Partij van de Arbeid

Eerste reactie van de PvdA op het concept-verkiezingsprogramma van D66

De PvdA ziet aanknopingspunten in het concept-verkiezingsprogramma van D66, maar heeft zorgen over de sociale kant van het programma en vindt het weinig ambitieus.

Het concept-verkiezingsprogramma van D66 besteedt te weinig aandacht aan de inkomensgevolgen voor grote groepen mensen bij invoering van het nieuwe zorgstelsel. Verder is niet duidelijk wat de inkomenseffecten zijn van het D66-voorstel om de terugval van het inkomen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid individueel of per bedrijf te verzekeren. Het plan om bij de inkomstenbelasting zoveel mogelijk aftrekposten te schrappen in ruil voor lagere tarieven lijkt sympathiek, maar kan nadelige gevolgen hebben voor middeninkomens en zelfstandig ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

De visie van D66 op gesubsidieerd werk is eenzijdig. D66 wil dat alleen zien als opstap naar regulier werk. De PvdA ziet dat als volwaardige arbeid. D66 miskent het nut dat deze banen hebben voor de mensen zelf en de bijdrage die zij leveren op school, in het ziekenhuis en voor de veiligheid in de buurt.

De PvdA is tevreden over het feit dat D66 met haar voorstellen op het terrein van natuur en milieu in grote lijnen overeenstemt met de voorstellen zoals de PvdA die heeft gepresenteerd in haar concept-verkiezingsprogramma. Dit geldt ook voor de voorstellen op het gebied van de nieuwe overheid en de efficiëncy in de zorg.

Het concept-verkiezingsprogramma van D66 is op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding te weinig ambitieus.

Deel: ' Eerste reactie PvdA op concept-verkiezingsprogramma D66 '
Lees ook