er geen uitstapjes meer zijn met de BIJ-BUS (theehuis de Horsten, boerderij Meyendell, Scheveningen etc.), 1x blij met informatie van de vrijwilligster en 1x bejaard echtpaar moet samen in een verpleeghuis kunnen wonen.

Deel: ' Eerste bevindingen Welzijnsbezoeken aan ouderen Wassenaar '
Lees ook