D66 Nieuws


14 september 1999 (embargo tot 16.00 uur!)

Eerste reactie op het belastingplan 21e eeuw

Francine Giskes

D66 waardeert het voorstel tot herziening van het belastingstelsel op hoofdlijnen positief. Lagere tarieven en een meer geïndividualiseerde grondslag zijn door Vergroening, Verschuiving en Verbreding bereikt. Toch past een kanttekening bij de hoogte van de tarieven en de mate waarin het nieuwe stelsel rekening houdt met maatschappelijke ontwikkelingen in de 21e eeuw.

Lagere tarieven
D66 vindt dat de herziening gericht op verschuiving en vergroening moet worden voortgezet om op termijn lagere belastingtarieven over de hele linie te bereiken. De verlaging van het toptarief naar 52% is een stap in de goede richting. D66 had graag gezien dat de psychologische grens van 50% zou zijn bereikt.

Maatschappelijke ontwikkelingen 21e eeuw
D66 vindt dat het stelsel beter toegesneden moeten worden op de volgende kenmerken van de 21e eeuw:

- Op economische zelfstandigheid van mensen. Het kostwinnersdenken blijft in het nieuwe stelsel aanwezig. Vedere individualisering van het stelsel is mogelijk en gewenst.

- Op arbeid en zorg. Met de invloed van het hebben van kinderen op de draagkracht wordt onvoldoende rekening gehouden.
- Op vergroening van het belastingstelsel. De 350 miljoen die in het regeerakkoord is ingeboekt voor vergroeningsmaatregelen worden in de voorstellen niet gehaald.

- Op nieuwe arbeidsverhoudingen en omstandigheden. Fiscale faciliteiten dienen beter toegespitst te worden op inkomsten uit overige werkzaamheden en meer gericht te zijn op technologische vernieuwing en milieu.

Inkomenseffecten
D66 benadrukt dat de stelselherziening geen verandering in de inkomensverhoudingen beoogt. Het geheel van maatregelen mag er niet toe leiden dat groepen negatieve inkomenseffecten ondervinden. De positieve effecten dienen over alle inkomensgroepen eerlijk te worden verdeeld. De modale inkomensgroepen moeten niet onevenredig bijdragen aan de herziening van het belastingstelsel.

Draagkracht
Het voorgestelde boxensysteem leidt tot gescheiden behandeling van verschillende inkomsten van een belastingplichtige. De afbreuk die dat doet aan het draagkrachtbeginsel wordt in voldoende mate gecompenseerd door de grotere kans op daadwerkelijke heffing. Per saldo geldt ook in het nieuwe stelsel dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Heffingskorting
Omzetten van de belastingvrije som in een heffingskorting kan rekenen op de steun van D66 aangezien er geen goede reden is voor progressievoordelen in deze sfeer. Door de overdraagbaarheid van de heffingskorting wordt onvoldoende recht gedaan aan het principe van economische zelfstandigheid. Op termijn is verdergaande individualisering op dit terrein gewenst.

Eigen woning
D66 ondersteunt maatregelen die onbedoeld gebruik van faciliteiten rond de eigen woning tegengaan.

Vermogensrendementsheffing
D66 vindt de forfaitaire vermogensrendementsheffing een interessante manier van belasten van inkomsten uit vermogen. De hoogte van de vrijstelling moet zodanig worden bepaald dat zich geen ongewenste (negatieve) inkomenseffecten voordoen. Evaluatie van de regeling na enkele jaren is geboden.

Oudedagsparaplu
Aftrekposten die louter zijn bedoeld om fiscale voordelen te behalen passen niet in een stelsel van de 21e eeuw. De gedachte van een oudedagsparaplu, die naar eigen inzicht kan worden benut, spreekt D66 aan.

Arbeidskostenforfait en arbeidskorting
Verlaging van het arbeidskostenforfait, ontdaan van inkomenspolitiek geïnspireerde verhogingen, gecombineerd met een arbeidskorting, juicht D66 toe. D66 bepleit dat de arbeidskorting de vorm krijgt van een Earned Income Tax Credit: een afnemend bedrag naarmate het inkomen hoger is. De arbeidskorting dient te beginnen bij 50% van het Wettelijk Minimumloon en niet bij 70%. Deze vormgeving dient het werkgelegenheidsdoel beter.

Francine Giskes
E-mail:F.Giskes@tk.parlement.nl

Deel: ' Eerste reactie D66 op belastingplan 21e eeuw '
Lees ook