ministerie van economische zaken - persbericht 192 datum: 15-11-1999

eerste energierapport naar tweede kamer

minister jorritsma wil onderzoeken of het mogelijk is om de liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt te versnellen, waardoor alle afnemers uiterlijk in 2003 een eigen energieleverancier kunnen kiezen. om de vraag naar en het aanbod van duurzame energie te stimuleren wil de minister ook deze markt versneld vrijmaken. de minister gaat het aanbod van windenergie zonodig wettelijk regelen.
dit staat in het eerste energierapport dat de minister van economische zaken vandaag naar de tweede kamer heeft gestuurd. het energierapport geeft aan wat de ontwikkelingen zijn geweest sinds het uitkomen van de derde energienota eind 1995 en welke aanpassingen nodig zijn om het daarin voorgestelde beleid te realiseren.

liberalisering
de ontwikkelingen binnen vooral de elektriciteitssector en de distributiebedrijven voltrekken zich in een hoog tempo. de positie van de energiebedrijven wordt sterker. ook internationaal gaat de liberalisering snel. in veel eu-landen ligt het liberaliseringstempo hoger dan in nederland. het bedrijfsleven, consumenten, energieproducenten en
-leveranciers vragen om een snellere liberalisatie dan de in de elektriciteitswet opgenomen termijnen. ervaringen in andere landen laten zien dat liberalisering duidelijk in het voordeel van alle afnemers is. minister jorritsma wil daarom het liberaliseringstempo versnellen en laat onderzoeken of het technisch mogelijk is om de middengroep eerder dan in 2002 vrijheid te geven en de kleinverbruikers uiterlijk in 2003 vrij te laten. dit geldt zowel voor de elektriciteitsmarkt als de gasmarkt. het onderzoek zal begin volgend jaar klaar zijn en zal ook antwoord geven op de vraag of de markt voor duurzame energie versneld vrijgemaakt kan worden.

duurzame energie
ook in een geliberaliseerde energiemarkt blijft het streven naar een duurzamere energiehuishouding onverkort van kracht. het actieprogramma energiebesparing is onlangs naar de tweede kamer gestuurd en besproken. het energiebesparingsbeleid wordt nu uitgevoerd en is daarom niet opgenomen in het energierapport.
ten behoeve van het energierapport is onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van de vraag en van het aanbod van duurzame energie. uit dit onderzoek blijkt de vraag van burgers en bedrijven groot; een zeer groot knelpunt ligt bij het aanbod van duurzame energie. minister jorritsma geeft dan ook aan dat zij bij voorkeur kiest voor een route waarbij een verplichting zich niet richt op de vraag naar duurzame energie, maar op de randvoorwaarden voor het aanbod. en zij stelt daarom voor om, zoveel mogelijk in overleg met de betrokken provinciale besturen, gebruik te maken van de bevoegdheid van de rijksoverheid om locaties voor grootschalige windparken aan te wijzen. daarnaast wordt wetgeving voorbereid om gemeenten zo nodig te dwingen ruimte te maken voor kleinschalige windenergie en de bestuurlijk-juridische belemmeringen voor de aanleg van grote offshore windparken moeten in 2002 zijn opgeheven. daarnaast stelt de minister voor om de bepaling in de elektriciteitswet, die het leveren van duurzame energie zonder vergunning verbiedt, te schrappen. hierdoor kunnen energiebedrijven ook buiten hun regio groene energie verkopen en kunnen nieuwe leveranciers toetreden. dit zal naar verwachting zowel de vraag als het aanbod stimuleren. uit het eerder genoemde onderzoek moet blijken of de vrijmaking van de markt voor duurzame energie op 1 januari 2001 mogelijk is.
er zal een systeem van verhandelbare groencertificaten worden ontwikkeld dat in 2001 operationeel kan zijn. groencertificaten bieden afnemers de zekerheid dat de geleverde energie echt duurzaam is. met dit systeem kan het aanbod van duurzame energie ook zijn weg vinden naar afnemers die in een regio wonen waar minder duurzame energie geproduceerd kan worden. de vrijwillige afname van duurzaam geproduceerde elektriciteit, gas en warmte wordt gestimuleerd.
met het ministerie van vrom is onlangs overeenstemming bereikt over de specifieke emissie-eisen voor de inzet van biomassa als brandstof. dit is nodig om lokale verschillen in benadering te voorkomen en een eenduidig onderscheid te hebben tussen biomassastromen voor energieopwekking die wel en die niet als afval moeten worden aangemerkt.

gaswinning
ook in een geliberaliseerde energiemarkt blijft de overheid verantwoordelijk voor een zorgvuldig beheer van het aardgas in de nederlandse bodem. dat betekent dat de minister van economische zaken ook in de toekomst vast blijft stellen hoeveel gas er per jaar gemiddeld kan worden gewonnen om de balansfunctie van het groningenveld zo lang mogelijk te kunnen benutten. deze hoeveelheid blijft 80 mld. m3 gas. de betrokkenheid van de overheid bij gasunie zou kunnen veranderen wanneer ontwikkelingen op de europese gasmarkt daar aanleiding toe geven.

Deel: ' Eerste energierapport naar Tweede Kamer '
Lees ook