expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: EK akkoord met Wet experimenten WW

Nr. 99/128
6 juli 1999

Eerste Kamer akkoord met Wet experimenten WW

Het wordt mogelijk om op experimentele basis geld uit het Algemeen werkloosheidsfonds in te zetten voor scholing en reïntegratie van mensen die korter dan een jaar werkloos zijn. Daarnaast wordt het mogelijk experimenten op te zetten om proefondervindelijk vast te stellen welke maatregelen geschikt zijn om WW-uitkeringsgerechtigden versneld weer aan het werk te helpen.

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het voorstel voor de Wet experimenten WW van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin dit wordt geregeld. De wet hangt samen met de zogeheten sluitende aanpak, ter voorkoming van langdurige werkloosheid. De sluitende aanpak, die in het regeerakkoord is aangekondigd, houdt in dat nieuwe werklozen van wie is vastgesteld dat zij zonder ondersteunende maatregelen weinig kans hebben om zelfstandig werk te vinden, binnen een jaar een nieuwe start wordt aangeboden. Dit aanbod kan bijvoorbeeld zijn: een baan, een opleiding, omscholing of het opdoen van werkervaring. De sluitende aanpak wordt vanaf 1999 in fasen ingevoerd en moet in 2003 volledig zijn gerealiseerd.
Het experiment in het kader van de sluitende aanpak wordt betaald uit een budget dat ten laste komt van het Algemeen werkloosheidsfonds. De kosten van dit experiment zullen vooralsnog hoger zijn dan de besparingen op de uitkeringslasten. Daarom zal jaarlijks een rijksbijdrage worden vastgesteld.

Naast experimenten in het kader van de sluitende aanpak, maakt de wet ook experimenten mogelijk die (mede) zijn gericht op langdurig werklozen. De kosten van deze experimenten komen ten laste van de wachtgeldfondsen of het Algemeen werkloosheidsfonds. Het doel van de experimenten is WW-gerechtigden versneld weer aan het werk te helpen, waardoor de uitkeringslasten uiteindelijk zullen dalen. Bij deze experimenten geldt daarom als uitgangspunt dat het uitgegeven geld wordt terugverdiend.

Voorbeelden van experimenten die (mede) gericht zijn op langdurig werklozen zijn: proefplaatsing van een WW-gerechtigde, het verlenen van een aanvulling op het loon in het geval de WW-gerechtigde lager betaald werk accepteert en het stimuleren van startende zelfstandigen. Staatssecretaris Hoogervorst vindt het belangrijk een aantal reïntegratie-maatregelen eerst in de praktijk te beproeven voordat een besluit wordt genomen over structurele invoering. In de praktijk kan het beste worden bezien welke maatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de kans om een WW-gerechtigde weer aan het werk te helpen. De Wet experimenten WW schept de grondslag om experimenten mogelijk te maken. In een Algemene maatregel van bestuur worden vervolgens de voorwaarden geregeld die worden gesteld aan de opzet en uitvoering van een experiment.

De uitvoering van de experimenten is in handen van de uitvoeringsinstellingen, onder verantwoordelijkheid van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Alle experimenten mogen een looptijd van maximaal vier jaar hebben. Al tijdens de looptijd van een experiment zal een evaluatie worden uitgevoerd.

06 jul 99 16:57

Deel: ' Eerste Kamer akkoord met Wet experimenten WW '
Lees ook