ABVAKABO FNV

Eerste CAO voor GGZ

Zoetermeer, 30 juni 1999

Vannacht hebben vakbonden en werkgevers in de sector Geestelijke Gezondheidszorg een principe-akkoord bereikt over de eerste CAO-GGZ . De CAO geldt voor de ruim 57.000 werk-nemers in de geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, RIAGG's en RIBW). In het akkoord zijn afspraken gemaakt over loon, verbetering van arbeidsomstandigheden, ver-laging van ziekteverzuim, aanpak van werkdruk en de invoering van het nieuwe systeem van functiewaardering (FWG 3.0).
Over de vergoeding van crisisdiensten is afgesproken dat gedurende de looptijd van de CAO op te lossen. Wel zijn nu al enige overgangsafspraken gemaakt, die verbeteringen inhouden. De bonden ABVAKABO FNV, CFO/SBG, NU'91 en FHZ en de werkgevers (GGZ Nederland) zijn tevreden over het resultaat en leggen het akkoord met een positief advies voor aan hun achterban.

Hoofdlijnen akkoord


* De CAO heeft een looptijd van 23 maanden: april 1999 - maart 2001.


* Loon

- 3% structureel per 1 juni 1999;

- 2% structureel per 1 juni 2000;

- 0,25% structurele verhoging van de eindejaarsuitkering tot 1% (was 0,75%) in december 1999;

- 1% eenmalig in december 2000.
In de CAO wordt de mogelijkheid geboden dat (een deel van) de eindejaarsuitkering wordt aan-gewend in een op instellingsniveau overeen te komen premie-spaarregeling.


* Ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in de GGZ ligt aanzienlijk boven het landelijk gemiddelde en er is nog steeds sprake van een stijgende tendens. De instellingen (werkgever en ondernemingsraad) zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden op de werkplek en het voor-komen van (langdurig) ziekteverzuim. CAO-partijen hebben nu een protocol opgesteld waarin dringende aanbevelingen zijn opgenomen voor goede beleid in de instellingen rond verlaging ziekteverzuim, verbetering van arbeidsomstandigheden en vermindering van werkdruk. Ook zullen partijen op landelijk niveau initiatieven nemen om het instellingsbeleid te ondersteunen.


* Modernisering van arbeidsduur en werktijden Door de toenemende behoefte en dreigende tekorten aan personeel in de GGZ en de behoefte om werknemers een grotere zeggenschap bij de invulling van hun arbeidstijd te geven, wordt een grotere variatie in de gemiddelde werkweek mogelijk. Ook wordt het mogelijk om voor langdurigere verlofvormen te sparen. De gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week blijft door deze maatregelen onaangetast.


* Functiewaardering Gezondheidszorg 3.0
Het nieuwe functiewaarderingssysteem (FWG 3.0) wordt ingevoerd per 1 januari 2000, mede in verband met het nog niet beschikbaar zijn van functiemateriaal voor functies met name bij de RIAGG's en RIBW.


* Vergoeding crisisdienst
De vergoeding voor crisisdiensten, die nog in de CAO-Ziekenhuiswezen toe stand is gekomen, staat ter discussie:

- de afbouwregeling van april 1996 betekent voor individuele werknemers een forse achter-uitgang;

- er zijn grote verschillen in vormgeving van crisisdiensten in het hele land;
er is weinig samenhang tussen regelingen voor crisisdiensten, bereikbaarheids-, consigna-tie- en aanwezigheidsdiensten;
- er is nog geen inzicht in de effecten van de invoering FWG 3.0 voor de functies met taken in de crisisdienst.
In de nieuwe CAO zijn daarom de volgende afspraken gemaakt:
- de lopende overgangsregeling is sterk verbeterd;
- er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe, verbeterde vergoedingsregeling;

- op korte termijn wordt een nieuwe regeling verder uitgewerkt.
-

* Faciliteiten OR en vakbondsconsulenten

- De OR heeft aanspraak op ambtelijke ondersteuning van tenminste twee uur per week per OR-zetel;

- Instellingen met 1500 of meer werknemers verlenen tenminste acht uur per week vrijstelling voor vakbondsconsulenten.


* De werkgever ontwerpt in overleg met de OR adequate opvang voor medewerkers die bij de uitoefening van hun functie traumatische ervaringen hebben gehad.


* Diversen

- Er komt een studie naar decentrale arbeidsvoorwaardenvorming
- Er komt een studie naar leeftijdsbewust personeelsbeleid.
- De werkgever kan voor bepaalde groepen leerling-verpleegkundigen voor de duur van hun opleidingsperiode een hoger salaris overeenkomen als er sprake is van arbeidsmarktknelpun-ten voor die functie.


Deel: ' Eerste CAO voor Geestelijke Gezondheidszorg '
Lees ook