Partij van de Arbeid


PERSBERICHT

Den Haag, 17 januari 2000

EERSTE REACTIE OP HET RAPPORT VAN DE STAATSCOMMISSIE DUALISME EN LOKALE DEMOCRATIE (COMMISSIE-ELZINGA)

De PvdA-fractie is blij dat met het rapport van de commissie-Elzinga veranderingen op het lokaal bestuursniveau in zicht zijn gekomen. De fractie hecht aan sterke gemeenten met een sterk bestuur voor, maar vooral ook met burgers. Positief zijn de voorstellen tot meer dualisme op lokaal niveau. De ontvlechting van gemeenteraad en college en de mogelijkheid om wethouders van buiten de raad te benoemen dragen hieraan bij, alsook een heldere bevoegdheidsverdeling met onder andere mogelijkheden voor sterk controlerende en budgettaire bevoegdheden voor de gemeenteraad (introductie van enquêterecht, lokale rekenkamer, enz.).

Wat betreft de aanstelling van de burgemeester verwacht de Partij van de Arbeid dat duidelijkheid kan ontstaan over de door haar al zo lang bepleite noodzaak van verdere democratisering. Op de korte termijn lijkt het tenminste mogelijk te zijn om de positie van de raad te versterken door een enkelvoudige en openbare aanbeveling bij burgemeestersbenoemingen mogelijk te maken. Het beeld voor de langere termijn is minder helder door de verscheidenheid aan voorstellen en differentiatie naar gemeenten.

Ronduit teleurgesteld is de PvdA-fractie over het ontbreken van suggesties om te komen tot verdere versterking van de lokale democratie. Hierbij wordt met name gedacht aan de combinatie van verkiezingen, die een substantiële bijdrage aan verhoging van de opkomst zou kunnen leveren. Meer in het algemeen besteedt het rapport te weinig aandacht aan mogelijkheden om de burger meer bij de politiek te betrekken. Het ontbreken van tussentijdse verkiezingen in gemeenten bij zeer grote bestuurlijke problemen wordt eveneens door de PvdA betreurd.

Woordvoerders: Dick de Cloe en Peter Rehwinkel

Deel: ' Eerste reactie PvdA op rapport commissie Elzinga '
Lees ook