ABVAKABO FNV

PERSBERICHT ABVAKABO FNV - CFO/SBG - FHZ

Zoetermeer, 3 juni 1999

EERSTE CAO VOOR ZIEKENHUIZEN IS EEN FEIT

In de ochtend van 3 juni is een onderhandelaarsakkoord voor de eerste CAO voor de ziekenhuizen overeengekomen.

De CAO geldt voor de 155.000 werknemers in de ziekenhuizen.

Er is een CAO tot stand gebracht met een goede, concurrerende loonsverhoging, afspraken over vermindering van werkdruk en ziekteverzuim, modernisering van arbeidstijden en invoering van het nieuwe functiewaarderingssysteem.

Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat er geen akkoord mogelijk was.

Pas nadat de werkgevers (NVZ) hun verslechteringsvoorstellen allemaal van tafel hadden gehaald, kon er reëel onderhandeld worden. Enkele van die verslechteringsvoorstellen: invoering van twee onbetaalde wachtdagen bij iedere ziektemelding, afschaffen periodieke verhogingen, afschaffen 55+-regeling, verslechtering overwerkregeling, verbod op nevenfuncties, vermindering vakantieverlof en bepaalde groepen werknemers moeten meer gaan werken dan 36 uur per week.

Deze voorstellen waren voor de vakbonden onbespreekbaar. Ook in de ziekenhuizen nam de laatste weken de onrust over de werkgeversvoorstellen toe. De actiecomités waren al opgericht en in veel ziekenhuizen zijn personeelsbijeenkomsten geweest. De werkgevers hebben deze voorstellen uiteindelijk teruggenomen. Toen was de weg vrij om te gaan onderhandelen over de wezenlijke problemen in de sector.

De vakbonden ABVAKABO FNV, CFO/SBG en FHZ, zijn tevreden met het resultaat en leggen het akkoord met een positief advies voor aan de leden.

Hoofdlijnen akkoord


* Looptijd CAO-akkoord 23 maanden: 1 april 1999 tot 1 maart 2001.


* De structurele loonsverhoging is:


- 3,0 % per 1 juni 1999


- 0,25 % verhoging eindejaarsuitkering in december 1999


- 2,0 % per 1 juni 2000

De eindejaarsuitkering is met ingang van 1999 structureel 1% (was 0,75%) en wordt in december 2000 uiteraard weer uitbetaald.

Per 1 januari 2001 wordt een eenmalige uitkering van 1,0 % uitbetaald. Deze eenmalige werkt eveneens door naar de postactieven,


* Werkdruk en ziekteverzuim

Vakorganisaties en werkgevers zijn een protocol overeengekomen waarin een richtinggevende aanpak is opgenomen om de problemen rond werkdruk en ziekteverzuim aan te pakken.

Er is speciale aandacht voor werkdruk, agressie en geweld. Daarnaast worden andere instrumenten aanbevolen, zoals de verzuimmonitor, een werkdrukmeter en een verbeterde ziekmeldingsprocedure. Ook wordt aandacht gevraagd voor een betere ondersteuning die Arbo-diensten moeten bieden en de kwaliteit van hun dienstverlening.

Daarnaast wordt aanbevolen dat werkgevers en ondernemingsraden kwantitatieve normen en doelstellingen vaststellen voor verzuim op verschillende niveaus in de instellingen.

Het protocol heeft de vorm van een aanbeveling aan werkgevers en ondernemingsraden, die ondersteuning bij de uitvoering zullen krijgen van CAO-partijen.


* Modernisering arbeidstijden

Er komt een grotere variatie in de lengte van de werkweek. De gemiddelde arbeidsduur van 36 uur per week blijft door deze maatregelen onaangetast. Er zijn twee afspraken gemaakt:


1. De normwerkweek van 36 uur kan over een periode van een half jaar gevarieerd worden: minimaal 32 uur en maximaal 40 uur per week. De variatie in werktijden moet wel worden ingeroosterd. De werkgever heeft de keuze om al dan niet gebruik te maken van deze regeling. Vooraf moet advies worden gevraagd aan de OR. En de OR moet instemmen met de uitvoeringsregeling.


2. Tijdsparen.

Werknemers krijgen individueel de mogelijkheid om in overleg met de werkgever verlof te sparen door tijdelijk meer te werken. De maximale omvang van deze spaarmogelijkheid is vier uur per week. Er kan gespaard worden voor betaalde vormen van educatief verlof, zorgverlof, ouderschapsverlof of verlof voorafgaand aan het flexibel pensioen.


* Functiewaardering (FWG 3.0)

Het nieuwe systeem van functiewaardering wordt nu ook voor de ziekenhuizen ingevoerd. In andere sectoren van de zorg was er al een akkoord. De ziekenhuizen hebben nu ook ingestemd. Voor werknemers met bezwaren die niet intern worden opgelost, komt er een landelijke beroepscommissie die zwaarwegend advies uitbrengt.


* Er komen ruimere faciliteiten voor OR-leden en vakbondsconsulenten.


* De CAO Sociale Begeleiding (regelt afspraken en rechten bij fusies en reorganisaties) is verlengd en heeft dezelfde looptijd als de CAO voor de Ziekenhuizen.


* Er worden de komende CAO-periode enkele studies gestart, namelijk over beloning en inconveniënten, leeftijdsbewust personeelsbeleid en de indeling en vereenvoudiging van de CAO.

Deel: ' Eerste cao voor ziekenhuizen een feit '
Lees ook