Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 JULI 2002

Eerste fase Vlaams ecologisch netwerk (VEN) goedgekeurd.

In uitvoering van het Zomerakkoord heeft de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA 87.000 ha grote eenheden natuur afgebakend. Dit zijn de prioritaire Vlaamse natuurgebieden die een extra bescherming krijgen. Deze afbakening vormt de eerste fase in het tot stand brengen van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). In een volgende fase wordt de oppervlakte van het VEN aangevuld tot 125.000 ha. De Vlaamse regering stelt hiervoor 15 extra personeelsleden aan het werk.

Landbouwers, beheerders van natuurreservaten, boseigenaars en grondeigenaars kunnen, mits bepaalde voorwaarden, rekenen op financiële steun om de natuurwaarden in het VEN te onderhouden, te herstellen en te ontwikkelen. Om dat te bereiken gaat Vlaams minister Vera Dua 25 miljoen euro per jaar investeren.

De realisatie van het VEN, het Vlaams Ecologisch Netwerk, moet zorgen voor een groot arsenaal aan grote natuurgebieden in Vlaanderen; in een eerste fase 87.000 hectare, in een tweede fase aangevuld tot 125.000 hectare. In de tweede helft van september start een openbaar onderzoek en kan elke burger de VEN-kaarten inkijken op het gemeentehuis en eventueel zijn opmerkingen kenbaar maken.

De geschikte maatregelen op de juiste plaats

In de VEN-gebieden zullen maatregelen genomen worden om de natuurwaarden te behouden en te herstellen. Deze maatregelen zijn opgenomen in een maatregelenbesluit. Het is de bedoeling om via een natuurrichtplan de geschikte maatregelen in te zetten op de juiste plaats. Zo komen er maatregelen inzake faunabeheer, maatregelen omtrent het recreatief medegebruik (bijvoorbeeld een verbod op gemotoriseerde groepsporten), omtrent het waterbeheer (ecologisch beheer van waterlopen), specifieke maatregelen m.b.t. het bosbeheer, maai- en graasbeheer. Ook bij de opmaak en de realisatie van die natuurrichtplannen zal de burger betrokken worden.

Bepaalde maatregelen zullen uiteraard een economische impact hebben voor de individuele eigenaar "maar" zo stelt minister Vera Dua "Ik wens hier financiële compensaties tegenover te stellen."

Grondeigenaars en -beheerders krijgen middelen

Vlaams minister Vera Dua focust daarbij uitdrukkelijk op landbouwers, bosbeheerders, grondeigenaars en beheerders van natuurreservaten. Zo kunnen landbouwers rekenen op heel wat steunmaatregelen waaronder de
beheersovereenkomsten, dit is een vergoeding voor het bereiken van natuurresultaten op de terreinen die ze beheren, in het oog springen.

De bosbeheerders worden de criteria voor duurzaam bosbeheer - d.i. een internationale kwaliteitsnorm om de ecologische waarde van de bossen verder op te krikken- verplicht. Ze krijgen hiervoor financiële steun en via de bosgroepen zal men ook kunnen rekenen op de logistieke en technische ondersteuning van een bosbouwingenieur verbonden aan een bosgroep.

Andere grondeigenaars die wensen mee te werken aan het behoud en het herstel van de natuur in het VEN kunnen rekenen op een natuurprojectovereenkomst. Indien ze hun terrein inrichten in functie van de natuur kan men van de overheid 90% van kosten krijgen terugbetaald door de overheid indien dit kadert binnen een goedgekeurd natuurrichtplan.

Extra's voor natuurreservaten

Tenslotte worden ook extra gelden vrij gemaakt voor de creatie van natuurreservaten. "Deze legislatuur steeg het reservatenarsenaal reeds met meer dan 25 procent. De inhaaloperatie op dit vlak was nodig én moet worden verder gezet. De terreinbeherende natuurverenigingen krijgen betere voorwaarden om natuurreservaten te verwerven, in te richten en te beheren ", aldus Vlaams minister Vera Dua.

Grondbank

Ondertussen wordt een nieuw decreet op de grondbank klaargestoomd. Minister Vera Dua wil dit in het najaar voorleggen aan de Vlaamse regering. De grondbank heeft als voornaamste ruilmogelijkheden te scheppen van intensief landbouwgebruik uit de natuurstructuur naar de agrarische structuur.

persinfo : Ann Bats, woordvoerster van minister Dua - tel. 02 553 27 81
e-mail: persdienst.dua@vlaanderen.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste fase Vlaams ecologisch netwerk (VEN) goedgekeurd '
Lees ook