expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

JUST: Eerste Kamer stemt in met wetsv. reorg. OM

Wiebe Alkema

070 370 7225


13.04.99

3779

EERSTE KAMER STEMT IN MET WETSVOORSTEL REORGANISATIE OM

In de verhouding tussen de minister van Justitie en het Openbaar Ministerie moet er een goed evenwicht zijn tussen de ministeriële verantwoordelijkheid en de wettelijke bevoegdheden van het OM in het strafproces. Die balans is in onze rechtsstaat essentieel. Dit blijkt uit het wetsvoorstel reorganisatie Openbaar Ministerie dat vandaag door de Eerste Kamer is aanvaard en waarin tal van kwesties worden geregeld. Daarbij gaat het onder meer om de samenstelling, inrichting en bevoegdheden van het College, de nieuwe positie van de ressorts- en arrondissementsparketten, de instelling van het landelijke parket, de positie van het OM als geheel binnen de rechterlijke organisatie, de positie van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid en de aanwijzingsbevoegdheid van de minister. Het wetsvoorstel zal op 1 juni a.s. in werking treden.

Reorganisatie OM
Het ingediende wetsvoorstel beoogt in de eerste plaats de reorganisatie van het OM een wettelijke basis te geven. De reorganisatie van het Openbaar Ministerie is erop gericht het OM in staat te stellen in de toekomst haar taken en bevoegdheden adequaat te blijven uitoefenen. Het College van procureurs-generaal vormt de landelijke leiding van het OM. Verwacht mag worden dat de taakuitoefening van het OM in het strafproces kan worden verbeterd door de meer systematische en inzichtelijke beleidsvoering die als gevolg van de reorganisatie zal plaatsvinden. De centrale positie die het College inneemt bij het opsporingsbeleid, benadrukt de eenheid van het OM. Daarnaast zal het OM door de reorganisatie beter in staat zijn de taken en bevoegdheden op het terrein van opsporing en vervolging van strafbare feiten uit te oefenen, inclusief toezicht op de politie. Daarmee houdt verband de instelling van het landelijk parket, dat wordt belast met de aansturing van het landelijk rechercheteam (LRT) en de behandeling van strafzaken die uit de onderzoeken van het LRT voortkomen. Het landelijk parket heeft een beleidsondersteunende taak als het gaat om criminaliteitsbestrijding, in het bijzonder ten aanzien van de georganiseerde misdaad.

College van procureurs-generaal
De belangrijkste wijziging die door de reorganisatie wordt aangebracht in de structuur van het OM is de instelling van een centraal orgaan dat leiding geeft aan het OM. Uitgangspunt is een collegiaal bestuur. Het aantal procureurs-generaal zal bij nadere regelgeving worden vastgesteld op vijf. Zij moeten allen jurist zijn. Het College streeft naar besluitvorming bij consensus; als die niet wordt bereikt dan gebeurt besluitvorming bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. De procureurs-generaal zijn bevoegd het OM te vertegenwoordigen ter terechtzitting bij de gerechtshoven. Overigens blijven de leden van het OM deel uitmaken van de rechterlijke macht. De arrondissements- en de ressortsparketten blijven overeenkomstig de huidige situatie aan de gerechten verbonden.

Ministeriële verantwoordelijkheid
Het Openbaar Ministerie valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Daarom heeft de minister de bevoegdheid om algemene en bijzondere aanwijzingen te geven. In de praktijk zal de ministeriële verantwoordelijkheid vooral inhoud krijgen bij het door het OM te voeren beleid. Als het gaat om individuele zaken dient de minister in verband met de bijzondere positie van het OM in het strafproces grote terughoudendheid te betrachten. Voor bijzondere aanwijzingen bij de opsporing of vervolging van strafbare feiten zijn in het wetsvoorstel procedures opgenomen om de zorgvuldigheid van de besluitvorming in dergelijke gevallen te waarborgen. Zo zal de minister van Justitie bij een voornemen tot bijzondere aanwijzing dit eerst bij het College van procureurs-generaal kenbaar moeten maken teneinde het College de gelegenheid te geven hierop te reageren. Het voordeel hiervan is dat de minister op grond van het deskundig oordeel van het Openbaar Ministerie de verschillende argumenten nog eens zorgvuldig tegen elkaar kan afwegen. Het OM moet in zo.n geval nauwgezet aangeven hoe het voornemen van de minister strafvorderlijk wordt beoordeeld. Mocht de minister vervolgens daadwerkelijk een aanwijzing geven dan wordt deze schriftelijk en gemotiveerd gegeven en door het OM bij de processtukken gevoegd. Dit stelt de rechter en andere belanghebbenden in staat daarvan kennis te nemen. In geval van een aanwijzing tot het niet of niet verder opsporen of vervolgen dienen de Tweede en Eerste Kamer te worden ingelicht.

-------------


13 apr 99 16:37

Deel: ' Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel reorganisatie OM '
Lees ook