LISV

Eerste resultaten Wet REA

In het eerste jaar van de Wet REA hebben de uitvoeringsinstellingen voor ruim 82.800 arbeidsgehandicapten activiteiten ondernomen om hen terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. Dat heeft voorlopig geresulteerd in 10.690 arbeidsgehandicapten die een baan bij een nieuwe werkgever hebben gekregen of hun baan bij de eigen werkgever hebben behouden. Dit blijkt uit de eerste cijfers van Remon, de reïntegratiemonitor van het Lisv.

De uitvoeringsinstellingen hebben in de periode 1 juli 1998 tot en met 30 juni 1999 ruim 35.600 bemiddelingstrajecten ingekocht, zowel bij Arbeidsvoorziening als bij andere bemiddelingsinstanties. Het aantal nieuwe bemiddelingstrajecten ligt in het eerste halfjaar van 1999 hoger dan in het tweede halfjaar van 1998 (20.187 tegenover 15.476). In het eerste halfjaar 1999 zijn vergeleken met het tweede halfjaar 1998 aanzienlijk meer trajecten ingekocht bij andere bemiddelingsinstanties (14,6 procent tegenover 1,7 procent).

In totaal zijn bijna 20.000 reïntegratie-instrumenten toegekend. Scholing is het meest toegekende reïntegratie-instrument (7.248). Verder worden vaak toegekend het plaatsingsbudget (4.307) en voorzieningen eigen werk (2.995). Mannen krijgen vaker een plaatsingsbudget dan vrouwen (70 procent tegenover 30 procent). Mannen krijgen dan ook vaker een baan bij een nieuwe werkgever dan vrouwen. Relatief weinig worden toegekend het persoonsgebonden budget (31), het starterskrediet voor zelfstandigen (17) en de inkomenssuppletie (9).

Het Lisv heeft Remon ontwikkeld om regulier en eenduidig informatie te krijgen over de effecten van de Wet reïntegratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) die op 1 juli 1998 van kracht is geworden. In de reïntegratiemonitor worden alle personen geregistreerd voor wie de uitvoeringsinstellingen sinds de invoering van de Wet REA reïntegratie-inspanningen verrichten, variërend van het opstellen van een reïntegratievisie tot het inkopen van een bemiddelingstraject. Voor een persoon kunnen meerdere inspanningen worden verricht. De gegevens over het eerste jaar REA zijn exclusief gegevens van uitvoeringsinstelling GUO.
Tijd speelt in Remon een belangrijke rol. Pas nadat een reïntegratietraject volledig is doorlopen ontstaat een goed beeld van de geleverde inspanningen en de effecten daarvan. Resultaten zijn dan ook pas over langere termijn te verwachten.

Reïntegratieproject Contract-catering
Het Lisv draagt financieel bij aan een project van de sectorraad Contract-catering om arbeidsgehandicapte cateringmanagers op te leiden voor de functie van mentor/praktijkbegeleider. In de sector Contract-catering neemt het personeelsprobleem toe. Er zijn niet alleen steeds minder gegadigden voor de basisopleiding, ook verlaten nieuw opgeleide medewerkers steeds vaker binnen afzienbare tijd de sector. Reden hiervoor is dat opleiding, inwerkperiode en begeleiding onvoldoende zijn. Met het project wil de sectorraad Contract-catering ex-cateringmanagers opleiden tot mentor/praktijkbegeleider, die nieuwe medewerkers na hun opleiding in de bedrijfstak op de werkplek begeleiden. Het Lisv draagt bij aan dit project omdat het zowel de reïntegratie van arbeidsgehandicapten bevordert als een beroep op de WW door werknemers die de bedrijfstak vroegtijdig verlaten voorkomt. Hierdoor kunnen zowel WAO- als WW-uitkeringen worden bespaard. Bovendien neemt de bedrijfstak zelf ook een deel van de financiering voor zijn rekening.

Boetebeleid uitvoeringsinstellingen aangescherpt Het Lisv heeft zijn onlangs vastgestelde boetebeleid voor de uitvoeringsinstellingen aangescherpt. Uitvoeringsinstellingen die beleid voeren dat afwijkt van wet- en regelgeving en de uitvoeringsbesluiten van het Lisv krijgen voortaan een boete. Ook het uitbesteden van werkzaamheden zonder toestemming van het Lisv zal worden beboet. Het boetebeleid is onderdeel van de jaarovereenkomst die het Lisv met de uitvoeringsinstelling sluit.

......

Voor de redacties: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dianne Paarhuis, tel. 020 504 76 78 of Luc Schmidt, tel. 020 504 76 17.

16 sep 99 17:17

Deel: ' Eerste resultaten Wet REA '
Lees ook