Tulip Computers NV

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij doe ik u het persbericht toekomen welke wij vandaag na beurs hebben gepubliceerd betreffende de publicatie van de halfjaarcijfers van Tulip Computers N.V.

PERSBERICHTEERSTE RESULTATEN HERSTRUCTURERING TULIP WORDEN ZICHTBAAR


Amersfoort, 07 september 2001Tulip Computers N.V. (Tulip) heeft over de eerste zes maanden van 2001 een operationeel resultaat behaald van Euro 1.1 miljoen negatief ten opzichte van een operationeel resultaat van Euro 5.7 miljoen negatief over dezelfde periode van 2000.

De omzet in het eerste halfjaar van 2001 bedraagt Euro 49.6 miljoen, ten opzichte van Euro 53.6 miljoen in 2000. De brutomarge daarentegen nam toe van 16,8% in de eerste zes maanden van 2000 naar 19,5% in het eerste halfjaar van 2001.

Tulip heeft het eerste halfjaar gebruikt voor een ingrijpende reorganisatie welke nu bijna geheel is geëffectueerd. De omzet in de nieuwe productlijnen notebooks en communicatieproducten is met meer dan 10% gegroeid. De omzet van deze nieuwe productgroepen vertegenwoordigt nu 45% van de totale omzet, hetgeen in lijn is met de doelstellingen voor dit jaar.

De reorganisatie van Tulip, waarbij onder andere twee bestaande organisaties werden geïntegreerd en circa eenderde van het aantal personeelsleden is afgevloeid, heeft meer eenmalige kosten veroorzaakt dan was voorzien. Tevens heeft de overgang naar het nieuwe distributiemodel meer tijd en eenmalige kosten met zich meegebracht. De daarmee verbonden direct aanwijsbare kosten (totaal Euro 1.3 miljoen) zijn verantwoord in de post bijzondere baten en lasten. De financieringskosten bedroegen Euro 1.5 miljoen (eerste halfjaar 2000 Euro 0.9 miljoen). Het eigen vermogen per 30 juni 2001 bedraagt Euro 14.5 (per 30 juni 2000 Euro 9.2 miljoen). De solvabiliteit (eigen vermogen in % van het balanstotaal) is gestegen naar 24,4% (per 30 juni 2000: 15,7%).

In 2001 zijn claims ontvangen van leveranciers tot een bedrag van maximaal Euro 1.3 miljoen, die betrekking hebben op de boekjaren 1999 en 2000. Omdat tot op heden nog geen redelijke schatting mogelijk is van de hieruit mogelijk voortvloeiende lasten, is hiervoor nog geen voorziening gevormd.
Vooruitgang
Het eerste halfjaar van 2001 heeft in het kader gestaan van een algehele reorganisatie en de invoering van een nieuw distributiemodel. De beide organisaties van Tulip in Nederland werden samengevoegd en ondergebracht in een nieuw pand in Amersfoort. Eenderde van het totale personeel is afgevloeid en het technisch onderhoud werd uitbesteed aan Hardwarecare B.V. Ook werd een nieuwe assemblagepartner aangesteld voor desktopcomputers, de firma PLG in Augsburg (Duitsland). De productie van servers werd ondergebracht in Düsseldorf. De invoering van het nieuwe distributiemodel bevindt zich in een afrondend stadium.

Inmiddels is het eigen vermogen in 2001 versterkt door de onderhandse plaatsing van in totaal 60.000.000 aandelen bij Koninklijke Begemann Groep N.V. en NBM Heller N.V. Hierdoor zullen de financieringslasten afnemen in het tweede halfjaar. Deze onderhandse plaatsing, waarvan het laatste deel werd geformaliseerd in juli 2001, is in het geheel in de bijgevoegde balans verwerkt.

Business strategie
Tulip heeft haar productlijnen verbreed en levert in heel Europa nu desktopcomputers, servers, notebooks en communicatieproducten. Daarnaast heeft zij een dochteronderneming, NewLevel B.V., welke zich toelegt op het geven van trainingen aan IT professionals. De onderneming richt zich met name op de marktsegmenten onderwijs, telecommunicatie, medische sector en overheid. In het eerste halfjaar werden significante opdrachten ontvangen in onder andere België (servers), Duitsland (voor Tulip's medical pc), Frankrijk (lokale overheden) en Engeland ("wireless classroom" voor een aantal scholen). Ook is Tulip gestart met de verkoop van communicatieproducten via het retailkanaal (eerste opdrachten onder andere in Spanje).

Op technologisch gebied werkt Tulip samen met vooraanstaande ICT-partners. In 2000 introduceerde het bedrijf als eerste een desktop pc voor de zakelijke markt op basis van AMD's 1.1 Ghz processor en in 2001 was Tulip een van de eerste leveranciers met een product gebaseerd op Intels nieuwe 2.2 Ghz technologie. Ook heeft Tulip als een van de eerste Microsoft's XP operating system voor haar computers geannonceerd.
Vooruitzichten
Tulip verwacht in de tweede helft van het jaar een positief operationeel resultaat te behalen. Of een en ander aanleiding zal geven tot een nettowinst over het jaar 2001, is afhankelijk van een aantal factoren, zoals ondermeer valutawisselingen, rente-ontwikkelingen, afhandeling van een aantal claims van leveranciers over voorgaande boekjaren. Niettemin is Tulip positief ten opzichte van toekomstige ontwikkelingen.

Tulip Computers (Tulip) is een internationale IT-leverancier die servers, deskbound computers, notebooks en communicatieproducten integreert in totaaloplossingen voor de zakelijke IT-gebruiker.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Tulip Computers N.V.
Margrit Visscher
Postbus 150
3800 AD Amersfoort
Nederland
Tel: + 31 - (0)33 - 45.49.484
Fax: + 31 - (0)33 - 45.49.499
E-mail: press@tulip.com
Internet: www.tulip.com
Bijlage: geconsolideerde winst- en verliesrekening Tulip Computers N.V.
TULIP COMPUTERS N.V.


Ultimo Ultimo Ultimo
Geconsolideerde winst-en verliesrekening 30 juni 2001 31 dec 2000 30 juni 2000
(Bedragen in Euro * 1 miljoen)Omzet 49,6 113,3 53,6

Operationeel bedrijfsresultaat (1,1) (13,7)
(5,7)
Bijzondere B/L (1,3) (7,4) 0,0
Rente (1,5) (3,5) (0,9)
Netto resultaat (3,9) (24,6) (6,6)


Ultimo Ultimo Ultimo
Geconsolideerde balans 30 juni 2001 31 dec 2000 30 juni 2000
(Bedragen in Euro * 1 miljoen)


Vaste activa 16,2 17,4 27,7
Vlottende activa 43,2 44,2 31,0

Totaal activa 59,4 61,6 58,7


Eigen vermogen 14,5 (8,9) 9,2

Voorzieningen 2,6 4,6 2,9
Langlopende schulden 2,6 7,0 11,6
Kortlopende schulden 39,7 58,9 35,0

Totaal passiva 59,4 61,6 58,7


Uitstaande aandelen (x 1000) 101.188 41.188 41.159 Netto winst per aandeel (x EUR) -0.04 -0.60 -0.16

Zoekwoorden:

Deel: ' Eerste resultaten herstructurering Tulip worden zichtbaar '
Lees ook